Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Idézetek Trianonról
Idézetek a békediktátum megkötése körüli és a közvetlenül ezt követő időszakból:
 
Mattisone lord miniszter mondta később az angol felsőházban mentegetőzésként :"Uraim! Én vagyok az egyetlen miniszter, aki részt vettem a békeszerződések tárgyalásánál és aláírásánál.Foch francia tábornagy győzött meg mindannyiunkat, hogy Csehszlovákia határait így kell meghúzni,mert ez erős németellenes bástyát jelent Európa szívében.Ezért a nagy érdekért,nagy igazságért kellett tisztán magyar területeket adni Csehországnak, és ezért kellett megbocsátani Románia árulását." Trianon diktátuma, tehát nem a "magyar bűnök" miatti büntetés volt.
Masaryk emlékirataiban írja:"nagyon nehéz volt meggyőzni a nyugatiakat arról,hogy Ausztria-Magyarországot le kell rombolni.
" Benes  1920.január 25-én egy interjúban kijelentette:"A csehek nem politikai szabadságért vagy gazdasági jólétért harcoltak. Ez nekik már megvolt". Az interjúból kiderül, hogy ő a pánszláv eszme megvalósításáról álmodott noha a lengyelek,magyarok, románok,ruszinok,horvátok és szlovének ezt nem akarták. Ő szerb összefogással  Oroszország közép-európai bástyáját akarta kiépíteni.
Asquit angol miniszterelnök a lordok házában 1925.július elején azt mondta: "Célszerü lenne a békeszerzödéseket felülvizsgálni. Az Osztrák-Magyar-Monarchia romjain új államok létrehozásával súlyos és végzetes tévedés történt, revízió szükséges".
Nitti olasz miniszterelnök 1925-ben könyvében leírta: "Eddig egyetlen vegyes nemzetiségü állam volt Kárpát-medencében, most lett belöle négy-öt. Magyarország soha nem fogja elismerni erkölcstelen szétbontását...soha nem fog lemondani Erdélyröl...az igazságot helyre kell állítani..., nincs béke amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió elöbb-utóbb elkerülhetetlenné válik."
Dél -Afrika küldötte Smuts tábornok követelte a népszavazást Erdély,Felvidék,Kárpátalja és Délvidék vonatkozásában.azzal érvelt,hogy ezt a jogot Németországnak is megadták Holstein,Szilézia és Kelet-Poroszország esetében.A javaslatot az angol domínium valamennyi képviselője támogatta valamint,Japán, Lengyelország és Olaszország képviselői is. A népszavazást azonban a nagyhatalmak által vezérelt tanácskozás  nem merte elrendelni a cseh,román és szerb tiltakozás miatt a népszavazás magyar győzemétől való félelemükben.
Veterlé abbé 1921.június 17-én a francia képviselőházban kijelentette : "Bizonyos vagyok benne, hogy népszavazás esetén sem a csehek, sem a románok ,sem a szerbek nem kapták volna meg a szükséges szavazatok egyharmadát sem"
Masaryk  emlékirataiból tudjuk, hogy Párizsban szemérmetlenül kijelentette,hogy "Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között"Az is kiderül ,hogy Masaryk szerint az Osztrák-Magyar Monarchiát az antant eredetileg nem szándékozott szétrombolni, de az ő improvizációi és az "osztrák-magyar kegyetlenkedésekről" szólő rémhírei  hatásosan befolyásolták az amerikai közvéleményt.
Benes : "Mivel láttam a veszélyeket,Párizsban egyedül láttam hozzá a jövő békéjének megalkotásához.Majdnem mindent improvizálva források és bibliográfia nélkül készítettem " Részlet az emlékiratokból.
A francia Yves de Daruvar szerint: Az amerikai segítséggel győzelemre segített antant hatalmak gyűlöletet és kisebbségi érzést éreztek a legyőzöttekkel szemben...Benes már 1919.december 2-án közölte Tempsben,hogy majdan az összeülő konferencia határozata a magyar állam határaira végleges, azon semmmit nem fognak változtatni "
 
Tehát az egész trianoni tárgyalás úgy tünik csak szánalmas, tragikomikus színjáték volt, ezzel magyarázható az,hogy meg sem hallgatták a magyarok érveit, meg sem nézték az Apponyiék által átadott dokumentumokat. Ez praejuditium, a tárgyalás előtt előre eldöntött határozat,mely a jogszerűtlen és érvénytelen tárgyalást jelent. Az előre eldöntött tény mellett szól az is, hogy már 1917.június 28-30-án még jóval a háború befejeződése előtt a Szabadkomuves Kongresszus megrajzolta Magyarország trianoni határait..Eduard Benes a cseh szabadkomuves nagypáholy nagymestere (volt, feltehetően itt is latba vetette befolyását vágyálmainak létrehozása érdekében.Megálmodott országának határait itt kijelöltek ,ezeket a határokat húzták meg Trianonban is. Tehát jog szerint ez egy praejuditium, előre eldöntött tény,a jogi gyakorlat az így lefolytatott színlelt tárgyalás határozatát semmisnek nyilvánítja,de ez mégsem történt meg.Nem valószínű,hogy véletlen egybeesésről van szó a határokat illetően ( ugyanaz 1917.június 28-30-án a szabadkőművesek kongresszusán, 1919.december 2-án Tempsben és 1921.június 4-én Trianonban- mindenütt ott volt Benes ! )
 
Robert Grower az angol alsóház tagja írja ,hogy a csehek követeléseit a nagyhatalmak titkos tárgyalásokon már 1918 nyarán eldöntötték.Hiába készült tanulmány a francia külügyminisztériumban,melyben 1918.november 20-án a szakemberek figyelmeztették : " Szlovákia létezése nem egyéb, mint mítosz.Észak-Magyarország szlovák törzsei soha nem alkottak államot.. Az általuk meghúzott etnikai vonal sehol nem érinti a Dunát, nem foglalja magába Pozsonyt sem, ahol 14 szlovákra 86 magyar és 86 német jut...ha lehet szlovák főváros, úgy az csak Túrócszentmárton lehet ". Az 1916.augusztus 16-i titkos szerződésben a nagyhatalmak Romániának ígérték egész Erdélyt, sőt a magyar Alföld nagy részét is egészen a Tiszáig "
De Ambrosi Mario nápolyi képviselő írta: " Mik voltak a Trianonban írt szerződés úgynevezett gyümölcsei? A kisantantnak nevezett magyarellenes és olaszellenes szláv szövetség megteremtése, valamint Közép-Európa egyetlen szilárd államának Magyarországnak meggyengítése és lerontása...magyarország nem tekintheti másnak a trianoni szerződést, mint ideiglenes kálváriának a végleges összeforrásra törekvésben...Nem értem, hogy a Nemzetek Szövetsége, melyet a népek legfelső igazságügyi ítélőszékének is neveznek,miért nem tartotta szükségesnek azoknak a magyar panaszoknak a megtárgyalását, amelyeket az anyaországtól elszakított területek lakosságának rabszolgasorsba süllyesztéséről terjesztettek elő.El kell érkezni a revízió megvalósításához. "
Pozzi a béketárgyalás résztvevője írja: "Az Európa sorsát eldöntő  politikusok annyit tudtak Magyarország  földrajzáról és történelméről,mint az a 10 éves kisdiák, akinek bizonyítványába a magyarországi tanítónő nem írja bele ezt a mondatot: a felsőbb osztályba léphet.. Köztük is a legnagyobb tekintély az önmaga által meghirdetett elvekkel is gyakran ellentmondásba keveredő Wilson amerikai elnök volt, aki rendszeresen összetévesztette a szlovákokat a szlovénekkel, s akin az egyre súlyosabb jelekben megnyilvánuló elmebaj ekkorra már annyira elhatalmasodott,hogy ezt diplomatái alig bírták mások előtt titkolni,majd fél év múlva meg is halt.Ezt a beteg Wilsont Masaryk könnyen tudta befolyásolni koholmányaival."
Ezeknek a politikusoknak a saját lelkiismerete annyira nem volt tiszta,hogy a Versailles-Trianoni békerendszerhez kapcsolódó iratokat hatvan évre titkosnak minősítették és elzárták a világ szeme elől. A közelmúltban azonban lehullott a fátyol az indexre tett írások előtt és Trianon titkaira fény derült. A cseh, román és szerb diplomaták Trianonban meghamisított tájékoztatásokat terjesztettek.Ezt a félrevezetést leghatásosabban a cseh Benes művelte.Gátlástalanságát megkönnyítette a nagyhatalmak tárgyalóinak  szégyenteljes középszerűsége.
 
Részlet Apponyi Albert beszédéből Párizsban a diktátum előterjesztésekor, az első és utolsó szó jogán,mely felszólalás előtt eldöntötték már ,hogy a diktátum szövegén semmit sem fognak változtatni. :"Ausztria egysége csak látszólagos,mert dinasztikus politika( házassági hozományok) eredménye. Magyarország azonban ezer éve teljesen önálló állammal bíró nemzet.hazánk most csak aközül választhat, hogy öngyilkos legyen vagy megöljék. magyarország feldarabolásával egy helyett három vegyes nemzetiségű állam jön létre.Tehát a meglevő rossz megháromszorozódik.Magyarországon  54,5% magyar lakik 16,1 % románnal szemben.A tervezet Romániában 61,5% román és 13% magyar lesz az arányszám.Csehszlovákiában a csehek aránya  csak 48%,de  az odacsatolt Felvidéken 1,7 millió szlovák mellett 1,09 millió magyar és még más nemzetiség is él. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban a szerbek aránya mindössze 36%, de az odacsatolt Bácskában még 30%-nál is kevesebb.Lényeges módosítások nélkül az elénk tett békeszerződés tervezetét Magyarország nem tudja elfogadni".
Egy skandináv tudósító írta Apponyi beszédéről: Apponyi kétórás beszédében angol,francia és olasz nyelven "olyan szónoki mesterfogásokkal,olyan könnyedén,olyan választékosan, szabatosan beszélt, amilyenre a világon még soha nem volt példa; amilyent a világ bírósága,de egyetlen parlament se hallhatott még. Olyan megható szavakkal védte hazáját, hogy a küldöttségek számos tagja nem tudta eltitkolni megindultságát."
A tudósító  azt is megjegyezte:  "Párizsban a magyarokat barátságtalanabbul fogadták mint a németeket vagy az osztrákokat.. A hetvennégy esztendős ember szónoki bombái meglepetésként csaptak le .Amikor arról beszélt, hogy 3,5 millió magyart idegen uralom alá akarnak kényszeríteni mindennemű meghallgatásuk nélkül, akkor nemcsak a semleges országok hallgatói döbbentek meg, de az angolok és az olaszok is figyelni kezdtek. Úgy érezték magukat,mint akiknek hályog esett le a szeméről. A magyarok az intrikus szomszédok áldozatai lettek".
 
Békedelegációnk 1920 február 9-én indult vissza Párizsba a pontokba szedett hivatalos válaszjegyzékkel.Ebben például a 36.pont a Szibériába hurcolt többszázezer magyar hadifogoly sürgős hazaszállításáról szólt,de tiltakoztak a gazdaságilag,néprajzilag egymásra utalt területek, a tökéletes földrajzi egység feldarabolása ellen, a Wilson által meghirdetett népek önrendelkezési elve semmibevétele az igen nagytöbbségű és színmagyar lakosságú városok ,mint Pozsony, Kassa, Komárom, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Arad, Temesvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szabadka, Zenta és az összefüggő területen élő félmilliónál nagyobb számú székelység elcsatolása miatt is.
A magyar küldöttség által elküldött minden érvre és észrevételre Clemenceau  gondos vizsgálatot ígért, azt mondván "mert nem hozhatunk döntést kizárólag annak alapján,amit az egyik oldal fejtett ki".Szavát a hazánk sorsát eldöntő ítélőszék nem tartotta be. A magyar beadványra csak 1920. május 6-án adta meg a konferencia  a békefeltételek végső szövegét.Előzőleg cseh, román és szerb megbízottak a békekonferencián tiltakoztak a népszavazás engedélyezése ellen  és rengeteg hazugság felsorakoztatásával ( hamis fotók a stratégiai fontosságúnak mondott hajózható Ipolyról és Ronyva patakról, hamisított földrajzi-etnikai adatok stb.) céljukat elérték, a népszavazás ezeken a csonka-országot körülvevő magyar sáv-területeken a népszavazást nem engedélyezték.
Mellékesen megjegyzem: sem a szlovákokat nem kérdezték meg a békebírók, hogy kívánnak-e cseh vezetés alá tartozni, mint ahogyan a horvátokat sem kérdezték meg, hogy kívánnak-e szerb vezetésű államban élni. Tehát a területek elszakítása nem az etnikai elvek figyelembevételével és nem a nemzetek önrendelkezési jogának figyelembevételével történt . Az önrendelkezési jog hangoztatása csupán ürügy volt a területi igények kidolgozására, később ezt elsummákolták, de összességében a tárgyalások kezdete előtt kihirdetett wilsoni elvek csődöt mondtak, egyszerűen megkerülték őket. A fenntartásait a dél-afrikai képviselő hangoztatta, aki semleges volt a döntőbíráskodásban, de Benesék a népszavazásra vonatkozó javaslatát hamis dokumentumokkal kijátszották.
 
További idézetek, nem magyar vélemények Trianonról :
 
Declassé francia külügyminiszter a szerződés aláírása után így fogalmazott: " Egy nemzet sincs megalázva azzal,hogy legyőzték vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést.Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik,ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja.Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás ."
Ezt mondja egy francia, aki hozzájárult ahhoz,hogy bele se nézzenek az Apponyiék által összegyűjtött és átadott ellenérvként szolgáló dokumentumokba.
Chamberlain angol külügyminiszter mondta: " a trianoni szerződés eredménye Európában nem a béke,hanem az új háborútól való félelem".
Motta svájci köztársasági elnök:" Ha a békeszerződések hibáit nem orvosoljuk, kirobban a borzalom, amit háborúnak nevezünk."
Baldwin angol miniszterelnök: "Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg ".
Asquith  volt angol miniszterelnök véleménye Trianonról 1925-ben :" ez a béke nem államférfiak munkája,hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye"
Mitterand francia államelnök azt mondta 1979-ben Illés Gyulának, 1990-ben Antall József miniszterelnöknek, 1991-ben a Lipcsei Egyetem előadásán is: " Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt".
Lansing amerikai államtitkár Trianonról :"ezek a békeszerződések cselszövések és rablások eredményei,megalázóak és tarthatatlanok "
Borah amerikai szenátor: ""Magyarország földarabolása képtelenség,mert lehetetlen a nemzeti érzést feldarabolni. Én úgy is, mint magánember, úgy is mint politikus mindnet meg fogok tenni Amerika és az egész világ véleményének megváltoztatására ezekről a békeszerződésekről ".
Ausztrália miniszterelnöke jelentette ki 1992-ben: "Mindenki tudja ,hogy Trianon óriási csalás volt".
Barnes angol miniszter: "Elismerem,hogy a területi elosztások jó részéről nem voltak ismereteim".
Frank D.Simonds amerikai pulbilcista: "Csehszlovákia földrajzi abszurdum, a természet törvényeinek kigúnyolása, a nemzetiségi káosz földje, ahol nincs nemzeti többség."
Bourne angol katolikus főpap: "Amíg Magyarország helyzetét nem szabályozzák, addig fennforog  az európai háború veszélye ".
Roosewelt amerika elnök, 1933-ban mondta: "Amikor Wilson elnök látta a békeszerződések igazságtalanságát,bizonyára csak azért fogadta el,mert meg volt győződve arról,hogy ezeket a hibákat néhány éven belül kijavítják ". A Törökországét kijavították. 
H.A Heydt mondta New Yorkban: "ha még hiszünk az igazságban, a jogban és szent nekünk a keresztény erkölcs, akkor kötelességünk harcolni Trianon ellen.
W.Churchill mondta az angol alsóházban :  "Új európai háborút készítenek elő azok,akik nem akarják revidiálni a trianoni sérelmeket."
Llwellyn angol képviselő: " Ma már az egész brit közvélemény tudja, hogy az angol államférfiak nagy mulasztást követtek el akkor,amikor 1919-ben Magyarország meghallgatása nélkül ítélkeztek.A magyar revízió a világon az egyik legelsőrangúbb érdek. "
Pezel francia képviselő: "  a magyar békerevízió nélkül nincs lehetősége az európai békének. "
Desbons francia megfigyelő publicista: "A béketárgyalásokon a tudatlanság, a lelkiismeretlenség és az elfogultság uralkodott".
 
 
Ha megnézzük a mai szlovákokat a  meg nem hamisított történelem szemüvegén keresztül ,akkor azt látjuk, hogy a szlovákoknak eszük ágában sem volt Benes országához csatlakozni, sőt a Magyar Királyság kebelén belül akartak élni önálló autonóm területen ugyanúgy mint a rutének, akiknek semmi közük nincs az ukránokhoz, egy igen nyugodt nép a magyarokkal együtt 1000 évig szeretetben és békében élt. A szlovákok végül Benes hatására vérszemet kaptak a magyargyűlöletre, pl.Hodza Milán gyorsan átvette az őscsehszlovák nemzeti elméletet ennek minden magyarellenes építőkövével együtt, ő a csehek embere volt. Az I.világháború befejezése után a frissen megalakult Szlovák Nemzeti Tanács Eperjesen és Szlovák Nemzetgyűlés Kassán ( ekkor itt a lakosság 14,85%-a volt csupán szlovák ajkú) 1918.december 4-én határozatban mondta ki,hogy önálló területen, de Magyarországgal egy államban akar élni.Ugyanezt a határozatot hozta Ungváron a Rutén Seym is 1919 májusában: önálló rutén földet akarnak, de Magyarország határain belül. Ezeket a határozatokat Benesék soha nem juttatták el Párizsba, csak a túrócszentmártoni utcai hordószónokot hallgató néhány tucatnyi ember "népgyűlésnek" mondott megállapításait és a saját feje által kiagyalt koholmányokat, például azt, hogy a színmagyar  "Csallóköz küldöttség útján kérte tőle Csehszlovákiához csatolását a népek önrendelkezési joga alapján "  .A Magyarországtól elszakadási alapként emlegetett "sokadalom" annyira kicsi volt, hogy  nemcsak a 19 megye szlovákjai, hanem a Felvidék lakosságának 52%-át kitevő magyar,német és rutén lakosság képviselői is hiányoztak. A párizsi békedelegátusok mégis bedőletek ennek a "népakaratnak". Benes később bevallotta: "majdnem mindent improvizáltam, források, bibliográfia nélkül készítettem el a már ismert memorandumot". Erről tudjuk, hogy ez hazugságok tömkelege.Masaryk csalárdságára is jellemző, hogy még a szlovákokat is becsapta, amikor 1918 májusában és novemberében, tehát kétszer aláírta az önálló Szlovákiát elismerő okmányt, de 1920 végén, amikor a csehek már megkapták a trianoni jótevőjüktől az ezer évig Magyarország részét képező Felvidéket, a korábbi ígéreteit letagadta és a szlovák önállóságot "gyerekes ábrándozásnak " nevezte. Hodza Milán szerepe perdöntő volt a csehpártiságot illetően, ő képes volt befolyásolni ilyen irányban a Szlovák Nemzeti Tanács döntését. Mivel a csehek nem fogadták el a belgrádi szerződést a szlovák -magyar demarkációs vonal meghúzását a prágai kormány budapesti megbízotthjaként Hodza Milán és Bartha magyar hadügyminiszter kötötte meg 1918.dec.6-án, ez a demarkációs vonal a magyar-szlovák nyelvhatáron húzódott- Kassa, Rimaszombat, Ipolyság, Komárom, Pozsony fölött, ezek a városok magyar területen maradtak volna, ha Benes intrikáinak révén nem a Duna-Ipoly mentén rögzítették volna a hivatalos demarkációs vonalat. Ezt már Benes novemberben elérte, de erről a magyar kormányt egyszerűen csak levélben értesítették egy hónapal később Karácsonykor, semminemű tárgyalás nem volt így felülbírálták a Hodza-Bartha féle etnikai demarkációs vonalat  úgy,hogy közben létezett egy Diaz-féle páduai fegyverszüneti szerződés, ezt követően egy belgrádi szerződés, de egyik sem merítette ki Benes igényeit, mindkettőt felrúgva, tárgyalás nélkül Benes hazudozásai révén megállapítottak egy igen igazságtalan demarkációs vonalat, mely a késQbbi béketárgyalások során kiinduló pontként szolgált Trianonban. Ez megegyezett Masaryk és Benes szláv korridor ábrándjaival, ugyanis a szerbek és a csehek egy Jugoszláviát Cseh-Szlovákiával összekötő, egyben Magyarországot elzáró szláv folyosóról álmodoztak az Adriai tengerig, ezt akarták elfogadtatni. Majdnem sikerült is nekik. 1918.december 3-án a belgrádi fegyverszüneti egyezmény elleni cseh tiltakozás hatására a szövetségesek Párizsban  elrendelték a cseheknek és szlovákoknak meghagyott területek kiürítését,melyet Vix alezredes nyújtott át. A Cseh Légió  majd a cseh és szlovák önkéntesekkel gyarapodó katonaság tobzódásairól másutt már írtam.
 
A Szlovák Nemzeti Tanács 1933-ban beadványt nyújtott be a Nemzetek Szövetségéhez ( ma ENSZ):
"Csehszlovák nemzet soha nem volt. Ez csak a csehek kitalálása,hogy elvehessék a tótok földjét...A légkör a köztársaságban annyira tűrhetetlen,hogy a szlovák nép kész bárki alatt csoportosulni a csehek ellen " Idézem Benes egy korábbi felszólalását Trianonban, az 1933-as követelés válasz volt Benes 1919-ben előhozott "létező ősi csehszlová
k nemzet" teóriájára:Benes felszólalása a Tízek tanács ülésén a csehszlovák területi igények tárgyában (Párizs ,1919.február 5.) : ..."Szlovákia hajdanán a Csehszlovák állam  részét képezte, amíg a magyarok a 10. század folyamán le nem rohanták. A hódítók sikertelenül próbálták elmagyarosítani az országot .A lakosság mindmáig cseh érzelmű, s az új államhoz kíván csatlakozni.Szlovákiában sohasem volt példa szeparatista próbálkozásra."
Pozzi francia politikust idézem, aki személyesen részt vett a béketárgyalásokon :"Benes  a legszörnyűbb földrajzi,néprajzi és történelmi ostobaságokat is könnyed nyugodt mosollyal adta elő.Még önmagával is többször ellentmondásba keveredett.A nagyhatalmak képviselőinek egyike sem mert tiltakozni ellene.Mindenki félt ,hogy felszólalása a kérdésben való kétségbeejtő tájékozatlanságát bizonyítaná...Trianon a szabad zsákmány vásártere volt. Trianonban nem arról volt szó,hogy kinek van igaza,hanem arról kinek érdeke,hogy igazat adjanak neki..A nagy békebírók még elemi szinten sem ismerték azon nemzetek földrajzát,néprajzát és történelmét,amelyek sorsát intézték.Ez nemcsak Wilsonról mondható el.Lyold George se volt tájékozottabb.Clemenceau elképesztően tudatlan volt mindennel kapcsolatban,a ami Franciaország határain kívül esett ".
" Pasics,Masaryk,Benes és Bratianu ,de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak,mely a világtörténelem szégyene lesz. Térképek meghamisításával,okmányok megcsonkolásával és városi lócsiszárhoz illő fogásokkal operáltak. A tisztelt grémium volt annyira agyalágyult ,hogy így rá lehetett szedni. A trianoni békeszerződés revíziója elől nem lehet kitérni"... "A románok a fronton és a tűzvonalban úgy viselkedtek ,mint a nyulak,harctéri vereségük után pedig mint az árulók: miután kivívatták másokkal a győzelmet, a békekonferencián a fizetségüket követelték ".
Lloyd George a trianoni békediktátum egyik megalkotója utólag beismerte: " A trianoni békeszerződés elfogadásakor megtévesztés áldozata lettem. A német békeszerződés elfogadásakor megállapítása után a vezető államférfiak már fáradtak voltak.a magyar ügyek eldötnését másodrangú emberekre bízták.Ezekhez Benesék könnyebben hozzáférhettek ,mint a fődelegátusokhoz." Pozzi a "Századunk bűnösei " c. könyvében leírta,hogy a volt angol miniszterelnök- Lloyd George- lelkében később megrendült,amikor rádöbbent, hogy a csehekTrianonban mennyire becsapták őket.Ekkor az ő 1923-i beszédében már a csehektől féltette Európa egyensúlyát: "Oroszország föl fog támadni, de addig a kis Benes képvisli helyette a szlávságot, a cárizmus régi álmának megvalósítását, a szlávság kiterjesztését a szerbekre támaszkodva a Földközi-tengerig. Nem adok tíz évet és a csehek a szerbekkel szövetségre lépnek...Őrültség volt eltávolítani a szlávellenes Magyarországot az útból...A Duna táj nagyszerű gazdasági és katonai egység volt.A természet erői, a történelem logikája hozta létre ezt a nagyszerű brodalmat. mindez a magyar mag körüli összefogásra int. Ennek a birodalomnak megvolt a létjogosultsága európai szempontból,melyet a kelet-nyugat közti úthálózat őrzésével betöltött...Párizsban akkor valami fantasztikus dolog történt.Néhány ember összeült,hogy megcsinálja a békét. hatalmuk olyan nagy volt,amilyenre példa még soha nem akadt..Kedvük szerint teremtettek vagy tüntettek el államokat . A leghatalmasabb közöttük Wilson volt, aki hasonlóan az ókori istenekhez,mindenki neki engedelmeskedett.Azt gondolták, ő százmillió ember nevében beszél,pedig akkor már a szenátusaq is megtagadta és saját elméjének sem volt ura.Visszatérve a fővárosba a diktátor összeomlott...ha ez a szélütés fél évvel előbb következik be,másképpen alakult volna Európa jövője " megj.:Wilson szifilisz okozta agykárosodásban ,következményes elmebajban szenvedett, hazatérve az USA-ba saját védőbeszéde közben lebénult majd nemsokkal ezután meghalt. A meghirdetett Wilsoni elvek (etnikai határok meghúzása, a népek teljes önrendelkezési jogának biztosítása, népszavazás által történő határmegállapítás, a vesztes fél meghallagatása stb.) közül egy sem teljesült, mert hazudozások alapján és az érintett fél meghallgatása és a magyar népszavazás nélkül húzták meg a határokat (kivéve Sopront), mely egy újabb háború bölcsője lett.Lloyd Georgnak igaza lett, nem kellett tíz év sem ahhoz, hogy a csehek (cseh-szlovákok) megkössék a szerbekkel és románokkal is a magyarellenes "kisantant" szerződést, de  1935-ben elsőként Európában Csehszlovákia  szövetséget kötött a bolsevik Szovjetúnióval mindenki megdöbbenésére. Ekkor ugyanis egész Európa a Szovjetúniót tartotta a legveszélyesebb országnak Európa békéje vonatkozásában.
Az angolok a bolsevizmust sokkal veszélyesebbnek tartották mint az olasz vagy német ébredező nemzeti szocializmust.
Pozzi írja : "Az Európa sorsát eldöntő  politikusok annyit tudtak Magyarország  földrajzáról és történelméről,mint az a 10 éves kisdiák, akinek bizonyítványába a magyarországi tanítónő nem írja bele ezt a mondatot: a felsőbb osztályba léphet.. Köztük is a legnagyobb tekintély az önmaga által meghirdetett elvekkel is gyakran ellentmondásba keveredő Wilson amerikai elnök volt, aki rendszeresen összetévesztette a szlovákokat a szlovénekkel, s akin az egyre súlyosabb jelekben megnyilvánuló elmebaj ekkorra már annyira elhatalmasodott,hogy ezt diplomatái alig bírták mások előtt titkolni,majd fél év múlva meg is halt.Ezt a beteg Wilsont Masaryk könnyen tudta befolyásolni koholmányaival."
Ezeknek a politikusoknak a saját lelkiismerete annyira nem volt tiszta,hogy a Versailles-Trianoni békerendszerhez kapcsolódó iratokat hatvan évre titkosnak minősítették és elzárták a világ szeme elől. A közelmúltban azonban lehullott a fátyol az indexre tett írások előtt és Trianon titkaira fény derült. A cseh, román és szerb diplomaták Trianonban meghamisított tájékoztatásokat terjesztettek.Ezt a félrevezetést leghatásosabban a cseh Benes művelte.Gátlástalanságát megkönnyítette a nagyhatalmak tárgyalóinak  szégyenteljes középszerűsége.
 
Benest és a cseh fennhatóságot a szlovákok sem akarták sem 1919-ben, sem 1933-ban, sem 1989-ben,  ha 1919-ben Hlinkát hallgatják meg ma igazságos etnikai határok lennének Felvidéken, de Benes lecsukatta őt.   Ha  1918-at nézzük a SZNT először autonómiát akart Magyarország kebelén belül, majd Hodza hatására cseh-párti határozat született (átírták az eredeti már elfogadott határozatot miután Hodza csak később tudott bekapcsolódni a tárgyalásba).
Egyébként Hlinka rájött arra, hogy - idézem 1919-ben mondott szavait: "Magyarországon kívül nincsen élet vagy ha van , az nem az " és 1925-ben is visszasírta a magyar fennhatóságot és ennek megfelelően hirdette is ezt a szlovákok körében: " Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke,mert ezer esztendös magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit mint a cseh uralom hat éve alatt" .Hlinka megelégedett volna egy tiszta etnikai határokkal bíró szlovák állammal is ( ez akkor nem volt teljesen egyértelmű,mert Szepességben pl. nagyon sok német és magyar élt főleg a városokban ).
Hlinka 1919-ben elment Párizsba, hogy a csehektől kérje a szlovákok kimenekítését, Benes elintézte, hogy Franciaországból kiutasítsák majd hazatérése után bebörtönözzék.  Pozsonyból Trianon után a magyarokat 1-2 nap alatt !!! egyszerűen elűzték ugyanúgy a németeket, a megüresedett házakba szlovákok telepedtek be. Az 1912-ben magyarok által alapított Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet ( mondjuk úgy ,hogy csak a személyzetét) miként a Mátyás király által 1467-ben alapított Pozsonyi Egyetemet  is át kellett helyezni Magyarországra. Stefánikot megölték,mert szintén nem volt cseh-párti.
A híres "demokratikus" csehszlovák földreform ( de a román is a saját körülményei között ) úgy zajlott, hogy egyszerűen a magyarok és németek földjeit kártérítés nélkül elkobozták és szétosztották a szlovákok és csehek között, emiatt és más megalázó intézkedések miatt tengernyi panasz érkezett az akkori Népszövetséghez ( mai ENSZ ), ugyanis a népek önrendelkezési jogainak betarttatását a trianoni kedvezményezettek mind aláírták , csak nem tartották be. Ezeket a panaszokat meghallgatták, de szándékos bürokratív útvesztőkbe burkolva az ügyeket nem történt semmi. Ezeket az eseteket tanulmányozva és saját tapasztalatokat gyűjtve, megyőződve arról, hogy tiszta etnikai régiók és 3,5 millió magyar ember került idegen elnyomó uralom alá,  Lord Rothermere angol sajtómágnás írt egy terjedelmes cikket 1927.júniusában a magyar sérelmek orvoslásának szükségességéről, az igazságtalan trianoni döntőbíráskodásról és az európai béke fenntartásának komoly veszélyeiről a cseh, román és délszláv sovinizmusról, a trianoni diktátumban foglalt irányelvek megszegéséről a Daily Mail című többmilliós példányszámú lapjában. A  nagy port és nemzetközi egyetértő visszhangot kavart feltáró-elemző cikk címe ez volt magyarra fordítva: "Magyarország helye a nap alatt" .Ezzel elindított egy nemzetközi szimpatizáló mozgalmat a "Justice for Hungary" mozgalmat, melyet sokan támogattak, még maga Lloyd George az egyik fő trianoni döntőbíró is egyetértett a cikk tartalmával.A magyar igazság kimondását 1925-ben az olaszok előzték meg (Nitti miniszterelnök), utalva arra, hogy a magyarsággal szembeni eljárás igen igazságtalan volt és a revízió elkerülhetetlen .
 
Nem sokkal a  békekonferencia utáni években mit mondtak a kedvezményezettek?
 
Maniu román miniszterelnök, az erdélyi románok vezére az 1920-as évek végén kijelentette" ...az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk erdélyi románoknak jobb dolgunk volt mint most ".
Hlinka szlovák nacionalista, a legnagyobb tót párt vezére 1925.június 4-én kijelentette a forrás  Bonsal amerikai ezredes könyve, ő tagja volt a trianoni tárgyaló küldöttségnek és az 1946-ban kiadott könyve "Csehek,szlovákok és Hlinka páter" fejezetében írta le Hlinka mondását) a teljesség kedvéért megismétlem fent említett mondást:
" Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke,mert ezer esztendös magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit mint a cseh uralom hat éve alatt" 

Stipics ,
a magyarországi szerbek vezére 1925-ben röpiratban tette közhírré:" Az elmúlt hat esztendös jugoszláv uralom a mi szerbjeinkben kiváltotta a régi magyar uralom utáni vágyakozást ". 

Megemlítendö ,hogy horvát felkelők az 1920-as évek végén Magyarországra menekültek s a Dunántúlon
 
Llolyd George brit miniszterelnök a béketárgyalások végső stádiumában meglehetősen kemény szavakkal fejezte ki kétségeit a leendő határokal kapcsolatban: "Nem lesz béke Közép-Európában, ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek, mint egy marhacsordát csak azért, mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását". Londonban egyre többen voltak, akik számára kiderült "Magyarország igényei jogosak".Millerand francia miniszterelnök záradékát mindenki aláírta, melynek lényege: ha időközben kiderül, hogy a határok nem megfelelően, nem etnikai alapon lettek meghúzva, azt utólag korrigálni lehet. Ezt a csehek, románok, szerbek is aláírták, de a gyakorlatban hallani sem akartak erről. Benes bevált szokásához híven egy egész médiagépezetet ( magyar nyelvűt is! ) fenntartott Magyarország lejáratására hasonlóképpen az I.világháború előtti "hatalmi vágytól szomjas" időszakához.Tendenciózus lejáratás, hazudozások a felvidéki magyar lakosság megfélemlítése stb.voltak a módszerei. Ezt kiválóan érzékelhetjük Lord Rothermere Benesnek írt nyílt leveléből,melyet 1927.augusztusában tett közzé Európa puskaporos hordója címen,melyet eljuttatott az Észak-Amerikai Újság szövetség révén az USA és Kanada 70 vezető napilapjához, Európában szinte minden európai nyelvre lefordították. Rávilágított az igazságtalan elcsatolás következményeire, az magyarok földjeinek elkobzására, életterük beszűkítésére, jogfosztásukra. Ennek gyümölcse sajnos csak későn érett be 1938-ban ( előtte 1933-ban majdnem megvalósult, csak ez már késő volt Hitler térnyerése miatt ).
 
A WILSONI ELVEKRÖL:
 
Wilson főbíróról elmondható :
 
Wilson amerikai elnök 1918 elején kijelentette:"Nincs szándékomban Ausztria-Magyarország felosztása. A 14 pontban csak arról van szó, hogy Ausztria-Magyarországnak a nemzetek közötti helyét megtartani óhajtjuk.Megadjuk neki a lehetőséget, hogy autonómiák alapján tovább fejlődjék " Wilson 1920.januárjában Európa felé  hajózott,megkapta Clemenceau jegyzékét:Ausztria -Magyarország megszűnt létezni.Ő ennek megörült,mert már úgyis lekötelezte magát masaryknak és éppen az ő meghirdetett ,demokratikus 14 pontja volt az akadálya Csehszlovákia létrehozásának. Wilson ellen az amerikai szenátus később vizsgálatot indított amiért el nem fogadható eszközökkel nem állt ki a szenátus által is támogatott 14 pont mellett és kierőszakolt egy elfogadhatatlan békét. vizsgálóinak azt felelte, semmi tudomása sem volt a nyugateurópai szövetségeseinek szerveződéseiről.szégyenében a néphez akart fellebbezni egy nyilvános beszéddel, de a beszéd közben szélütés érte és ezt követőne rövid időn belül meghalt.
A Wilson meghirdetett elvek egyike sem érvényesült a tárgyalásokon, ezek a következők voltak ( a 14 pontot 1918.január 8-án hozta nyilvánosságra): az ő szónklataiban az örök béke, boldogság,szabadság,igazság, jog, demokrácia megvalósítása szerepelt a békedelegációk munkájára nézve.Az ő pontjainak lényege: az osztrák-magyar birodalmat meg kell tartani, senkit nem szabad a tárgyalásokból kizárni ( a magyaraokat ás németeket kizárták), a területrendezést csak az érintett lakosság érdekében és nem ellenében szabad végrehajtani (népszavazás sem Felvidéken, sem Felvidéken, sem Bácskában nem volt, elszabotálták).Wilson a béke "apostola" azt modóndta " olyan boldog világot akarok,mely a jog és az igazság messze világító elvén nyugszik ".Nyomban vakon el is fogadta Masaryk hazug és megtévesztő álláspontját: "követeljük Csehszlovákiának azt a jogát,hogy újra egyesüljön szlovákiai szlovák testvéreivel". Ide több megjegyzés is kívánkozik: 1.Csehszlovákia sem akkor sem azelőtt sohasem létezett cak Masaryk képzeletében. 2.Szlovákia sohasem létezett korábban  csak e kijelentés után 20 évvel fasiszta államformában Hitler csatlósaként, rövid ideig. 3.Szlovákiát akkor Masaryk sem akarta önálló államként, bár nekik önállóságot ígért,de később "gyermeteg álmodozásnak " nyilvánította a szlovákok eme vágyát. 4. A szlovákok mindig kizárólag Magyarországon a Magyar Királyságban éltek és nem Csehországban, hanem Felvidéken. 5. Újra egyesíteni egy ország népét olyannal,ahová sohasem tartozott ugyancsak szemen-szedett valótlanság. Úgy látszik Masaryk hamar kiismerte Wilsont, bízott lelkiismeretlenségében és tudatlanságában azért követelőzött nála egyre határozottabban. Kihasználta azt, hogy Wilson rendre összekeverte Szlovákiát Szlovéniával, azt, hogy az egyik Magyarországtól északra a másik délre volt nem zavarta, az sem, hogy az egyikre a csehek a másikra  szerbek tartottak igényt a nagy osztozkodásban. Wilson úgy tudta,hogy z I.világháborút kirobbantó Ferenc Ferdinánd meggyilkolása Szerbiában történt, azt sem tudta, hogy ez Szarajevóban volt Bosznia fővárosában, mely akkor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. Wilson 1918. dec.4-én úgy indult el a párizsi béketárgyalásra,hogy elődje Theodore Roosevelt elnök üzenete kiísérte: "Wilsonnak semmi néven nevezhető joga nincs arra, hogy az amerikai nép nevében beszéljen" ..Ő és elvei még az árnyékát is elveszítették annak,hogy az amerikai nép akaratát fejeze ki.". Wilson ígéretei és elvei, a 14 pont szerinti ítélkezés elve szappanbuborékként pattantak szét.
Az amerikai szakértők által készített első béketervben magyarország területe a felére csökent ugyan, de a színmagyar lakosságú Csallóköz  Magyarországon maradt volna egy sor, túlnyomórészt magyar többségű faluval, várossal együtt, beleértve a 14,8%-nyi szlovák lakosságú Pozsonyt is Magyarország egykori fővárosát.
Masaryk párizsi előadása szerint azonban újabb hazugsággal lett gazudagabb a tisztelt békeosztó ítélőszék." Pozsony  német és zsidó város , ahol jelentős szlovák lakik' Azt ,hogy a szlovákokkal szemben jelentős többségű magyar város ezt meg sem említi.  Masaryk nemzetközi méretű szélhámosságát az is hirdeti az érvelése is: " Csehszlovákiának azért kell Pozsony,mert az kikötőváros a Dunán és általa kijárata legyen a tengerre.Cserébe ezért nagyszámú CSEH község kerül Magyarországhoz".A földrajzban és történelemben járatlan, lelkiismeretlen békedlegátusok bedőltek minden ilyen és hasonló buta beszédnek, hiszen ellenválemény nem volt, mert a magyarokat nem hívták meg a tárgyalásra, csak a diktátum szövegének átadása előtt adtak szót Apponyinak, mely nem befolyásolhatta már a döntést.Tudniuk kellett volna, hogy Magyarország közelében nincsenek cseh városok,Masaryk színmagyar területeket ajánlott fel cserébe színmagyar területekért és ezt az ítélkezők nem vették észre vagy nem akarták észrevenni (Benes és Masaryk is szabadkőműves vezető volt, mindkettőjük szoros kapcsolatban állt az amerikai szabadőműves páholyok vezető embereivel, ahol szintén cseh származású emberek is ültek). A gátlástalanságában és agyafúrtságában szinte mindenkit felülmúló Benes és Masaryk  legfőbb pártfogója a szabadkőművesség volt. Nélkülük az emberiség békésen munkálkodott volna a háború után a haladás és a testvériség megvalósításában. A szabadkőművesség képviseltette magát a tárgyalásokon és a külső tagjai által a tárgyalásokon kívül is. Külső tagok voltak az "Emberi Jogok Ligájának " tagjai. A New York-i páholy irányítása alatt a világon kb.600 páholy működött. Az egyik legnagyobb New York-i  páholy  vezetője Louis Brandeis cseh származású  ember volt, Wilson barátja.
A szabadkőművesség még a háború befejezése előtt meghúzta Magyarország  trianoni határait 1917-ben a Szabadkőműves Kongersszuson.
A trianoni és párizsi békediktátumok hátrányosan különböztették meg a magyarságot ( a németek, törökök, bulgárok igényeit újratárgyalták lényeges határmódosítások történtek). Csehország (Benes) a Magyar Királyságból 63 ezer négyzetkilométert kapott 3,5 millió lakossal, azon a jogcímen, hogy ezen a területen 1,703 ezer tót (47,7%) él.A hazug kimutatások révén a rabságba döntött magyarok, németek, rutének száma 1 865 000 (52,3%), ebből magyar 1 072 000. Az egységes nagy magyar nyelvterület testéből lemetszett a csonkaország határán 50 helyenként 100 kilométernyire nyúló, 10 948 819 község 816 000 lakossal, ebből 748 000 magyar élt ebben a sávban egy tömbben, homogén magyar területen. Ez a cseh uralom alá hajtott magyarság 70%-át tette ki. A tótok száma ezen a területen 43 ezer , a magyaroké 748 ezer (98%) volt.  Hasonló helyzettel találkozunk a többi kedvezményezett ország esetében is.
A nemzetközi testületek hibás döntései túl azon, hogy embermillióknak okoznak hatalmas szenvedést és kárt még újabb háborúk magvait is magukban hordozzák (lásd a II.világháborút és a délszláv háborút), így történt ez Trianonbn is. Az ottani gyökeres hibák a következő főbb pontokba sorolhatók. A meghirdetett etnikai és demokratikus  elvek meghazudtolásaként az ottani gyökeres (wilsoni elvekkel szembenálló) hibák a következő főbb pontokba sűríthetők:
 
1. az állásfoglaláshoz, az egyoldalúan bekért adatok szolgáltak,melyek félrevező szándékkal pontatlanok és hibásak voltak, a valóságnak nem feleltek meg 
2.a másik fél meg nem hallgatása, beadványainak el nem olvasása ( Wilson mint főbírő pontosan az ellenkezőjét kérte a tárgyalások megkezdésekor- nem történt meg)
3.az igények és érvek felületes ellenőrzése vagy az ellenőrzés teljes hiánya
4.az ügyfélegyenlőség elvének súlyos megsértése ( ezt is ígérte Wilson,hogy ilyen nem fordulhat elő ,a veszteseket is meg kell hallgatni benne volt az ígéretekben)
5.a fellebbezési lehetőség kizárásawilsoni- elv meghasonlása ez is)
6.a népszavazás elrendelésének megtagadása (újabb wilsoni- elv meghasonlás)
7.a vesztes fél panaszainak figyelmen kívül hagyása, orvoslásának elmulasztása (csoportosan elkövetett garázdaság,erőszakos kitelepítések,szülőföldről elüldözés,fosztogatások,öldöklések,testi -lelki bántalmazások,nyilvános megszágyenítések,tömegek állásának, lakásának elvétele,jogfosztás Erdélyben,Délvidéken,Felvidéken stb.)
8.az ítélkezés prekoncepciója-praejuditium ( a tárgyalások előtt eldöntött végeredménye,mely a világtörténelem legigazságtalanabb békéjét eredményezte).
9. a békediktátum 19.cikkelye kimondja: A Nemzetek Szövetségének közgyűlése fölhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmatlanná vált szerződések  felülvizsgálatára, amelyek fenntartása a világbékét veszélyeztetné ". Több ilyen beadvány volt a 20-as és 30-as években is ,de nem olyan régen  2001.február 20-án az Insitutum Pro Hominis Juribus Intézete is kérte az ENSZ Emberjogi Bizottságát a magyarok sérelmeinek felülvizsgálatára  - nem történt semmi érdemi döntés, pedig beadvány volt nem is egy, de ezt követően 2002.aug. 20-án egy nem keresztény, buddhista világszervezet is ugyanezt kérte az ENSZ-től ( ez az UNY volt: United Nations of Yoga, szintén Carla de Ponte-nak címezték a Nemzetközi Törvényszék főügyészének, az ENSZ Háborús Törvényszékének és az Európai Bíróság elnökének ,főügyészének G.C.Rodrigez Iglesiasnak is elküldték). Ezek  független, politikamentes emberjogi szervezetek. INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelme az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Chartája alapszabályára hivatkozik az egyenlő elbírálás elvének biztosítására a magyar nép számára
Bővebben itt megtalálható az IPHJ beadványa: http://www.nemzetor.hu/cikk.php?cid=286http://www.communio.hu/hitvallas/hitv0311/hitv031130.htm
Azért nem tudunk róla ,mert a magyar kormány egyiket sem támogatta Az ügy a fiókban hever. Egyházi katolikus lap is közölte a beadvány valóságát , ez a Hitvallás című lap ( a második link) úgyhogy nem bulvársajtó vagy a nemzeti öntudatot ébreszteni kívánó sajtó kitalált szüleménye az írás. Az eredeti angol és a magyarra fordított szöveg is elérhetö pdf. formátumban .
Érdemes belenézni  mit tart igazságtalannak a magyarokkal szemben 2002-ben a UNY szervezete: http://web.cetlink.net/~szittya/ENSZ%20hatarrevizio.htm
 
Masaryk hazugságaihoz hasonlóan a román Bratianu is kitett magáért az osztozkodásnál Trianonban: Bratianu kijelentette a tárgyalasokon:" Az 55 %-ban román lakosságú Erdély visszacsatolása (?!) Romániához nem lehet kétséges, hiszen csak egymillió ( megj.:1,7 millió helyett!!!) ,.zömében katona és tisztviselő magyar él a román zónák közé befurakodva (!?) .Cserébe magyarok által körülvett számos románlakta (!?) helységet várost nem kérünk vissza. Ez Debrecen és környéke (!?), ahol csak a csendőrök magyarok. "
 
A párizsi "nagyok" mindezt elfogadták ,bevették úgymint Masaryk azon hazugságait, hogy Felvidék déli területein csehek élnek vagy azt ,hogy a tisztességes rutének csehül beszélnek ,pontosabban a rutén nyelv egy cseh nyelvjárás. Autonóm tartományban akartak élni  a Magyar Királyságon belül úgy a rutének mint a tótok. Annak fejében, hogy ettől elállnak Masaryk önálló államot ígérve Pressburgban kötött egy szerződést velük, később ezt könnyedén megszegte és kigúnyolta ezen követeléseket, "gyerekes ábrándnak" minösítette. Sok Masaryk-Benes trükk volt, egy a sok közül: Sátoraljaújhelynél a magyar-csehszlovák határt ugyanazon hazugságok alapján húzták meg, mint az Ipoly esetében a fényképpel "igazolt" hajózhatóságról,melyet más folyón lefotózott gőzhajóval bizonyítottak - lám az Ipoly stratégiailag fontos hajózható folyó, nekünk ez kell. Ugyanezt mondták  a hajózhatóvá nyilvánított, valójában nyáron bokáig érő Ronyva-patakról, ezért a határt a "hajózható" ( kis hajtogatott papírhajókkal talán) Ronyva -pataknál húzták meg, mert ez a csehek stratégiai érdeke- ez volt a területrablás. Ezáltal a város fele a vasútállomással együtt a cseheknek jutott ( a szlovákok nem képviselhették saját érdekeiket Trianonban, a csehek ezt nem tették lehetővé!). A békecsinálók ezt elhitték,hogy ez a csehek stratégiai érdeke. Két ízben is bevetették ugyanazt a trükköt.
 
 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK