Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Román asszimilációs politika

A román asszimilációs politika

Lásd még az ehhez kapcsolódó menüpontot is:  A szlovák és romqán sovinizmus hasonlóságai címszó alatt valamint az írás végén a témához kapcsolódó linket a Magyar Kisebbség címü folyóiratból. 

A trianoni hibák korrekciója nem történt meg ezért ezeket a ma emberének kell rendbehoznia békés eszközökkel. A nemzetközi jogrendszer már van annyira érett, hogy ezek a követelmények már léteznek csak a probléma nem ezek hiányával,hanem a törvények betartásával ,betartásuk számonkérésével van ( egyébként ugyanez volt a Trianoni szerződés mellékletében foglalt emberi- és kollektív  jogok mint alapvetö követelmények betartásával is- éppen az ellenkezője történt a kedvezményezettek engedélyt kaptak nemzetállamok létrehozására úgy, hogy az ott élö magyar kisebbséget jogaiktól megfosztották például az ordító magyarellenes román, szerb vagy csehszlovák jogrendszer megalkotásával és alkalmazásával, de a kárpátaljai magyarok életterének beszükítése és rutének jogfosztása is erröl tanúskodik. Arról is lehetne beszélni, hogy egy emberöltő a viharos 85 év, ami elhaladt fölöttünk, történelmi léptékkel mérve igen csekély időnek számít, a történelmi Magyarország ezeréves múltjához képest csekély idöszakot jelent, de műállamok is, melyeket létrehoztak Trianonban Csehszlovákia, Jugoszlávia tiszavirág életűnek bizonyultak, ahogyan erre számítani is lehetett. A háborús hangulat a Délszláv államokban mind a mai napig fennáll, ez még mindig Trianon következménye ! Amint létrejött a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megkezdődött a horvát-szerb konfliktus, kiéleződött egy szerb-magyar konfliktus is. A kedvezményezett Szerb Királyságban a lakosság 82,9%-a írástudatlan volt , a Román Királyságban (Regátban) a lakosság 60%-a volt írástudatlan. Úgy gondolták a regáti román nyomort csak úgy lehet felszámolni, ha odacsatolással majd a  gazdag, művelt és szép Erdélyhez majd fölzárkózik a regáti románság. A puska fordítva sült el, mai szóval élve a "demokratikus "hagyományaival ( három egyenreangú nemzet országa ), kultúrájával , híres egyeteimeivel, jól kiépített út- vasút és telefonhálózatával ásványi kincseivel rendelkező Erdélyt teljesen lezüllesztették a románok. A "Kelet Paradicsomából" a  nyomor, békétlenség, embertelenség, üldöztetések, etnikai tisztogatás országa lett. A despota vezetésű, elmaradott, elszegényedett nyomorúságos Regátból a románok folyamatosan szivárogtak át a virágzó szomszédos Erdélybe az évszázadok során, menekülve a regáti saját uraik által teremtett nyomorúságból és a három nemzet befogadta őket akkor is amikor a Magyar Királyság része volt, akkor is amikor önálló Erdélyország- Erdélyi Fejedelemség volt.

Érdemes elolvasni Erdély történetét,fantasztikus egyenjogúsági, nemzetképviseleti-beleszólási elvek szerint irányították a fejedelemséget már néhány száz évvel ezelőtt.

Ma is lehetne tanulni ebből- főleg Erdély virágzása idején komoly parlamentarizmus volt arányos nemzet-képviselettel.
A románok magyar elnyomásról beszélnek:
 
Ha megnézzük a műveltség fokmérőjét az iskolákat ezt találjuk az elnyomás helyett:
Magyarországon a népoktatást 1868-ban vezették be, ANGLIÁBAN csak KÉT ÉVVEL KÉSŐBB. 
A XX.század fordulóján Magyarország 16 ezer iskolájából 5 ezer nem volt magyar tanítási nyelvű, ezek közül 2842 román iskola volt, ez jóval nagyobb szám volt, mint az iskolák száma az akkori Román Királyságban, ahol jóval nagyobb számú román lakosság élt,mint a Magyar Királyság területén.
XIX-XX. századfordulón a magyar kormány egyetlen év alatt közel kétszáz német és háromszáznál több szláv iskola részére biztosított államsegélyt. A román iskolák és egyházak részére évente 14 millió aranykorona támogatást folyósított akkoriban.Ez jóval magasabb volt annál a támogatásnál, amelyet a Romániában kaptak akkor a román egyházak és iskolák együttvéve.
Rosetti román államférfi elismerte,hogy Magyarország nyelvi,faji és vallási megkülönböztetés nélkül szabadította fel jobbágyait. Ez Romániában csak 15 évvel később csak véráldozat árán valósult meg.
 
Az I.Világháború előtt a Magyarországon a magyarok 73,3%-a tudott  írni-olvasni, a németek 82%-a, a tótok 69,7%-a, a románok 52,1%-a, a szerbek 59,8%-a. Ezzel szemben a Román Királyságban a lakosságnak csak 39,9%-a a Szerb Királyságban csak a lakosság 16,9%-a tudott írni -olvasni ( hiteles felmérés alapján történt statisztika  ).
Franchet d'Espérey francia tábornok ezt írta a miniszterelnöknek Párizsba 1919-ben: " Románia és mondjuk ki nyíltan ,Szerbia sem érdemelte meg, hogy melléjük álljunk és kielégítsük túlzott ambíciójukat. El vagyok keseredve,mert nem vagyok elég erős ahhoz,hogy kivonuljak Aradról és megtoroljak minden fosztogatást. Ezek a banditák azzal vannak elfoglalva,hogy tönkretegyenek egy országot,mely bőkezűen megfizette volna nekünk háborús költségeink egy részét." Pillanatkép a jelenlegi helyzetről:
 
Egy dokumentumgyűjtemény  is létezik az román magyarellenes atrocitásokról, mely megjelent könyv formájában a Szenci Molnár Társaság kiadásában 2000-ben: "Kosztin Árpád: Az Erdélyben elkövetett magyarellenes román kegyetlenkedések időrendje és leltára " címmel. Itt megtalálhatók név szerint a károsultak és családok.Az alábbiakban néhány konkrét eset is említésre kerül (Dr.Ádám Sándor: Erdély sorsa címü könyve nyomán)
 
A román kegyetlenkedésekről az elsö világháború után és a fegyvereszünet alatt:
A románok 1918-19-ben ellenállás nélkül rabolták fosztogatták Erdélyt a fegyverszünet idején és magyarországi bevonulásuk után Magyarországot, kitartani valamelyik szövetséges mellett a háború során nem tudtak. Mégis megkapták Erdélyt teljesen homogén magyar területekkel 1,7 millió fölötti magyar emberrel ( több magyar élt ott mint szlovák Felvidéken). Néhány példa a teljesség igénye nélkül: 
Budapestre 1919.augusztus 2-án értek a románok felhatalmazás nélkül megkezdett területrablás végeredményeként. Mindent raboltak:magánlakásokat,képtárakat,raktárakat, gépgyárakat,élelmiszervonatokat: leszerelték az élelmiszeripar- és ruhagyárak gépeit, elvitték a vasúti kocsikat, mozdonyokat,gyermekórház berendezéseit, késztermékeket és nyersanyagokat, szenet, tüzelőt.Leszerelték és elvitték a csavargyárakat és malmokat.Ezek a gépek Romániában ócskavasként mentek tönkre mert nem értettek a kezelésükhöz.Boros -Sebesnél  250 lemeztelenített magyar hadifoglyot !!! bajonettel szurkáltak halálra. Rengeteg ilyen eset volt a polgári lakossággal szemben is. Például Köröstarkányban a falu népét összehívta a békés szándékot színlelő román katonaság a falusi hivatal előtti térre közérdekű hirdetés meghallgatására.Amikor együtt voltak, a román jegyző az elrejtett géppuskákkal halomra lövette a fegyvertelen embereket.Másnap kihirdették, hogy a falu népe temesse el a halottakat., még a szomszédos négerfalviakat is odaterelték,amikor a szerencsétlen lakosság újra együtt volt, ismét géppuskatüzet zúdítottak rájuk.
A rémségeket betetőzte,hogy az 55 éves Izsák Mihálynak élve levágták a kezeit-lábait,Szatmár Sándornak a nyakát vágták el hiteles dokumentumok szerint.Ezt követően a falut kirabolták és felgyújtották, 204 gyermek jutott árvaságra. Hasonló kegyetlenkedések voltak Apátfalván is ,ahol még az ágyban fekvő betegeket, gyerekeket is agyonlőtték, sőt még a fogatost is aki a halottakat a temetőbe szállíttotta.A vérfürdő és szabadrablás után a román parancsnokság katonáinak szabad nőhasználatot engedélyezett és szabadrablást. Azt a száz embert akit börtönbe hurcoltak éheztették és kínozták, a fele belehalt ebbe. MIndez a fegyverszünet alatt történt.
A románok a fegyverszünet  2,5 hónapja alatt megszállták Erdélyt, a kezdeti rablások,verések után, aki nem tett hűségesküt a román királyra, azt lakásától megfosztották, elbocsátották, kitoloncolták ( Benes analógiájára! ), ezzel nyugdíj-jogosultságuktól is megfosztották, a bankok és adóhivatalok pénzkészletét a román hatóságk elkobozták, a románul nem tudó és emiatt elbocsájtott magyar tisztviselőknek a magyar állam előre 2-3 havi fizetést adott,de ezt a román elöljárók számára büntetés terhe mellett be kellett szolgáltatniuk. Egy-egy helység elfoglalásakor a román katonáknak 24 órás szabadrablást és szabad nőhasználatot engedélyeztek.Több helyen több embert nyilvánosan megbotoztak, kivégeztek különösebb indoklás nélkül. Déva polgármesterét halálra botozták nyilvánosan,de  az egyetemi tanárt és tanyítónőt is véresre botozták tanítványai előtt. A megszállt területen a magyar fiatalokata román hadseregbe erőszakolták és halálosan megfenyegették azokat akik a magyar hadseregbe kapott behívóparancsnak eleget akartak tenni.
Az erdélyi románság vezető szerve a Központi Román Nemzeti Tanács Károlyi Mihálynak köszönhette létrejöttét. A liberális naiv, mondhatni hazaáruló kormány Linder Béla hadügyminiszterrel az élen egyik napról a másikra szétzüllesztette,feloszlatta a magyar  hadsereget, naivan hittek az antant igazságteremtő szerepében és komoly anyagi erőkkel támogatták a román hadsereg fölfegyverzését .1919-ben a román katonák kegyetlenkedései miatt Erdélyből 200 ezer magyar menekült el Budapestre, ahol évekig vagonvárosokban laktak. A botbüntetés Erdély-szerte tömegjelenséggé vált. Kolozsváron pl.napi átlagban 30-35 embert botoztak meg a nagy nyilvánosság előtt megszégyenítve, a megszállók mindenki ellen feléptek.Ez az ostromállapot tíz (!!!) évig maradt érvényben a világ nagyhatalmai által oly  nagy becsben tartott román kultúra dícséretére ( a botozókra jellemző,hogy  Erdélyen túli Román Királyságban 60% volt az írástudatlanok száma!).
A békekonferencia utasításait a románok semmibe vették. A Magyar Nemzeti Múzeum  kincseinek elrablására odavonult teherautók román tábornok parancsnokát csak a helyszínre siető Bandholtz amerikai tábornok lovagló ostorával és az antantnak a románok elleni háborús fenyegetésével tuta jobb belátásra bírni. Sok román tábornok és politikus mesés vagyont gyűjtött össze néhány nap alatt.Nemzetközi felmérés szerint Magyarország román megszállásából eredő kár 5,8 milliárd ( !!! ) svájci frank volt. Ez nemcsak Magyarországnak jelentett kárt ,hanem valamennyi antant hatalomnak. Ez a román tobzódás és bevonulás Magyarországra  részben a franciák engedékenységének is volt köszönhető, ugyanis 1919.március 20-án  a franciák az ú.n. "Vix-jegyzékben", mely  minden korábbi egyezményt,szerződést és ígéretet felrúgva végül engedélyezte a románok bevonulását Budapestre. Ez a Vix nevű francia alezredes engedélye voltbár az antant egymásnak ellentmondó utasításokat adott és Vix közvetítő lévén próbálta uralni a helyzetet időnként saját feje szerint,melyre utólag adták meg az antant engedélyt. Mindez a gyalázatos kommunista Kun Béla féle hatalomátvételre válaszul történt.
Azért volt valaki aki ellenállt és nem bírta nézni a kegyetlenkedéseket, a magyar kormánynak a hadsereget feloszlató parancsa ellenére: ez az önkéntes Székely Hadosztály volt, aki ellenállt, de két tűz közé került. A román főparancsnokság mézes-mázos ajánlata teljes büntetlenséget ígért a harcoló Székely Hadosztály katonáinak, ha leteszik a fegyvert,mintegy 5000 katona ezt el is hitte,mivel családjukat túszként tartották odahaza és letették a fegyvert. Őket  az első perctől kezdve durva bánásmóddal hadifogolyként kezelték és Brassóba majd Craiovaba szállították. Ezzel megnyílt az út a románok számára Budapest és Észak Dunántúl megszállására.
Franchet d'Espérey francia tábornok ezt írta a miniszterelnöknek Párizsba: " Románia és mondjuk ki nyíltan ,Szerbia sem érdemelte meg,hogy melléjük álljunk és kielégítsük túlzott ambíciójukat. El vagyok keseredve,mert nem vagyok elég erős ahhoz,hogy kivonuljak Aradról és megtoroljak minden fosztogatást. Ezek a banditák azzal vannak elfoglalva,hogy tönkretegyenek egy országot,mely bőkezűen megfizette volna nekünk háborús költségeink egy részét." Pillanatkép a jelenlegi helyzetről:
Egy dokumentumgyűjtemény  is létezik az atrocitásokról,mely megjelent a Szenci Molnár Társaság kiadásában 2000-ben: "Kosztin Árpád: Az Erdélyben elkövetett magyarellenes román kegyetlenkedések időrendje és leltára " címmel.Itt megtalálhatók név szerint a károsultak és családok.
 
Szomorú összehasonlítás a román és csehszlovák sovinizmus közös tőről fakadása és az egymástól ellesett módszerek hasonlósága
 
1. a románok is azt bizonygatják, hogy "ők voltak előbb Erdélyben és nem a magyarok" mintha ez lényeges lenne,mert egyrészt ez nem igaz másrészt az ott élő nép évszázadok alatt megteremtett kultúrája ,meghonosodása teszi azzá azt a vidéket ami. Az ők voltak előbb teóriát Svatopluk "őscsehszlovák" nemzetére is legyártották Benesék.Tehát ,hogy ki volt ott előbb a népvándorlások korában nem igazán lényeges, ilyen lapon a görögök is visszakövetelhetnék Nagy Sándor birodalmát. Tehát gyárottak egy dákó-román kontinuitási elméletet,hogy ők a rómaiaktól származnak stb.,ők az őshonos nép és senki másnak nincs joga Erdélyre - Erdély irányítására, az ottani szabad életre csak nekik, sőt ők már 5000 éve ott élnek! Az igazság az, hogy az Erdély területén élő népekről időszámításunk előtt 500 évvel Herodotos görög történetíró tesz említést, amikor agathürszökről ír.Ezután szkíták és kelták lakták ezt a földet.Ezt a területet Traianus római császár Kr.u.101-106 között meghódította és Dacia néven római tartományként igazgatta.Ezt a tartományt a rómaiak 271-ben kiürítették, ugyanis Tacitus római történetíró szerint előzőleg a "mindig megbízhatatlan dákok" vezére a fenhéjjázó Decebal király a népét annyira meggyűlöltette a rómaiakkal,hogy Traianus bosszúból elrendelte a dákok kiirtását. Félmilliót fogságba ejtett,ebből 400 ezret lemészároltatott a maradékot besorozták a római seregbe és elszállították Hispániába,Galliába,Észak-Afrikába.Ily módon Dácia földjén elfogytak a dákok (főleg a férfiak- a népfaj milyenségét a férfiak alapján szokták megnevezni), a kiirtott vagy eltávolított lakoság helyébe esetleg megmaradt asszonyok mellé Kis-Ázsiából keverék, főleg bűnözőkből és elítéltekből álló csoportokat hozattak a rómaiak, száműzetésbe.
Erdélybe blakok (vlahok, oláhok,románok) a magyar honfoglalás után mintegy 300 évvel később szivárogtak be a birkanyáj legelési sebességével.A dákok eltűnése és a vlahok (oláhok) megjelenése között közel 1000 év telt el.Ebből az időből sem a dákokról,sem a vlahokról nem maradt meg sem földrajzi elnevezés,sem néprajzi, sem régészeti emlék.A dákromán kontinuitás elmélete tehát tudománytalan mítosz, hitelt érdemlően nem igazolható képzelet szüleménye.A dákok után a népvándorlás hullámai során geták, trákok, kosztobókok,aszdingok, szarmaták, jazigok, gótok, rómaiak,hunok, herulok, gepidák, avarok, kabarok, kazárok, szlávok, bolgárok vetődtek erre a tájra,de elsöpörték őket a népvándorlás hullámai. Közülük államot egy sem tudott alapítani csak a magyarok ( eltekintve Attila korábbi  Hun Birodalmából ottmaradottaktól, akiknek utódait a székelyeket a magyarok ott találták a honfoglaláskor, de államot ekkor már ők sem alkottak)
A honfoglaló magyarság Erdélyben bolgár uralmat talált. Semmiképen nem igazolható tehát a jelenleg Erdélyben élő oláhok (eredeti nevükön vlahok, akik csak 1859 óta nevezik magukat románoknak) az egykor volt dákok utódai lennének.A honfoglalás után száz évig a Keleti és Déli- Kárpátokon érkező magyarok vezérei a gyulák uralkodtak ezen a tájon a Kárpát -medence közepén élő magyar törzsektől függetlenül. Szent István letörte a gyulák uralmát és ezt a területet a Magyar Királyságba illesztette.Kialakultak a határispánságok, a korai vármegyék a várispánságok: Csanádvár,Temesvár,Hunyadvár,Gyulafehérvár,Küküllővár,Tordavár,Kolozsvár.Erdély magyar neve: erdőn túli tartományt jelent,latinul Transsylvania vagyis Erdőelve. Német neve a magyarok által létesített hét várat jelenti:Siebenbürgen. A román Ardeal és Transilvania név a magyar és latin elnevezés torzított átvétele,saját anyanyelvi kifejezésük nincs Erdélyre ez is bizonyítéka annak, hogy erre a vidékre a  magyarok után érkeztek.
2. a második közös vonás- a nép nevének megváltoztatása a vlahokból, vlakokból ( magyarul oláhokból) egyszercsak románok lettek.1859 óta. Úgy ahogyan a tótból szlovák lett a XIX.század második felétől.
3. az egységes román nyelvet a magyarok teremtették meg, ez az első írásos oláh mű alapján,mely magyar püspök által oláh nyelvre fordított Biblia volt.Tehát itt is kellett a magyarok segítsége és volt is. A tótokat is oltalmaztuk, ha elnyomtuk volna őket akkor nem engedtük volna meg, hogy létrehozzanak a szétszórt tótságból egy szlovák nemzetet és ekkor jött a szlovák nyelv megálmodása is (Ján Kolár a morva hatás alatt álló nyugati nyelvet akarta és ezt morva nyelvjárásnak is tekintette)
5. a magyarüldözés módszerei is hasonlóak voltak- csak nem volt megnevezve Benesi -dekrétumnak- a földreform teljesen úgy zajlott mint Felvidéken vagy Csehországban- elvenni a magyarok földjeit kárpótlás nélkül és szétosztani a románok ( szlovákok vagy a németek földjeit a csehek  ) között
6. A birkanyáj sebessége felgyorsult, az oláhok Havasalföldről a Regátból elárasztották egész Erdélyt, kitolták a nyelvhatárt, egyszercsak többségben lettek-ugyanez vonatkozik a tótokra -lásd a szepességi példát
7.a magyar kultúrát kisajátították , a történelmet meghamisították-lásd fent és a "Kik voltak a tótok és kik a szlovákok" menüpontot és Benes elméletét a X.század elötti csehszlovák állam, csehszlovák nemzet, csehszlovák nyelv létezéséröl, amely természetesen fikció.A Trianon utáni Csehszlovákiában cseh fennhatóság volt, Szlovákiában is a cseh nyelv volt a hivatalos, a szlovákok ezt nem is szívlelték,Benes kifelé azt hazudta, hogy ahivatalos nyelv a "csehszlovák"- ilyen nyelv nem is létezik! Az 1938-as Müncheni egyezmény után lett Szlovákia autonóm tartomány,ekkor került a kötöjel az ország nevébe, ekkor alakult meg Cseh-Szlovákia és a szlovák nyelv csak ekkor vált hivatalossá Szlovákia területén, Ruténföldön még mindig a cseh fennhatóság és nyelv volt az uralkodó. Hitler csábításának és eszméinek nem tudtak a szlovák politikusok és 1939.március 14-én Hitler csatlósaként kikiáltották az önálló fasiszta Szlovákiát és bevezették a nürnbergi törvényeket és fasiszta diktatúrát,a Hlinka gárdisták tobzódtak ( most 1939-et írunk, Szálasyék csak 1944.októberében vették át a hatlamat, azért itt van különbség a két ország között). Tisonak Hitler írta meg Berlinben az elszakadási nyilatkozatot, amelyet sebtében lefordítottak szlovákra és ezt küldék el tényként a cseheknek, a cseh Hácha elnök is nácibarát volt és minden ellenállás nélkül engedte a német bevonulást, ez is 1939-ben volt.
Azért Horthy Magyarországához a cseh csatlósországot szintén nem lehet hasonlítani.
8. tudatos asszimilációs politikát ( törvény segítségével) végeztek- pl. ha egy román terhes nő egy partiumi magyar városban szülte meg gyermekét ,pénzjutalmat kapott .
A román letelepedést magyar területeken különös kedvezmények sora biztosítja még ma is ( lakástámogatás, munkahelyen ugyanolyan beosztásban magyar vidéken román embernek magasabb fizetés jár, könnyebben kap lakást és munkahelyet stb.) A magyar diplomásokat-értelmiségi családokat önkényesen kijelölt regáti állásokba szórták szét - így van az erdélyi orvosokkal is- nem ők választanak kórházat, hanem megmondják nekik ,hogy 300 km-el arrébb román vidéken kaphat csak állást- elfogadja vagy nem? Oda kell az orvos ( a magyar orvos) nem Székelyföldre ! A román helyzethez hasonlóan az állami nagyvállalatok vezetöi, a kórházak igazgatói, az államapparátus főemberei Csehszlovákiában a magyar vidékeken szlovák származásúak voltak az emberek a vezetö pozíciókban és a fizetésük is ennek megfelelöen alakult. Véletlenek nincsenek. Egyszerűen és hirtelen megsokasodtak a magyar kisvárosokban 45 után a magyarokat korábban nem is ismerö szlovákok. Sőt még a magyar falvakban is igyekeztek, ha lehet egy szlovák besúgót, saját embert vagy janicsárt ( elszlovákosodott magyart) tartani,természetesen "csak" kommunistának álcázva.  
9. Erdélyből a szászokat elzavarták, pontosabban pénzért eladták a Németországnak, aki a kommunizmus idején egyszerűen kivásárolta nemzettársait Erdélyből ( ezt Magyarország nem tehette meg) így a szász kultúra ( az őshonos háromnemzet egyike) szinte teljesen elsorvadt Erdélyben. Az emberek rabszolgaként történö adása-vevése hasonló volt Tiso önálló Szlovákiájában, ahol a zsidó származású szlovák állampolgárokért fejpénzt fizetett a szlovák kormány a németeknek az elhurcolásért.
10.1919-ben a Trianonban elcsatolt Erdély magyarjaira statáriális rendelet volt érvényes, mely szerint a legkisebb vétséget is megszégyenítő nyilvános botozással, sőt kivégzéssel büntette.Ez a rendelet 10 évig volt érvényben.Romániában a magyarok számára törvényen kívüli állapotok voltak (Benes analógia ez is,hasonlóan 1945-höz bárki magyart bármikor egy szlovák megpofozhatott, agyonüthetett az utcán).A magyarságot minden szinten,minden vonatkozásban megalázták,háttérbe szorították. Pl.Bukarestet székely kőművesek építették ,de számukra tilos volt magyarul beszélni. Bukarestben magyar volt a cselédek 50%-a.
11.Ismét egy Benes analógia: 1945 után a magyarokat, szászokat, szerbek ezreit deportálták  az Al-duna vidékére,hogy az ott épült viskókban éljenek.Brassóból, Nagyszebenből,Temesvárról, Medgyesről, Segesvárról  ezrével  folytak a kitelepítések. A szászokat személyenként később 20 ezer márkáért megvásárolták a németek.
12. 1944.augusztus 23-án Románia az I.világháborúhoz hasonlóan ismét elárulta szövetségesét és átállt a Szovjetúnió oldalára. Ezt egy magyarok elleni irtóhadjárat követte.A bestiális román magatartást még Vinogradov szovjet vezérezredes is megsokallta és 1944.november 14-én visszarendelte Észak-Erdélyből az oda betolakodott román közigazgatást,ugyanis az ú.n.Maniu-gárdisták ( lásd Hlinka gárdisták a Tiso féle államban) Szárazajtán,Csíkszentdomonkoson,Egeresen és Kalotaszeg falvaiban tömegesen öldösték a civil magyarokat. Szárazajtán például 22 magyar férfinak és asszonynak vágták le fejszével a fejét.
13. A cseh deportáláshoz hasonlóan: az új román hatalom 1948. után magyar értelmiségieket és egyszerű magyar emberek tízezreit kényszerítették rabszolgaként munkatáborba dolgozni a Duna -delta haláltáboraiba "átnevelési céllal". A magyar történelem és műveltség mindennél jobban formálta Erdély városainak és falvainak arculatát.Ennek letagadása érdekében fordított a román állam olyan hatalmas energiát Erdély népességi viszonyainak megváltoztatására újabb és újabb milliós román tömegek betelepítésével.
14.Tudjuk,hogy az etnikai arányok erőszakos megváltoztatása nemzetközi jogba ütközik. A magyar tömbök fondorlatos föllazítása s a magyarok százezreinek Kárpátontúlra szórása- ahová sem történelmi, sem családi,sem érzelmi szálak nem fűzték-mind ezt a célt szolgálták.Az a kevés magyar aki egyetemi diplomát szerzett nem kaphatott Erdélyben állást.Kárpátontúl megfelelő munkakört adtak nekik kitelepülésükért. A Kárpátontúl született és diplomázott románoknak Erdélyben nagyobb fizetést nyújtottak,mint amilyent azonos munkakörben magyaroknak adtak, ez sem titok. Az eredmény: a magyarság aránya 3/4 évszázad alatt 31,5%-ról 21% alá csökkent.Erdélyben a románok száma ez alatt az idő alatt 8 millióval (!!!) a magyaroké (!!!) csupán 66 ezerrel nőtt. A különbség több mint százszoros. 1992 óta viszont csökenő tendencia van, a magyarok száma 1992-2003 között 200 ezerrel csökkent. Ez a 200 ezres szám háborús viszonyokra emlékeztető adat.  Ennek nem biológiai okai vannak, hanem a román beolvasztás eredménye.Kolozsváron  750 magyar utcanévből csak 21 maradhatott meg. Aradon 11, Nagyváradon 8,Marosvásárhelyen -Székelyföld fővárosában-9. Mi ez ,ha nem magyar lélekgyilkolás egy-egy változata? Trianon előtt az erdélyi városlakók 70%-a magyar volt,ma ez az arány 23% körüli. A színmagyar  városokba költöző regáti románnak  1-2 évi fizetésnek megfelelő letelepedési jutalmat adtak. Se szeri se száma annak, hogy Kárpátontúlról szülés előtt álló román asszonyokat repülőgépen Marosvásárhelyre szállították,hogy ezzel is javítsák a városban született románok arányszámát. A magyarok sehol sem kaptak a románokhoz hasonló diszkriminatív segélyeket.
15.A  273/1973-as törvény: eszerint az általános iskolában legalább 25 jelentkező kell magyar tannyelvű osztály  indításához, a műszaki iskolákban 36 jelentkező.Román tannyelvű osztályt viszont már egyetlen (!!!) tanuló kedvéért is indítani kell. Sok helyen egy egész román tantestületet tartottak fenn egyetlen román tanuló kedvéért.
A magyar városokat 1920 után gombamód teleszórták hagymakupolás ortodox templomokkal,úgy hogy évekig hívek nélkül álltak bezárt ajtókkal.Mindez csak azért volt, hogy a román ortodoxia őshonosságát igazolják a külföldi számára ezekben a helységekben, a történelmi múlt átformálása  a városok arculatának megváltoztatása volt a cél, természetesen román jellegűvé tételén van a hangsúly.A falurombolás is ezt a célt szolgálta volna, a földdel egyenlővé tenni a magyar múlt minden maradványát és bizonyítékát. Még az egyházat is belekeverték a történelemhamisításba.
Szóval egymástól tanulnak gyűlölni és magyart üldözni. A benesi törvények homogén nemzetállam létrehozását hivatottak szolgálni, az élet minden részére kiterjedően a románok ugyanezt a célt tűzték ki maguk elé. Ipartelepítés ürügyén ( lásd a Kassai Vasmű analógiát) valamennyi erdélyi magyar város etnikai összetételét megváltoztatták.
A középkor óta a világon sehol nem pusztítottak el annyi műemléket,emlékművet mint Erdélyben állami irányítással. Ezek zöme magyar alkotás volt. A tolvaj mindig fél attól akit meglopott, ezért gyűlöli őt. Ezzel próbálja becstelenségét igazolni. Ezt nevezik szaknyelven "pszichológiai projekciónak ". Ez a valós magyarázata a szomszédainknál ébrentartott magyargyűlöletnek. 1920 óta az elviselhetetlen életkörülmények miatt 1 millió magyar vándorolt ki Erdélyből. Nem a román tömegek tehetnek arról,hogy vezetőik megfertőzték őket tudománytalan , megalomániás dákóromán elmélettel, a román politikusoknak kellene felhívniuk a figyelmet az általuk szított gyűlölködés veszélyeire. Nagy a hasonlóság a két törvényhozás között is éppen a gaztettek jogszerűvé "törvényessé" tétele végett történt mindez. Ha a törvény nem tiltja, akkor nem is bünteti a magyarüldözést ez a filozófiája az egésznek.
16. Masaryk hazugságaihoz hasonlóan a román Bratianu is kitett magáért az osztozkodásnál Trianonban: Bratianu kijelentette a tárgyalasokon:" Az 55 %-ban román lakosságú Erdély visszacsatolása (?!) Romániához nem lehet kétséges,hiszen csak egymillió ( megj.:1,7 millió helyett!!!) ,.zömében katona és tisztviselő magyar él a román zónák közé befurakodva (!?) .Cserébe magyarok által körülvett számos románlakta (!?) helységet várost nem kérünk vissza.Ez Debrecen és környéke (!?), ahol csak a csendőrök magyarok. A párizsi "nagyok" mindezt elfogadták ,bevették úgymint Masaryk azon hazugságait, hogy Felvidék déli területein csehek élnek vagy azt ,hogy a tisztességes rutének csehül beszélnek ,pontosabban a rutén nyelv egy cseh nyelvjárás. Autonóm tartományban akartak élni  a Magyar Királyságon belül úgy a rutének mint a tótok. Annak fejében,hogy ettől elállnak Masaryk önálló államot ígérve Pressburgban kötött egy szerződést velük,később ezt lazán megszegte és kigúnyolta ezen követeléseket. Sok Masaryk-Benes trükk volt ,de még egyet elmondok: Sátoraljaújhelynél a magyar-cseh-szlovák határt úgy hazudták el mint az Ipoly esetében a más folyón lefotózott gőzhajóval- lám az Ipoly stratégiailag fontos hajózható folyó, nekünk ez kell. Ugyanezt mondták  a hajózhatóvá nyilvánított, valójában nyáron bokáig érő Ronyva-patakról, ezért a határt a "hajózható" ( papírhajókkal talán) Ronyva -pataknál húzták meg,mert ez a csehek stratégiai érdeke- ez volt a területrablás.Ezáltal a város fele a vasútállomással együtt a cseheknek jutott ( tótok nem képviselhették saját érdekeiket Trianonban, a csehek ezt nem tették lehetővé!).A békecsinálók ezt elhitték,hogy ez a csehek stratégiai érdeke.Röhej.
A II.világháború- anyaga feltöltés alatt.
A jelen: 
Sajnos most 2005.áprilisában is elindult egy igen vészjósló folyamat Romániában- a délvidékihez hasonlóan megkezdődtek a magyarverések- Kolozsvárott két embert szúrtak le késsel halálos sebet ejtve áldozataikon, közben " Boldog Húsvétot hontalan-t (bozgorok)" kiabáltak, Kolozsvárott ez a román fiatalokból álló csoport tartja rettegésben a magyar lakosságot, több fenyegetésről van hír amiatt mert magyarul beszéltek az emberek. Székelyudvarhelyen is leszúrtak már egy embert, György Attila írót. A másik kolozsvári eset a Magyar Mozgáskorlátozottak Társulata Szent Kamill Szociális Otthona előtt történt ,ahol a szociális munkásokat már többször megfenyegették, ezért az egyik ott dolgozó elé ment a férje munka után éppen emiatt. A férfit majdnem agyonverték. "bozgorok tűnjetek el az országból"-t kiáltozva.. Az egyik áldozatot hátulról fejen szúrtak, aki így vallott : " nem a pénzemet akarták, azért kötöttek belém mert magyarul beszéltem mukatársammal ". A tetteseket elengedték, fel sem emrült,hogy gyilkossági kísérlettel vádolják.Hivatalból feljelentés nem történt a kórház részéről sem, pedig igen súlyos volt a vérvesztés.
Köztudott Kolozsvár magyarfaló polgármesterét George Funar-t az idén leváltották, a sovinizmussal felkorbácsolt kolozsvári románok egyre agresszívebbek és az atrocitásokat egyre bátrabban teszik,mert a nemzetközi közvéleményt nem érdekli, a hatóságok pedig igyekeznek minél lazábban kezelni az ügyeket, lehetőleg nem etnikai atrocitt kezelni. Így harapódzott el és vált tömegessé Szerbiában is a magyarverések száma ( iskolák kapuiban várakoznak, autóbuszmegállókban kötözködnek stb.)Egy tettleges magyarellenes megnyilvánulási forma van kialakulóban, sajnos. Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI, civil szervezet) közleményéből tudjuk: " ...az erdélyi magyarok az évek során megszokták,hogy rendreutasítják őket anyanyelvük használata okán, ám újabban egyre gyakoribb a magyar fiatalok nemzetiségük miatti testi bántalmazása is , a tendencia pedig vészjóslóan növekszik. A Húsvét éjszakáján a kolozsvári Mikó utcában történt gyilkossági kísérlet arra enged következtetni,hogy egy tettleges magyarellenes megnyilvánulási formáról van szó,amely tragikus méreteket ölthet, ha csírájában nem fojtják el. Mivel délvidéki testvérszervezetünk révén átfogó és hiteles képet kaptunk z ottani szintén magyarok ellen lefolytatott hadjáratról,megállapíthatjuk,hogy ami ma történik Erdélyben,ugyanazon jegyeket hordozza magán,mint a délvidéki atrocitáshullám,mikor ebben a fázisban volt : hallgatás, majd nemzetiség elleni cselekdetnek való minősítés, azután pedig tétlenség és ferdítések sorozata."
 
A kisértö múlt
 

Kosztin Árpád :Az Erdélyben elkövetett magyrellenes román kegyetlenkedések időrendje és leltára című könyvének utászavából idézek:

 

Békesség Néktek!

 

".......A múlt sérelmeinek fölhánytorgatása helyett ebben a szellemben kell új fejezetet nyitni nemcsak a ma­gyar és román népnek, hanem mindenkinek, minde­nütt, ahol úgynevezett nemzetiségek élnek együtt az országhatárokon belül. Jó példák lebeghetnek sze­münk előtt: Svájcban népek élnek békességben egy­más mellett, s immáron Spanyolországban, Dél- Ti­rolban, Svéd- és Finnországban is. Amikor a tömeg­tájékoztatás (a tévé, rádió, sajtó) napi pontossággal láttatja velünk, hogy a népek irtása semmi jóra nem vezet, miért ne tudna a Kárpát-medence és Románia valamennyi nemzetisége békében munkálkodni a közös, jobb jövő érdekében?

A Kiadó e kiadványát két idézettel bocsátja útjára. Az egyiket vitéz nagybányai Horthy Miklós, Ma­gyarország kormányzója Kolozsvárott 1940. szept. 15-én mondotta :

,,(...) Egy szomorú korszaka a magyar történelem­nek lezárulóban' van. Kövessék az ünneplést a mun­ka hétköznapjai. Mindenki vegye ki részét a munká­ból, a nem magyar anyanyelvűek szintén, mert aki kifogásra nem ad okot, az boldogulhat nálunk is. Ve­lük szemben a megbékélés szelleme és a jó bánásmód

fog érvényesülni, mert ugyanezt a sorsot várjuk a határokon túl maradt testvéreink részére is. Amit ígérünk, megtartjuk, mert a mi fajunk fölfogása nem engedi, hogy valaha is letérjünk az igazság egyenes útjáról.

Gondolatban ma itt van minden magyar. Őszinte, mélyen átérzett szeretettel gondolunk

azokra a testvéreinkre, akik most nem tértek vissza az ősi honba. Kérem őket, tartsanak ki és folytassák bé­kés munkájukat. Sorsuk fölött őrködünk. Halljuk ugyan, hogy erős megpróbáltatásoknak vannak e na­pokban kitéve, de hisszük, hogy kálváriájuk haladék­talanul véget ér. Hisszük, mert e nélkül a magyar-ro­mán viszony jobbra fordulása lehetetlen volna, de hisszük ezt természetesen a Magyarországon élő ro­mánság érdekében is."

A három évvel későbbi (!) idézet Antonescutól, a román marsalltól származik:

"Ha a körülmények megsegítenek, és megnyerem a háborút, legyenek biztosak benne, más megoldás nem létezik, mint a kisebbségek elköltöztetését lehe­tővé tevő reform, melyet azért kell megvalósítanunk, hogy ezeket a kisebbségi tömegeket a román elem életteréből eltávolítsuk."

(1943. nov. 6-i minisztertanácsi ülésen hirdette meg!)

 

Nem minden célatosság nélkül idéztük a fönti so­rokat. A XXI. század elején két út áll a népek előtt. Az egyik az, amit láttunk Afrikában és Ázsiában, de láttunk az elmúlt években a Balkánon is - a népek egymás írtása. Ehhez nem kell magyarázat. - A má­sik út az, amiről föntebb beszéltünk. A múlton már nem változtathatunk, a rajta való kesergéssel semmi­re sem megyünk. De azzal sem, amit egymás szemé­re hányhatunk. A múltat nem a jelen és a jövő nem­zedékei tették olyanná, amilyennek a nagy francia államférfi, Mitterrand nevezte, amikor kijelentette:

    "... ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt."

A múltró1 elkészülnek a mérlegek éppen azért, hogy népeink története tiszta lappal indulhasson a XXI. századba.

        Budapest, 2000. május

 

Szíj Rezső "

 

 

Kapcsolódó linkek:

 
Román asszimiláció  
 
Asszimiláció a statisztikus szemével
 
Magyar népességfogyás és a román asszimiláció
 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY