Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
A szlovák és román sovinizmus hasonlóságai
Szomorú összehasonlítás a román és szlovák sovinizmus közös tőről fakadása és az egymástól ellesett módszerek hasonlósága
 
1. a románok is azt bizonygatják, hogy "ők voltak előbb Erdélyben és nem a magyarok" mintha ez lényeges lenne,mert egyrészt ez nem igaz másrészt az ott élő nép évszázadok alatt megteremtett kultúrája ,meghonosodása teszi azzá azt a vidéket ami. Az ők voltak előbb teóriát Svatopluk "őscsehszlovák" nemzetére is legyártották Benesék.Tehát ,hogy ki volt ott előbb a népvándorlások korában nem igazán lényeges, ilyen lapon a görögök is visszakövetelhetnék Nagy Sándor birodalmát. Tehát gyárottak egy dákó-román kontinuitási elméletet,hogy ők a rómaiaktól származnak stb.,ők az őshonos nép és senki másnak nincs joga Erdélyre -erdély irányítására, az ottani szabad életre csak nekik, sőt ők már 5000 éve ott élnek! Az igazság az, hogy az Erdély területén élő népekről időszámításunk előtt 500 évvel Herodotos görög történetíró tesz említést, amikor agathürszökről ír.Ezután szkíták és kelták lakták ezt a földet.Ezt a területet Traianus római császár Kr.u.101-106 között meghódította és Dacia néven római tartományként igazgatta.Ezt a tartományt a rómaiak 271-ben kiürítették, ugyanis Tacitus római történetíró szerint előzőleg a "mindig megbízhatatlan dákok" vezére a fenhéjjázó Decebal király a népét annyira meggyűlöltette a rómaiakkal,hogy Traianus bosszúból elrendelte a dákok kiirtását. Félmilliót fogságba ejtett,ebből 400 ezret lemészároltatott a maradékot besorozták a római seregbe és elszállították Hispániába,Galliába,Észak-Afrikába.Ily módon Dácia földjén elfogytak a dákok (főleg a férfiak- a népfaj milyenségét a férfiak alapján szokták megnevezni), a kiirtott vagy eltávolított lakoság helyébe esetleg megmaradt asszonyok mellé Kis-Ázsiából keverék, főleg bűnözőkből és elítéltekből álló csoportokat hozattak a rómaiak, száműzetésbe.
Erdélybe blakok (vlahok, oláhok,románok) a magyar honfoglalás után mintegy 300 évvel később szivárogtak be a birkanyáj legelési sebességével.A dákok eltűnése és a vlahok (oláhok) megjelenése között közel 1000 év telt el.Ebből az időből sem a dákokról,sem a vlahokról nem maradt meg sem földrajzi elnevezés,sem néprajzi, sem régészeti emlék.A dákromán kontinuitás elmélete tehát tudománytalan mítosz, hitelt érdemlően nem igazolható képzelet szüleménye.A dákok után a népvándorlás hullámai során geták, trákok, kosztobókok,aszdingok, szarmaták, jazigok, gótok, rómaiak,hunok, herulok, gepidák, avarok, kabarok, kazárok, szlávok, bolgárok vetődtek erre a tájra,de elsöpörték őket a népvándorlás hullámai. Közülük államot egy sem tudott alapítani csak a magyarok ( eltekintve Attila korábbi  Hun Birodalmából ottmaradottaktól, akiknek utódait a székelyeket a magyarok ott találták a honfoglaláskor, de államot ekkor már ők sem alkottak)
A honfoglaló magyarság Erdélyben bolgár uralmat talált. Semmiképen nem igazolható tehát a jelenleg Erdélyben élő oláhok (eredeti nevükön vlahok, akik csak 1859 óta nevezik magukat románoknak) az egykor volt dákok utódai lennének.A honfoglalás után száz évig a Keleti és Déli- Kárpátokon érkező magyarok vezérei a gyulák uralkodtak ezen a tájon a Kárpát -medence közepén élő magyar törzsektől függetlenül. Szent István letörte a gyulák uralmát és ezt a területet a Magyar Királyságba illesztette.Kialakultak a határispánságok, a korai vármegyék a várispánságok: Csanádvár,Temesvár,Hunyadvár,Gyulafehérvár,Küküllővár,Tordavár,Kolozsvár.Erdély magyar neve: erdőn túli tartományt jelent,latinul Transsylvania vagyis Erdőelve. Német neve a magyarok által létesített hét várat jelenti:Siebenbürgen. A román Ardeal és Transilvania név a magyar és latin elnevezés torzított átvétele,saját anyanyelvi kifejezésük nincs Erdélyre ez is bizonyítéka annak, hogy erre a vidékre a  magyarok után érkeztek.
A szlovákok is gyártottak magknak egy morva-szlovák kontinuitási elméletet erról  bövebben lehet ovlasni a "Kik a szlovákok és kik voltak a tótok" címü menüpontban.
2. a második közös vonás- a nép nevének megváltoztatása a vlahokból, vlakokból ( magyarul oláhokból) egyszercsak románok lettek.1859 óta. Úgy ahogyan a tótból szlovák lett a XIX.század második felétől , ezt követöen megkezdödött a történelem hamisítása, történelem lopása más nemzetektöl, a szlovákok elsösorban a magyaroktól,másodsorban a morváktól, csehektöl és lengyelektöl , a románok elsösorban a magyaroktól,székelyektöl lopják a történelmet.
3. az egységes román nyelvet a magyarok teremtették meg, ez az első írásos oláh mű alapján,mely magyar püspök által oláh nyelvre fordított Biblia volt.Tehát itt is kellett a magyarok segítsége és volt is. A tótokat is oltalmaztuk, ha elnyomtuk volna őket akkor nem engedtük volna meg, hogy létrehozzanak a szétszórt tótságból egy szlovák nemzetet és ekkor jött a szlovák nyelv  megálmodása is (Ján Kolár a morva hatás alatt álló nyugati nyelvet akarta és ezt morva nyelvjárásnak is tekintette), egy nemzeti nyelv létrehozása sem ment volna magyar segítség nélkül, a hálátlanság nem maradt el egyik részröl sem. Sem a szlovák nemzet, sem pedig a mai szlovák nyelv nem jött volna létre,ha lett volna ezeréves elnyomás.
5. a magyarüldözés módszerei is hasonlóak voltak a XX.században csak Romániában nem volt megnevezve Benesi -dekrétumnak- ,vagy Kassai Kormányprogramnak a magyarüldözés,Romániában a földreform teljesen úgy zajlott mint Felvidéken vagy Csehországban- elvenni a magyarok földjeit kárpótlás nélkül és szétosztani a románok ( szlovákok vagy a németek földjeit a csehek  ) között,ezt Lord Rothermere szóvá is tette az Európa puskaporos hordója címü világ minden neves sajtójában megjelent cikkében.
6. A birkanyáj sebessége felgyorsult, az oláhok Havasalföldről a Regátból elárasztották egész Erdélyt, kitolták a nyelvhatárt, egyszercsak többségben lettek-ugyanez vonatkozik a tótokra -lásd a szepességi példát külön fejezetben, itt a közös nyelvhatár a német-magyar nyelvhatár volt, a IV.Béla által betelepített szepességi szászokkal és egyéb környezö német etnikummal, a szlovák asszimiláció hatására teljesen kitolódott a nyelvhatár délre és pl.Abaúj Torna vármegyében csak a XX.században alakult ki a szlovák-magyar nyelvhatár.
 
Egy bécsi történész-professzor kutatásai kimutatták, hogy a szlovák a legerősebb és legagresszívebb asszimiláló hatású nép Közép-Európában, melynek népszaporulata a biológiai természetes szaporulatot az évszázadok során gyakran felülmúlta és teljes egységes egy tömbben élő német illetve magyar régiókat volt képes eltüntetni  1-2 évszázad leforgása alatt. Ez csupán egy tény, egy kutatás eredménye. Gondoljunk bele, ez a kutatás a középkorra vonatkozik, amikor még nem voltak olyan ellentétek a népek között, mint a XX.században. Ez a felmérés a német-magyar kitelepítések előtt történt.Nincs mit csodálkozni tehát azon,hogy az etnikai arányok jelenleg ilyenek,amilyenek,hiszen egy tudatos kitelepítő politika nélkül is erős a tót nép assszimiláló ereje.
Szepesség erre jó példa: hiteles adatok vannak arra vonatkozólag,hogy IV.Béla idejében a Szepességben egy tömbben élő magyarság élt, és a  tatárjárás elég jelentős pusztítást végzett közöttük is. Ezt követően második honalapítónk IV:Béla javaslatára telepítették be ide a szászokat,melyeknek évszázadokon át saját önkormányzatuk,közigazgatásuk,autonómiájuk volt. A Szent László imádat is, melynek nyomai mind a mai napig az egész Szepesség és Bódva -völgye területén is fellelhető bizonyítéka a magyar múltnak,sőt annak is,hogy a magyarság nagy része Szepességben a Torna vonzáskörében élő magyarok északi irányú vándorlásából eredt.A Bódva völgyére is a Szent László imádat a jellemző ( hivatkozás:Magyar Zoltán: Torna megyei népmondák, Kuczka Péter :Pannon Enciklopédia ). Szepesség- maga a szó is magyar eredetű a "szépség", "szépesség" szóból ered,mely nyilvánvalóan a vidék szépségére utal. Magyarul a középkorban és az újkor kezdetén is magyarok és németek- szászok lakták. Később szivárogtak be ide a hegyi  tótok, akiket feltehetően a vonzott a fejlettebb kultúra, kisiparosok, kereskedők jelenléte,de ez egy teljesen természetes jelenség, rendben is van, csak az az érdekes ebben, hogy néhány évszázad alatt asszimilálták az itt élő szászokat és magyarokat. Ha megnézzük mondjuk az 1910-es népszámláláskor készített etnikai térképet, azt látjuk,hogy Túróc,Trencsén, Liptó, Sáros, Nyitra megyében a városokat magyarok lakták, a tótok többnyire kisebb településeben, falvakban éltek.
 
A felvidéki  földrajzi nevek 90%-a magyar eredetű, 1920 után a települések olyan neveket kaptak,amelyekre szlovák asszociáció ugrik be- többnyire pánszlávisták neveiből képezve- Stúrovo, Hurbanovo,Safárikovo,Kolárikovo,Kolárovo stb. Ezeknek a magyar településeknek soha semmi közük nem volt ezekhez az emberekhez, ezek a róluk elnevezett helyeken általában soha életükben nem jártak. Ez csak azért van, hogyha rénéz egy idegen egy így meghamisított Szlovákia térképre, az lássa,hogy ezek a települések mind a "nagyok" múltjáról tanúskodnak. A Habsburgok  a 18.század végén 13 szepesi városban bevezették a német közigazgatást- tekintettel a nagyszámú német lakosságra-melyet a lakosság tiltakozása miatt 1845-ben magyar nyelvűre változtattak ( ekkor még nem létezett az Osztrák -Magyar Monarchia közigazgatása, nem lehet azt mondani, hogy ezért változtatták magyarra mert a Magyar Királyság része volt, hanem részben azért ,mert a magyarok lakták zömében ,részben azért ,mert - a sok és nagy "elnyomáselmélet" cáfolataként - a Habsburgok is megengedték a nem német ajkú lakosság anyanyelvének használatát !) .Szepeségben félezer éve még tótok egyáltalán nem is éltek ( mint feljebb már említettem a tatárjárás utáni időszak, IV.Béla korabeli leírásaiből is egyértelmű, hogy ott egy tömbben magyarok éltek, szlávokról nem esik szó), de számarányuk 1910-re már elérte az 56%-ot. az említett bécsi történész-professzor szerint "150 év óta a szlovák nyelvhatár a németek és a magyarok elszlávosodása folytán kelet és dél felé fokozatosan terjed.A települések nyelvi összetétele mindenütt a szlovákok javára változott meg,mert Közép-Európában a szlovákoknak van a legerősebb és legerőszakosabb asszimiláló ereje. A szlovákok által hirdetett erőszakos magyarosítás  korszakában tehát a vizsgált községek 64%-a vált magyarból és németből szlovákká Magyarországon 500 év alatt." A maradék 85 év alatt meg teljesen 100%-ban elszlávosodott. Éz is a "trianon szindróma" jelenségének része. Tehát a XX.században 85 év alatt erősebb azt lehet mondani kb. 5x erősebb volt a szlovákok asszimilációs ereje mint az elmúlt 500 évben. Itt semmiféle magyarosításról nem beszélhetünk, a statisztikai adatok magukért beszélnek.
Nézzük mi volt Torna megyében és hol voltak a nyelvhatárok ?
A török hódoltság idején és után is a lakosság helyben maradt vagy a pusztításokat követően visszatért otthonába.Idézet a Torna megyei népmondák című könyvből( Természeti tájak és nyelvhatárok Felföldön,A Kárpát-medence történeti földrajza-Paládi Kovács Attila,Nyíregyháza, 1996): Most a 19.századról van szó:
"...Torna népe ugyanis mind kelet, mind pedig nyugat felől ugyanazon etnikum tagjaival- az abaúji illetve gömöri magyarsággal-volt határos,észak felől pedig a szinte áthatolhatatlan 1000-1100 méter magas hegyek zárták el a szomszédos Szepességtől, ahová egyetlen kereskedelmi útvonal a Bódva völgyén át vezetett, s ott pedig (Jászótól északnyugatra) nem a magyar-tót, hanem magyar-német nyelvhatár húzódott-Mecenzéf, Stósz és Dél-Szepes német lakosságával ... A Torna megyei németek lélekszáma a XIX.század második felében ritkán haladta meg a kettőszázat, s ezek többsége is a székváros hivatalosságai és azok családja közül került ki,tehát lényegében idegenek voltak.Tornán kívül egyedül Falucskán voltak még többen: e németek viszont a táj egyik őshonos etnikumának tekinthető mecenzéfi mánta kirajzás maradékai voltak...valószínűnek látszik, hogy e Miglinc környéki hegyvidék a késő középkor, kora újkor folyamán zömében német-lakta vidék volt. A tornai magyarság is velük érintkezett legintenzívebben, valamint Északkelet-Felföld különféle eredetű német etnikai tömbjeivel: Mecenzéf,Stósz és Szomolnok mántáival , a dobsinai bulénerekkel, a szepesi Gölnic-völgy gründlernek nevezett,bányaműveléssel foglalkozó németjeivel,nem utolsó sorban pedig a lengyel piacra irányuló borkereskedelemben betöltött szerepük révén a szepességi szász városok cipszereivel".
Tótokról nincs szó! Ha nyelvhatárról beszélhetünk akkor tót-német nylevhatárról lehet szó, amelyet a tótok kitoltak dél-felé és így lett belőle tót-magyar nyelvhatár. Tehát itt ezer éves magyar elnyomásról beszélni elég buta dolog. Ha a magyarság nem tartotta volna magát Szent István idegen-szeretetéhez már rég nem lennének tótok, hisz ezer év alatt a rómaiak nyelve is már csak holt nyelv lett, sőt a nép is eltűnt a birodalommal együtt, az olaszok nem a rómaiak leszármazottai- ilyen szempontból nézve a maroknyi tót nép nyugodtan eltűnhettett volna a történelemből észrevétlenül, ha nincsenek a Magyar Királyság oltalma alatt.
 
7.a magyar kultúrát kisajátították , a történelmet meghamisították-lásd külön fejezetben.
8. tudatos asszimilációs politikát ( törvény segítségével) végeztek- pl. ha egy román terhes nő egy partiumi magyar városban szülte és szüli meg gyermekét ,pénzjutalmat kapott
A román letelepedést magyar területeken különös kedvezmények sora biztosítja még ma is ( lakástámogatás, munkahelyen ugyanolyan beosztásban magyar vidéken román embernek magasabb fizetés jár, könnyebben kap lakást és munkahelyet stb.) A magyar diplomásokat-értelmiségi családokat önkényesen kijelölt regáti állásokba szórták szét - így van az erdélyi orvosokkal is- nem ők választották a körzetet, kórházat, hanem megmondják nekik ,hogy 300 km-el arrébb román vidéken kaphat csak állást- elfogadja vagy nem? Oda kell az orvos ( a magyar orvos) nem Székelyföldre. Az állami nagyvállalatok főnökei a kórházak igazgatói, az államapparátus főemberei Csehszlovákiában a magyar vidékeken mind szlovák származásúak voltak vagy janicsárok (szlovák érzelmqvé nevelt magyarok)és ezért jól megfizették öket.  Véletlenek nincsenek. A magyarul nem tudó emberek egyszerűen és hirtelen megsokasodtak a magyar kisvárosokban 45 után Csehszlovákiában. Sőt még a falvakban is igyekeztek, ha lehet egy szlovák besúgót,saját embert tartani. 
9. Erdélyből a szászokat elzavarták, pontosabban pénzért eladták a Németországnak, aki a kommunizmus idején egyszerűen kivásárolta nemzettársait Erdélyből ( ezt Magyarország nem tehette meg) így a szász kultúra ( az őshonos háromnemzet egyike) szinte teljesen elsorvadt Erdélyben.Az emberek rabszolgakénti adás -vevése hasonló volt Tiso önálló Szlovákiájában, ahol a zsidó származású szlovák állampolgárokért fejpénzt fizetett a szlovák kormány a németeknek az elhurcolásért, szemben Horthyval aki a német bevonulásig védelmet nyújtott menekültek százezreinek, a lengyel menekültekkel külön állami pénzen fenntartott hivatal foglalkozott.
10.1919-ben a Trianonban elcsatolt Erdély magyarjaira statáriális rendelet volt érvényes,mely szerint a legkisebb vétséget is megszégyenítő nyilvános botozással, sőt kivégzéssel büntette.Ez a rendelet 10 évig volt érvényben.Romániában a magyarok számára törvényen kívüli állapotok voltak (Benes analógia ez is,hasonlóan 1945-höz bárki magyart bármikor egy szlovák megpofozhatott, agyonüthetett az utcán).A magyarságot minden szinten,minden vonatkozásban megalázták,háttérbe szorították.pl.Bukarestet székely kőművesek építették ,de számukra tilos volt magyarul beszélni,Bukarestben magyar volt a cselédek 50%-a.
11.Ismét egy Benes analógia: 1945 után a magyarokat, szászokat,szerbek ezreit deportálták  az Al-duna vidékére,hogy az ott épült viskókban éljenek.Brassóból,Nagyszebenből,Temesvárról,Medgyesről,Segesvárról  ezrével  folytak a kitelepítések. A szászokat személyenként később 20 ezer márkáért megvásárolták a németek.
12. 1944.augusztus 23-án Románia az I.világháborúhoz hasonlóan ismét elárulta szövetségesét és átállt a Szovjetúnió oldalára. Ezt egy magyarok elleni irtóhadjárat követte.A bestiális román magatartást még Vinogradov szovjet vezérezredes is megsokallta és 1944.november 14-én visszarendelte Észak-Erdélyből az oda betolakodott román közigazgatást,ugyanis az ú.n.Maniu-gárdisták ( lásd Hlinka gárdisták a Tiso féle fasiszta szlovák államban) Szárazajtán, Csíkszentdomonkoson, Egeresen és Kalotaszeg falvaiban tömegesen öldösték a civil magyarokat. Szárazajtán például 22 magyar férfinak és asszonynak vágták le fejszével a fejét.
13. A cseh deportáláshoz hasonlóan: az új román hatalom 1948 után magyar értelmiségieket és egyszerű magyar emberek tízezreit kényszerítették rabszolgaként munkatáborba dolgozni a Duna -delta haláltáboraiba "átnevelési céllal". A magyar történelem és műveltség mindennél jobban formálta Erdély városainak és falvainak arculatát.Ennek letagadása érdekében fordított a román állam olyan hatalmas energiát Erdély népességi viszonyainak megváltoztatására újabb és újabb milliós román tömegek betelepítésével.
14.Tudjuk,hogy az etnikai arányok erőszakos megváltoztatása nemzetközi jogba ütközik. A magyar tömbök fondorlatos föllazítása s a magyarok százezreinek Kárpátontúlra szórása- ahová sem történelmi, sem családi,sem érzelmi szálak nem fűzték-mind ezt a célt szolgálták.Az a kevés magyar aki egyetemi diplomát szerzett nem kaphatott Erdélyben állást.Kárpátontúl megfelelő munkakört adtak nekik kitelepülésükért. A Kárpátontúl született és diplomázott románoknak Erdélyben nagyobb fizetést nyújtottak,mint amilyent azonos munkakörben magyaroknak adtak, ez sem titok. Az eredmény: a magyarság aránya 3/4 évszázad alatt 31,5%-ról 21% alá csökkent.Erdélyben a románok száma ez alatt az idő alatt 8 millióval (!!!) a magyaroké csupán 66 ezerrel nőtt.,A különbség több mint százszoros. 1992 óta viszont csökenő tendencia van, a magyarok száma 1992-2003 között 200 ezerrel csökkent. Ez a 200 ezres szám háborús viszonyokra emlékeztető adat.  Ennek nem biológiai okai vannak, hanem a román beolvasztás eredménye.Kolozsváron  750 magyar utcanévből csak 21 maradhatott meg. Aradon 11, Nagyváradon 8,Marosvásárhelyen -Székelyföld fővárosában-9. Mi ez ,ha nem magyar lélekgyilkolás egy-egy változata? Trianon előtt az erdélyi városlakók 70%-a magyar volt,ma ez az arány 23% körüli. A színmagyar  városokba költöző regáti románnak  1-2 évi fizetésnek megfelelő letelepedési jutalmat adtak. Se szeri se száma annak, hogy Kárpátontúlról szülés előtt álló román asszonyokat repülőgépen Marosvásárhelyre szállították,hogy ezzel is javítsák a városban született románok arányszámát. A magyarok sehol sem kaptak a románokhoz hasonló diszkriminatív segélyeket.
15.A  273/1973-as törvény: eszerint az általános iskolában legalább 25 jelentkező kell magyar tannyelvű osztály  indításához, a műszaki iskolákban 36 jelentkező.Román tannyelvű osztályt viszont már egyetlen (!!!) tanuló kedvéért is indítani kell. Sok helyen egy egész román tantestületet tartottak fenn egyetlen román tanuló kedvéért.
A magyar városokat 1920 után gombamód teleszórták hagymakupolás ortodox templomokkal,úgy hogy évekig hívek nélkül álltak bezárt ajtókkal.Mindez csak azért volt, hogy a román ortodoxia őshonosságát igazolják a külföldi számára ezekben a helységekben, a történelmi múlt átformálása  a városok arculatának megváltoztatása volt a cél, természetesen román jellegűvé tételén van a hangsúly.A falurombolás is ezt a célt szolgálta volna, a földdel egyenlővé tenni a magyar múlt minden maradványát és bizonyítékát. Még az egyházat is belekeverték a történelemhamisításba.
Szóval egymástól tanulnak gyűlölni és magyart üldözni. A benesi törvények homogén nemzetállam létrehozását hivatottak szolgálni, az élet minden részére kiterjedően a románok ugyanezt a célt tűzték ki maguk elé. Ipartelepítés ürügyén ( lásd a Kassai Vasmű analógiát,ahol sem ipari munkás, sem nyersanyag, sem szén nem volt a vasgyár egy 1000 éven át mezQgazdasággal foglalkozó magyar tömb közepébe épült) valamennyi erdélyi magyar város etnikai összetételét megváltoztatták.
A középkor óta a világon sehol nem pusztítottak el annyi műemléket,emlékművet mint Erdélyben állami irányítással..Ezek zöme magyar alkotás volt. A tolvaj mindig fél attól akit meglopott, ezért gyűlöli őt. Ezzel próbálja becstelenségét igazolni.Ezt nevezik szaknyelven "pszichológiai projekciónak ". Ez a valós magyarázata a szomszédainknál ébrentartott magyargyűlöletnek. 1920 óta az elviselhetetlen életkörülmények miatt 1 millió magyar vándorolt ki Erdélyből. Nem a román tömegek tehetnek arról,hogy vezetőik megfertőzték őket tudománytalan , megalomániás dákóromán elmélettel, a román politikusoknak kellene felhívniuk a figyelmet az általuk szított gyűlölködés veszélyeire. Nagy a hasonlóság a két törvényhozás között is éppen a gaztettek jogszerűvé "törvényessé" tétele végett történt mindez. Ha a törvény nem tiltja, akkor nem is bünteti a magyarüldözést ez a filozófiája az egésznek.
 
16. Masaryk hazugságaihoz hasonlóan a román Bratianu is kitett magáért az osztozkodásnál Trianonban: Bratianu kijelentette a tárgyalasokon:" Az 55 %-ban román lakosságú Erdély visszacsatolása (?!) Romániához nem lehet kétséges,hiszen csak egymillió ( megj.:1,7 millió helyett!!!) ,.zömében katona és tisztviselő magyar él a román zónák közé befurakodva (!?) .Cserébe magyarok által körülvett számos románlakta (!?) helységet várost nem kérünk vissza.Ez Debrecen és környéke (!?), ahol csak a csendőrök magyarok. A párizsi "nagyok" mindezt elfogadták ,bevették úgymint Masaryk azon hazugságait, hogy Felvidék déli területein csehek élnek vagy azt ,hogy a tisztességes rutének csehül beszélnek ,pontosabban a rutén nyelv egy cseh nyelvjárás. Autonóm tartományban akartak élni  a Magyar Királyságon belül úgy a rutének mint a tótok. Annak fejében,hogy ettől elállnak Masaryk önálló államot ígérve Pressburgban kötött egy szerződést velük,később ezt lazán megszegte és kigúnyolta ezen követeléseket. Sok Masaryk-Benes trükk volt ,de még egyet elmondok: Sátoraljaújhelynél a magyar-cseh-szlovák határt úgy hazudták el mint az Ipoly esetében a más folyón lefotózott gőzhajóval- lám az Ipoly stratégiailag fontos hajózható folyó, nekünk ez kell. Ugyanezt mondták  a hajózhatóvá nyilvánított, valójában nyáron bokáig érő Ronyva-patakról, ezért a határt a "hajózható" ( papírhajókkal talán) Ronyva -pataknál húzták meg,mert ez a csehek stratégiai érdeke- ez volt a területrablás.Ezáltal a város fele a vasútállomással együtt a cseheknek jutott ( tótok nem képviselhették saját érdekeiket Trianonban, a csehek ezt nem tették lehetővé!).A békecsinálók ezt elhitték,hogy ez a csehek stratégiai érdeke.Röhej.
17. Mi történt az 1938-as etnikai határok visszaállítása után Szlovákiában?Jegyezzük meg ez nem a cseh történelemfelfogás és tanítás szerinti "müncheni árulásnak"nevezett döntés, hanem az igazságos etnikai határok helyreállíására való törekvést és döntéshozatalt jelenti. Nem árulták el Benest sem pedig Csehszlovákiát sem a franciák ,sem az angolok, egyszerűen csak a trianoni tévedést próbálták óvatoskodva korrigálni (mert ekkor a többi elszakított területen élő magyarságról még nem volt szó csak Felvidékről ) és rájöttek arra ,hogy Benes hamis trianoni üzelmei végre már korrekcióra szorulnak, jóllehet a döntéshez Hitler német igényeinek kielégítése is kellett.  Érdemes megnézni a korabeli dokumentumfilmeket, dokumentumírásokat az emberek örömükben sírtak, esőben tömegek virágözönnel fogadták és köszöntötték Horthyt a Komáromi bevonuláskor, Kassán szintén örömkönnyek fogadták őt.  Van egy kedves történet a magyarokkal szomszédságban élő falusi szlovák emberek Tiso államához viszonyulásáról Kassa vidékéről: az idösebbek mesélték, hogy Mecenzéfnél húzódott a magyar-szlovák határ és amikor ezt kijelölték, a Jászómindszenten élö (mai nevén Poproc) szlovákok egy nagy csoportja érkezett magyar zászlókat lengetve-lobogtatva színmagyar lakosságú Szepsibe a Városházára, hogy a közbenjárásukat kérjék a szepsi városvezetéstől a hivatalos szerveknél annak érdekében, hogy Jászómindszent azaz mai szlovák nevén Poproc NE Szlovákiához, hanem Horthy Magyarországához tartozzon. Az egyszerű falusi embert, aki a magyarokkal együtt sírt és nevetett , üzletelt, piacolt a közeli Szepsiben ebben a színmagyar lakosságú kisvárosban, még 18 év alatt sem tudták annyira megfertőzni a benesi sovinizmussal, hogy a magyarokban ellenséget lássanak. Ilyen is volt. Magyar zászlókkal jöttek, nem Tisot és az önálló Szlovákiát éltették, hanem Magyarországot akarták, a magyarokkal akartak együtt élni. Ezt a krónikák is leírják.
 

A Vatra Romaneasca (Román Tüzhely) alapszabályá­nak 16. és 18.pontja (Forrás: Kosztin Árpád: "Az Erdélyben elkövetett magyarellenes román kegyetlenkedések idörendje és leltára " X. fejezet. 74-75.oldal )

 

,,16.) Erdély a mienk volt, a mienk és a mienk marad örökre. Szerencsétlenségünkre a magyar a cigány és egyéb söpredék még mindig megszentségteleníti a szent román földet. Egyesüljünk, hogy ki tudjuk őket űzni az országból. Kifelé a hunokkal (a hajléktalanokkal, akik­nek soha nem volt hazájuk ezen a földön) és kifelé a ci­gányokkal, akik szégyenei hazánknak. Mi egy tiszta Nagv Romániát akarunk. Minden elrabolt román föld­nek vissza kell kerülnie. Most, vagy soha! Ne félj har­colni és ontani az ő piszkos vérüket! Szőrös majmoknak semmi keresnivalójuk a mi drága hazánkban. Most van a legjobb történelmi pillanat megszabadulni mindenki­től, akinek nem román vér folyik az ereiben. A némete­ket sikerült részben kizavarni, de még sokan vannak itt, akikre nincs szükségünk. Tegyünk meg mindent, hogy ezektől is megszabaduljunk. Ceausescu nem élt elég hosszú ideig, hogy megsemmisítse őket, de mi sem te­hetjük le a fegyvert. Nekünk nem kell Svájc. Nekünk nincs szükségünk semmiféle Európára. Mi románok va­gyunk. Ne engedd magad félrevezetni "Pro Europe "jel­szavakkal. Ezeket a jelszavakat a román nemzet tönkre­tételére javasolják. Mi okos nép vagyunk! A közös Eu­rópa Ház Románia megsemmisülését jelenti. Egyesülj ! Egyesülj! Egyesülj ! Nekünk csak a Vatra Románeas­cara van szükségünk. Semmi másra. A román nyelv egyedül uralkodik. Semmi más, durva nyelvet hallani nem akarunk. Nincs másik nyelv, csak a román. Minden románt fölszólítunk, hogy támogassa a mi céljainkat, amelyek most Marosvásárhelyre koncentrálódnak, de majd kiterjesztjük egész Nagy Romániára.

 

 

18.) Szervezetünk legfontosabb feladatának tekinti a megfélemlités különböző formájának és metódusának gyakorlatba való átvitelét. Ebben az értelemben fogjuk ellenfeleink legtehetségesebb vezetőinek és igazgatói­nak semlegesítését megvalósítani. Ez a legfontosabb föladata a szervezetnek. Ezután minden románnak a tu­domására hozzuk, hogy idegeneknek nincs helyük Ro­mániában. Meg kell értetni velük, hogy nemcsak jövő­üik nincs Romániában, de sem fizikailag, sem intellek­tuálisan egyáltalán nincsenek biztonságban. Ezzel lehe­tetlen, hogv ne érjük el, hogy a szent román föld ne tisz­tuljon meg az ilyen szégyenteljes szemetektől és ne emigráljanak. Végsőfokon a legcélravezetőbb az lesz, ha eltüntetjük azokat, akik mégis itt maradnak."

 

 A Vatra Romaneasca egy Romániában nagy támogatottságú és legálisan müködö  "kulturálisnak" mondott, valójában soviniszta civil szervezet.

 

Egy másik kultúregylet tagjai és a kormányzat is Szlovákiában ragaszkodik  az egyetlen és kizárólagos államnyelv használatához minden területen. Ragaszkodnak a "Szlovákiában csak szlovákul beszélj " (Na Slovensku po slovensky !) szlogenhez.

A szlogen és a szlovákság védelmezöjének magát kihirdetö  Matica slovenská ( Szlovák Anya kultúregylet ) alapszabályzatából idézek néhány sort: 

"A Matica slovenská ( Szlovák Anya) egylet  törvénybe iktatott (!!!)alapszabálya:

5§                                      Feladatai:

h.pont: kezdeményezően gondoskodik a szlovák nyelv használatának kutúrájáról és védelméről, mint az  integráló és államnyelvről a Szlovák Köztársaságban.

i.pont: figyelemmel kíséri és védelmezi a Szlovákia nyelvileg kevert területein élő szlovákokat és javaslatokat tesz a Szlovák Köztársaság Nemzeti tanácsának és Kormányának ez ezen területeken fennálló problémák megoldására."

Tehát ügyel a szlovák nyelv használatának betartására a magyarlakta régiókban is, ha ez nem sikerül panaszkodik a szlovák kormánynak. Nem tudják merre van Finnország, de Dél-Tirolról sem hallottak még kérdezhetnénk. Az ötmilliós Finnországban 300 ezer svéd él autonómiában  és szabadon használhatja anyanyelvét. A szintén ötmilliós Szlovákiában 600 ezer magyar él. Finnországban 12 svéd nyelvü napilap verseng egymással, Szlovákiában csak egy magyar nyelvű napilap létezik. Szlovákiában a hivatalos nyelv csak a szlovák,a magyar nyelvet hivatalos érintkezésben használni nem szabad.   

 Szlovákiában drámai asszimiláció van ! Tovább >>

A felvidéki magyarság nyelvi hátránya az unióban
 

Kisebb vihar tört ki pár hete a finnországi svéd médiumokban, amikor a nyugat-finnországi környezetvédelmi hivatal arra szólította fel svéd ügyfeleit, hogy finn nyelven is adják be azon kérvényeiket, amelyekben a hatóság engedélyét szeretnék kérni strandrészük kikotortatásához vagy új stég építéséhez. Tovább >>

 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?    *****    A szörnyek miért csak éjjel bújnak elõ? Az ártatlan külsõ mögött is lapulhat valami rémes? - fórumos szerepjáték    *****    Ünnepeld a magyar költészet napját a Mesetárban! Boldog születésnapot, magyar vers!    *****    Amikor nem tudod mit tegyél és tanácstalan vagy akkor segít az asztrológia. Fordúlj hozzám, segítek. Csak kattints!    *****    Részletes személyiség és sors analízis + 3 éves elõrejelzés, majd idõkorlát nélkül felteheted a kérdéseidet. Nézz be!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek érdemes belenéznie. Ez csak intelligencia kérdése. Tedd meg Te is. Várlak    *****    Új kínálatunkban te is megtalálhatod legjobb eladó ingatlanok között a megfelelõt Debrecenben. Simonyi ingatlan Gportal    *****    Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!