Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Emlékezzünk !

 

Emlékezzünk ! 

            

 JUSTICE FOR HUNGARY June 4, 1920

   Június 4-e, a világtörténelem egyik legnagyobb igazságtalanságának, a Trianoni békediktátum reánk kényszerítésének 92. évfordulója ! 3,5 millió magyar került idegen uralom alá népszavazás nélkül !

 

 A trianoni béketárgyalás egyes résztvevöinek és néhány kortárs politikusnak véleménye a döntésröl:

Franciák: 

Henry Pozzi diplomata:"Benes  a legszörnyűbb földrajzi, néprajzi és történelmi ostobaságokat is könnyed nyugodt mosollyal adta elő.Még önmagával is többször ellentmondásba keveredett.A nagyhatalmak képviselőinek egyike sem mert tiltakozni ellene.Mindenki félt ,hogy felszólalása a kérdésben való kétségbeejtő tájékozatlanságát bizonyítaná...Trianon a szabad zsákmány vásártere volt. Trianonban nem arról volt szó,hogy kinek van igaza,hanem arról kinek érdeke,hogy igazat adjanak neki..A nagy békebírók még elemi szinten sem ismerték azon nemzetek földrajzát,néprajzát és történelmét,amelyek sorsát intézték.Ez nemcsak Wilsonról mondható el.Lyold George se volt tájékozottabb.Clemenceau elképesztően tudatlan volt mindennel kapcsolatban,a ami Franciaország határain kívül esett.". "Pasics,Masaryk,Benes és Bratianu ,de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak,mely a világtörténelem szégyene lesz. Térképek meghamisításával,okmányok megcsonkolásával és városi lócsiszárhoz illő fogásokkal operáltak. A tisztelt grémium volt annyira agyalágyult ,hogy így rá lehetett szedni. A trianoni békeszerződés revíziója elől nem lehet kitérni... "Declassé francia külügyminiszter a szerződés aláírása után így fogalmazott: " Egy nemzet sincs megalázva azzal,hogy legyőzték vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést.Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik,ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja.Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás ."

Pozzi a béketárgyalás résztvevője írja: "Az Európa sorsát eldöntő  politikusok annyit tudtak Magyarország  földrajzáról és történelméről,mint az a 10 éves kisdiák, akinek bizonyítványába a magyarországi tanítónő nem írja bele ezt a mondatot: a felsőbb osztályba léphet.. Köztük is a legnagyobb tekintély az önmaga által meghirdetett elvekkel is gyakran ellentmondásba keveredő Wilson amerikai elnök volt, aki rendszeresen összetévesztette a szlovákokat a szlovénekkel, s akin az egyre súlyosabb jelekben megnyilvánuló elmebaj ekkorra már annyira elhatalmasodott,hogy ezt diplomatái alig bírták mások előtt titkolni,majd fél év múlva meg is halt.Ezt a beteg Wilsont Masaryk könnyen tudta befolyásolni koholmányaival."
 
Ezt mondta egy francia politikus, aki hozzájárult ahhoz,hogy bele se nézzenek az Apponyiék által összegyűjtött és átadott ellenérvként szolgáló dokumentumokba.
Veterlé abbé 1921.június 17-én a francia képviselőházban kijelentette : "Bizonyos vagyok benne, hogy népszavazás esetén sem a csehek, sem a románok ,sem a szerbek nem kapták volna meg a szükséges szavazatok egyharmadát sem"
A francia Yves de Daruvar szerint: Az amerikai segítséggel győzelemre segített antant hatalmak gyűlöletet és kisebbségi érzést éreztek a legyőzöttekkel szemben...Benes már 1919.december 2-án közölte Tempsben,hogy majdan az összeülő konferencia határozata a magyar állam határaira végleges, azon semmmit nem fognak változtatni " 
 
Pezel francia képviselő: "  a magyar békerevízió nélkül nincs lehetősége az európai békének. "
Desbons francia megfigyelő publicista: "A béketárgyalásokon a tudatlanság, a lelkiismeretlenség és az elfogultság uralkodott".
 
 
Olaszok:

Nitti olasz miniszterelnök 1925-ben könyvében leírta: "Eddig egyetlen vegyes nemzetiségü állam volt Kárpát-medencében, most lett belöle négy-öt. Magyarország soha nem fogja elismerni erkölcstelen szétbontását...soha nem fog lemondani Erdélyröl...az igazságot helyre kell állítani..., nincs béke amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió elöbb-utóbb elkerülhetetlenné válik." De Ambrosi Mario nápolyi képviselő írta: " Mik voltak a Trianonban írt szerződés úgynevezett gyümölcsei? A kisantantnak nevezett magyarellenes és olaszellenes szláv szövetség megteremtése, valamint Közép-Európa egyetlen szilárd államának Magyarországnak meggyengítése és lerontása...Magyarország nem tekintheti másnak a trianoni szerződést, mint ideiglenes kálváriának a végleges összeforrásra törekvésben...Nem értem, hogy a Nemzetek Szövetsége, melyet a népek legfelső igazságügyi ítélőszékének is neveznek,miért nem tartotta szükségesnek azoknak a magyar panaszoknak a megtárgyalását, amelyeket az anyaországtól elszakított területek lakosságának rabszolgasorsba süllyesztéséről terjesztettek elő.El kell érkezni a revízió megvalósításához. "

 

 

Angolok:

 Lloyd George a trianoni békediktátum egyik megalkotója utólag beismerte: " A trianoni békeszerződés elfogadásakor megtévesztés áldozata lettem. A német békeszerződés elfogadásakor megállapítása után a vezető államférfiak már fáradtak voltak.a magyar ügyek eldötnését másodrangú emberekre bízták.Ezekhez Benesék könnyebben hozzáférhettek ,mint a fődelegátusokhoz."
1923-i beszédében már a csehektől féltette Európa egyensúlyát: "Oroszország föl fog támadni, de addig a kis Benes képvisli helyette a szlávságot, a cárizmus régi álmának megvalósítását, a szlávság kiterjesztését a szerbekre támaszkodva a Földközi-tengerig. Nem adok tíz évet és a csehek a szerbekkel szövetségre lépnek...Őrültség volt eltávolítani a szlávellenes Magyarországot az útból...A Duna táj nagyszerű gazdasági és katonai egység volt.A természet erői, a történelem logikája hozta létre ezt a nagyszerű brodalmat. mindez a magyar mag körüli összefogásra int. Ennek a birodalomnak megvolt a létjogosultsága európai szempontból,melyet a kelet-nyugat közti úthálózat őrzésével betöltött..." A jóslat beteljesedett, tíz év sem kellett hozzá és megalakult a magyarellenes kisantant.
Llolyd George brit miniszterelnök a béketárgyalások végső stádiumában meglehetősen kemény szavakkal fejezte ki kétségeit a leendő határokal kapcsolatban: "Nem lesz béke Közép-Európában, ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek, mint egy marhacsordát csak azért, mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását". Asquit angol miniszterelnök a lordok házában 1925.július elején azt mondta: "Célszerü lenne a békeszerzödéseket felülvizsgálni. Az Osztrák-Magyar-Monarchia romjain új államok létrehozásával súlyos és végzetes tévedés történt, revízió szükséges". Robert Grower az angol alsóház tagja írja ,hogy a csehek követeléseit a nagyhatalmak titkos tárgyalásokon már 1918 nyarán eldöntötték. Hiába készült tanulmány a francia külügyminisztériumban, melyben 1918. november 20-án a szakemberek figyelmeztettek : " Szlovákia létezése nem egyéb, mint mítosz.Észak-Magyarország szlovák törzsei soha nem alkottak államot.. Az általuk meghúzott etnikai vonal sehol nem érinti a Dunát, nem foglalja magába Pozsonyt sem, ahol 14 szlovákra 86 magyar és 86 német jut...ha lehet szlovák főváros, úgy az csak Túrócszentmárton lehet . Az 1916.augusztus 16-i titkos szerződésben a nagyhatalmak Romániának ígérték egész Erdélyt, sőt a magyar Alföld nagy részét is egészen a Tiszáig."
Baldwin angol miniszterelnök: "Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg ".
Barnes angol miniszter: "Elismerem,hogy a területi elosztások jó részéről nem voltak ismereteim".
W.Churchill mondta az angol alsóházban :  "Új európai háborút készítenek elő azok,akik nem akarják revidiálni a trianoni sérelmeket."
Llwellyn angol képviselő: " Ma már az egész brit közvélemény tudja, hogy az angol államférfiak nagy mulasztást követtek el akkor,amikor 1919-ben Magyarország meghallgatása nélkül ítélkeztek.A magyar revízió a világon az egyik legelsőrangúbb érdek. "
Bourne angol katolikus főpap: "Amíg Magyarország helyzetét nem szabályozzák, addig fennforog  az európai háború veszélye ".
 
 
 
USA:
Wilson amerikai elnök 1918. elején kijelentette:"Nincs szándékomban Ausztria-Magyarország felosztása. A 14 pontban csak arról van szó, hogy Ausztria-Magyarországnak a nemzetek közötti helyét megtartani óhajtjuk.Megadjuk neki a lehetőséget, hogy autonómiák alapján tovább fejlődjék "
Wilsont a béketárgyalásokra elődje Theodore Roosevelt elnök üzenete kiísérte: "Wilsonnak semmi néven nevezhető joga nincs arra, hogy az amerikai nép nevében beszéljen" "..Ő és elvei még az árnyékát is elveszítették annak,hogy az amerikai nép akaratát fejezze ki."  
Frank D.Simonds amerikai pulbilcista: "Csehszlovákia földrajzi abszurdum, a természet törvényeinek kigúnyolása, a nemzetiségi káosz földje, ahol nincs nemzeti többség."
Roosewelt amerika elnök, 1933-ban mondta: "Amikor Wilson elnök látta a békeszerződések igazságtalanságát, bizonyára csak azért fogadta el, mert meg volt győződve arról, hogy ezeket a hibákat néhány éven belül kijavítják ". A Törökországét kijavították. 
H.A Heydt mondta New Yorkban: "ha még hiszünk az igazságban, a jogban és szent nekünk a keresztény erkölcs, akkor kötelességünk harcolni Trianon ellen."
 
A gyökeres tévedések a tárgyalás során és az igazság jegyében, az elöre meghirdetett ún. wilsoni-elveknek ellentmondó lépések és elkövetett hibák a következő főbb pontokba sűríthetők:
 
1. az állásfoglaláshoz, az egyoldalúan bekért adatok szolgáltak,melyek félrevező szándékkal pontatlanok és hibásak voltak, a valóságnak nem feleltek meg 
 
2.a másik fél meg nem hallgatása, beadványainak el nem olvasása ( Wilson mint főbírő pontosan az ellenkezőjét kérte a tárgyalások megkezdésekor - nem történt meg)
 
3. az igények és érvek felületes ellenőrzése vagy az ellenőrzés teljes hiánya
 
4.az ügyfélegyenlőség elvének súlyos megsértése ( ezt is ígérte Wilson, a veszteseket is meg kell hallgatni benne volt az ígéretekben)
 
5. a fellebbezési lehetőség kizárása 
 
6. a népszavazás elrendelésének megtagadása
 
7.a vesztes fél panaszainak figyelmen kívül hagyása, orvoslásának elmulasztása
(csoportosan elkövetett garázdaság, erőszakos kitelepítések, szülőföldről elüldözés, fosztogatások, öldöklések, testi -lelki bántalmazások, nyilvános megszégyenítések ártatlanok botozásával Erdélyben, tömegek állásának, lakásának elvétele, jogfosztás Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken stb.)
 
8.az ítélkezés prekoncepciója-praejuditium ( a tárgyalások előtt eldöntött végeredménye, mely a világtörténelem legigazságtalanabb békéjét eredményezte). A praejuditium, a tárgyalás előtt előre eldöntött határozat, jogszerűtlen és érvénytelen tárgyalást jelent. Az előre eldöntött tény mellett szól az is, hogy már 1917.június 28-30-án még jóval a háború befejeződése előtt a Szabadkomuves Kongresszus megrajzolta Magyarország trianoni határait..Eduard Benes a cseh szabadkomuves nagypáholy nagymestere ,ezeket a határokat húzták meg Trianonban is három évvel késöbb. Benes ott  volt 1917.június 28-30-án a szabadkőművesek kongresszusán, 1919.december 2-án a Tempsben és 1921.június 4-én Trianonban. " Az 1916.augusztus 16-i titkos szerződésben a nagyhatalmak Romániának ígérték egész Erdélyt, sőt a magyar Alföld nagy részét is egészen a Tiszáig "(Asquit ).
 
9. a békediktátum 19.cikkelye kimondja: A Nemzetek Szövetségének közgyűlése fölhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmatlanná vált szerződések  felülvizsgálatára, amelyek fenntartása a világbékét veszélyeztetné ". Több ilyen beadvány volt a 20-as és 30-as években aaz elszakított részeken élt magyar lakosság jogsérelmei ( vagyonelkobzás) miatt , melyet a bürokrácia útvesztőiben eltüntettek, többek között 1927-ben erre hívta fel Lord Rothermere is a figyelmet ,amikor a Daily Mail angol napilapban és a világsajtóban is megjelentette a " Magyarország helye a nap alatt" és az "Európa puskaporos hordója" című cikkeit, melyet saját tapasztalatszerzés és anyaggyűjtés után írt meg,de nem olyan régen  2001.február 20-án az Insitutum Pro Hominis Juribus Intézete is kérte az ENSZ Emberjogi Bizottságát a magyarok sérelmeinek felülvizsgálatára .Nem történt semmi érdemi döntés és vizsgálat.
 
Ezt követően 2002.aug. 20-án egy nem keresztény,hanem egy buddhista világszervezet is ugyanezt kérte az ENSZ-től ( ez az UNY volt: United Nations of Yoga, szintén Carla de Ponte-nak címezték a Nemzetközi Törvényszék főügyészének, az ENSZ Háborús Törvényszékének valamint az Európai Bíróság elnökének ,főügyészének G.C.Rodrigez Iglesiasnak is elküldték a petíciót). Ezek  független, politikamentes emberjogi szervezetek. Az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelme az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Chartája alapszabályára hivatkozik az egyenlő elbírálás elvének biztosítására a magyar nép számára.

 

 

 

                                                                                   

 

 

gróf Bethlen István az Óláh földvásárlásról 1912 Magyarország keresztrefeszítésének napja 1920. júnis 4. Apponyi beszéde - tükrözve a nemzet érzéseit 1920-2000 A békediktátum évfordulóján Írók, tudósok, politikusok korábbi véleménye Részletek Tormay Cécile "Bujdosó könyv" című feljegyzéseiből 1919. június 21 Trianon Kiskátéja
Kérdések és válaszok..
Adosunk Europa
 
A Trianoni kényszerbéke cikkelyei Vádirat a Trianoni békediktátum ellen - szerzője a Pesti Hírlap A revíziós mozgalom története A legszomorúbb, legkegyetlenebb esemény: alapszerződések Trianon ragálya - Háború dúl kertjeink alatt Pordány László beszéde Szarvason a Békediktátum 75 - évfordulóján Üzenet Erdélyből Trianon Versekben
 
Teleki Pál miniszterelnök beszéde a Nemzetgyulés 1920. november 13-i ülésén Trianon árnyékában - írta Dr. Újvári Ferenc Zemplén Trianon északkeleti áldozata Legendák helyett tények a szerződésről Trianon és a magyar demokrácia Trianonról jövő idoben - írta Németh Zsolt Nemzetölô Trianon A trianoni békeszerzodés napján
 
Trianon 2000 június 4, éjfél előtt Trianoni megemlékezések ország szerte 2000. június 4-én A The Washington Times Trianonról: Rossz szerzodés amely nem fog eltűnni A trianoni szindróma - írta Boros Béla (Ausztrália) Verstöredék Trianonra (még nincs vége) Tragedy in trianon - megjelent a "The Advocate"-ban Trianonra emlékeztek Párizsban 2000.VI.4. A Hősök tere
 
Lehetünk-e "fontolva haladók" a nemzetpolitikában? Trianoni segitség Magyarország bolsevizálásához Közép-Európa megoldatlan kérdései a trianoni békeszerződés után Új rablók, régi szándékokkal... Miért nincs annyi magyar mint angol vagy francia? Egy nemzetek feletti struktúra szétverése Magyarország helye a Nap alatt Tárgyalóasztalon született ország
 
Lelki Trianon Készül - írta Dobai István Délvidékünk: Trianon után A békeszerződés aláirásának hírére Létezik-e igazságos megoldás? Trianon öröksége Locarnoi Egyezmény A második világháború után A területi revízió és a területi autonómia esélye

  

                Pdf tanulmányok, írások: Forrás: www.nemnemsoha.hu


1. A rejtélyes Vinland térképek
2.
A magyar óceánrepülők
3.
A revíziós mozgalom története 1999-ig
4.
Az ezeréves Magyarország
5.
Gyászkeretes Béke - Kirakatper
6.
Institutum Pro Hominis Juribus
7.
Hát nem csodálatos
8.
Mészáros József - Nagy-magyarország emlékmű Nagykanizsán
9.
Padányi Viktor - Történelmi tanulmányok
10.
Radics Géza - Kossuth az államról
11.
Radics Géza - Nyilatkozatok a Magyar nyelvről                 

TRIANON 1920
 Válogatás a honlapról
 

Saját területéhez képest a legnagyobb csonkítást Trianonban Magyarországon hajtották végre. A törökökkel kapcsolatban kiemelném, hogy ők nem hagyták annyiban és nem fogadták el a békefeltételeket. A Versaillesben rákényszerített igazságtalan békefeltételek ellen Törökország tiltakozott, harcolt ellene. Az elcsatolt területek revízióját kérte és nyert Kemal Atatürk mozgalmának harca ( akit ma a törökök nemzeti hősnek tekintenek ,szobrokat állítanak neki és utcákat tereket neveznek el róla ) 1924-ben új béketárgyalást és új békeszerződést kényszerített ki. Ennek eredményeként nagy területeteket kaptak vissza a törökök abból, amit az előző békediktátumban elvettek tőlük. Egyébként a  franciáknak ítélt Ruhr-vidék is népszavazással visszakerült Németországhoz. Bulgária is visszakövetelte Romániától Dobrudzsát és 1947-ben.

Ami a terület-csonkításokat illeti: Törökország vesztesége területének 61,6%-át lakosságának 39,6%-át tette ki. Magyarország területének 71,5%-át, lakosságának 56,2%-át vesztette el, tehát a csonkítás minden ország csonkításán túltett. Oroszország területi vesztesége 2,3% volt. Németország, úgymond a "főbűnösnek"megbélyegzett ország területi vesztesége 13% volt és népességének  9,5%-át vesztette el az I.világháborút követő békediktátumok kapcsán. Bulgáriától területe 9,9%-át,lakosságának 8,9%-át csatolták el. Mind-mind messze alulmúlja Magyarország veszteségeit.

Pozzi francia diplomata a tárgyalások résztvevője írta Századunk bűnösei című könyvében: " A korszak békéi közül ez volt a legaljasabb és legostobább béke....Miként a békeszerződéseben a vak és alaptalan gyűlölet, úgy a határok kijelölésében a végtelen önkény és részrehajlás jelei nyilvánultak meg. Ez a magatartás egy olyan országgal szemben,mely évszázadokon át oly sok szolgálatot tett Európában,mely védte Nyugatot, egyszerűen elképesztő . ...Trianonban nem arról volt szó,hogy kinek van igaza,hanem arról,kinek érdeke,hogy igazat adjanak neki....A nagy békebírók még elemi szinten sem ismerték azon nemzetek földrajzát,néprajzát és történelmét,amelyek sorsát intézték.Ez nemcsak Wilsonról mondható el.Lloyd George se volt tájékozottabb.Cemenceau elképesztően tudatlan volt mindennel kapcsolatban, ami Franciaország határain kívül esett."

Nitti olasz miniszterelnök így vélekedett 1924 .szeptemberében :"Trianonban egy országot se tettek tönkre gonoszabbul,mint Magyarországot...Magyarország megcsonkítása annyira becstelen,hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz,mintha nem tudna róla,mindenki szemérmesen hallgat.A népek önrendelkezési jogára hivatkozás csak hazug formula volt... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel...Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket,amelyeket Magyarországra kényszerítettek."

Charles Danielou :"Trianonban nem annyira Magyarország megbüntetése volt a cél,mint az utódállamok követelőzéseinek kielégítése".

 

 

A trianoni diktátumot 1920. június 4-én a versaillesi kis Trianon kastélyban Bénárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche Lázár Alfréd írták alá. (Miután Apponyi Albert gróf a békedelegáció elnökségéről lemondott).

A 14 részből és 364 cikkelyből álló trianoni békediktátum rettentően megcsonkította Magyarországot, a háború előtti 325 411 négyzetkilométernyi területéből nem hagyott többet, csak 92 833 négyzetkilométernyi területet. 20 900 000 lakosából csak 7 980 000 maradt. Vagyis elvette az ország területének kb. háromnegyed részét, 72%-át, népességének kétharmadát, 64%-át.

Három és félmillió magyar anyanyelvű állampolgárt kiszakítottak természetes hazájából és arra kényszerítettek, hogy idegen, ellenséges uralom alatt éljen. Ez azokon a területeken súlyosabb volt, ahol másfélmillió magyar a határ mentén, a Magyarországnak meghagyott területtel szoros összefüggésben élt.

A trianoni szerződés széttépte a történelmi Magyarország gyönyörű földrajzi egységét, amelyben az egyes részek gazdaságilag kiegészítették egymást.

A diktátum fegyverkezési tilalommal sújtotta Magyarországot, csak 35 000 főnyi zsoldoshadsereg megtartását engedélyezte s megtiltotta a nehéztüzérség, harckocsik és hadirepülőgépek használatát.

Kimondta, hogy a háborús károkért Magyarország teljes jóvátétellel tartozik s ennek a fedezésére a győztes államok zálogjogot nyertek Magyarország minden állami jövedelmére.

 


 

 Az fenti szöveg bannere:  

 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség