Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Irodalom és nemzeti önismeret II.rész

 Görömbei András

                  Irodalom és nemzeti önismeret II.rész ( folytatás )

                                                                             V.      

 

            Súlyos vesztesége a magyarságnak, hogy a második világháború utáni korszakváltás nem a magyar szellemiségben kimunkált szellemi-erkölcsi értékek alapján következett be, hanem a nemzetet elnyomó idegen nagyhatalom igényei szerint.

 

            A kommunista diktatúra betiltotta a nemzeti irodalom sokszínűségét: minden polgárinak nevezett értéket száműzött, a nemzeti érzést, nemzeti gondolatot pedig nacionalizmusnak bélyegezte, s a rosszul értelmezett internacionalizmus jegyében üldözte. Kirekesztette a nemzetismeretből a határon túli magyarság teljes bonyolult kérdéskörét, a kisebbségi magyarságét és a nyugati magyarságét egyaránt.

 

            A diktatúra azonban nemcsak mérhetetlen szellemi-erkölcsi károkat okozott irodalmunkban, hanem ellenállást is kiváltott.

 

            Az ötvenes évek elejétől a rendszerváltásig tartó évtizedek irodalma úgy is olvasható, mint a magyarság szellemi-erkölcsi szabadságharcának esztétikai foglalta.

 

            Illyés 1950-ben írt Egy mondat a zsarnokságról című verse csak az 1956-os forradalom idején jelenhetett meg. De a magyarság tűrhetetlen lealázása ellen már az ötvenes évek első felében értékes művek tiltakoztak puszta létükkel és eszmeiségükkel egyaránt.

 

            Az Irodalmi Újság 1956. november 2-i száma egyértelmű dokumentuma annak, hogy az irodalom a magyarság legfontosabb törekvéseinek adott hangot.

           

            A forradalom leverése és megbosszulása után a hatvanas évek elejétől kezdve megint csak az irodalomban kezdett eszmélkedni a nemzet. A próza tényirodalmi-szociográfiai és parabolisztikus vonulata, a megújított klasszikus történelmi dráma és groteszk-ironikus dráma változatai,  a költészet tárgyias-szemléletes, látomásos-metaforikus, elvont-tárgyias és alakváltoztató szemléleti irányai egymást erősítve, egymást megvilágítva tágították a magyar önismeretet.

           

            Az irodalom sokféle kísérletet tett arra, hogy újra visszaszerezze autonómiáját, újra megteremtse az élmény és a művészi megalkotottság harmóniáját, egyensúlyát, a saját belső törvényei szerint adhasson képet a maga külső létfeltételeiről is. Hogy megszüntesse a "távolságot a fölismert és a kimondható igazságok között".[42]

 

            A legfontosabb törekvés a személyiség értékének helyreállítása, integritásának védelme volt. A személyiség és a hatalmi mechanizmusok ütközésének számtalan változata jelent meg a magyar irodalomban.

 

            A másik fő tendencia a magyarság történelmi tudatának a tisztázása, művészi birtokbavétele volt. Klasszikus értékű esszék sora figyelmeztetett arra, hogy a magyarság újabbkori történelmének tragédiái túlnyomórészt a nemzeti tudat zavarosságából, a nemzeti önismeret hiányából, az önnön sorsunkban való tájékozatlanságból következtek.

            A magyarság önszemléletének az 1950-es évek elejétől kezdve igen nagy tehertétele volt a történelem, mert szomszédaink a kisebbségi magyarságot Magyarország történelmi bűneire hívatkozva ítélték felszámolásra, a magyarországi diktatúra pedig már uralmának kezdetén kialakította a magyarságról a bűnös nemzet teóriát. Majd a forradalmat ellenforradalommá minősítette.

            A magyar irodalom a hivatalos politikai gondolkodás ellenében - és szomszédaink rágalmai közepette - vállalta történelmünk újraértelmezését, a nemzeti igazságszolgáltatást, a nemzet történelmi tudatának újrateremtését.

            Az 1956-os forradalom szellemiségét is irodalmunk tartotta ébren. Nyugaton szabadon, itthon jóideig csak metaforák rejtjeles utalásaiban, de egyre visszafoghatatlanabbul, egyre több változatban. Végül egy vers egyértelmű hiányleltárában és cselekvésre szólító felhívásában - a köztudatból immár kiiktathatatlan módon - megszólalt a történelmi igazságtevés parancsa is.[43]

 

            A nemzetszűkítést a magyar irodalom soha nem fogadta el, de a hatvanas évek közepéig szinte semmit nem tudott ellene tenni. A hetvenes évek elejétől kezdve azonban - a diktatúra lágyulásával párhuzamosan, azt mintegy kikényszerítve is - irodalmunk a nemzettudat szerves részévé tette a sokfelé szórt magyarság szellemi összetartozásának a vállalását és erősítését.

 

            A kisebbségi magyar irodalmak kibontakozása és a nyugati magyar irodalom hazai megismerése is segítette a teljes magyarságot egybefogó nemzeti önismeret kialakítását.

 

            A kisebbségi magyar irodalmak a magyar irodalom egységén belül magukon viselik  a kisebbségi magyarság külön sorsának jegyeit. Ennek a külön sorsnak a drámaian bonyolult világát teszik a magyar nemzeti önismeret szerves részévé. A hetvenes-nyolcvanas évektől irodalmunk élvonalához tartozó művek sora világította meg - rendkívül gazdag esztétikai változatokban - a kisebbségi léthelyzet sajátos dimenzióit, mindenekelőtt a nemzetiségi személyiség és közösség önvédelmi küzdelmét. Ez előbb a kisebbségi magyarság sajátosságának, nemzeti identitásának védelmében, majd a szétszóródás és a kisebbségi elidegenedés groteszk fantasztikummal elegyített bemutatásában nyilvánult meg.  

 

            A nemzeti identitás veszélyeztetettsége telíti a kisebbségi magyar irodalmakat kisebbségi létprogramokkal és a magyar történelem, kultúra motívumaival. Ez szólal meg olyan archikusnak számító műformákban mint az anyanyelv-védő írások vagy a krónikás énekek, könyörgések, fiktív levelek. Ez a forrása a fantasztikus és abszurd elemek gyakoriságának is ezekben az irodalmakban.

           

            Az utóbbi félévszázad magyar irodalmának nemzeti önismereti értékeiről szólva az általános tendenciák említése mellett értékes életművek sokaságát kell majd külön-külön is számbavenni. Sokak életművét alakította közvetlenül is a nemzet helyzetével való szembesülés. Művészi kibontakozásukat, kiteljesedésüket a nemzeti közösség létkérdéseivel való szembenézés nem gátolta, hanem a feladat súlyával, nehézségével is motiválta és segítette. A művek esztétikai és nemzeti önismereti értéke együtt mérendő.

                       

            Itt csupán egyetlen példaértékű életműre utalok. Nagy László költészete a magyar társadalom 1945 utáni három évtizedének látlelete és megítélése, de egyetemes érvénnyel szól magáról az emberi sorsról is.  Az ő életműve valósította meg a magyar költészetben legteljesebben, legnagyobb költői erővel a bartóki modellt: az archaikumnak és a korszerűségnek a disszonanciákat magasrendű művészi harmóniában összefogó egységét. Költészete morális értelemben is eszményi világot teremtett. Ítélkező hatalommá növesztette költői személyiségét, hogy a maga küzdelmében egyetemes érvényűen mutathassa meg az etikus ember sorsát és kötelességét. Apokaliptikusnak érzékelte a magyar valóságot, de megrendítő élményei ellenére óvta az emberi fenséget. Sokszor annak a sejtelmével, hogy már a lehetetlen képviseletében szól. Az életelvű költői cselekvés alakította ki jellegzetes műformáit, látomásos metaforikus dalait, mitologikus hosszúénekeit és értéktanúsító portréverseit éppúgy, mint nomád szerepverseit és prózakölteményeit. A költészetet megítélő hatalomnak tekintette, Ady Endre örökébe lépett. Erőt és méltóságot adott mindazoknak, akik társaivá lettek a nemzeti lelkiismeretként működő költői-írói magatartásban.

           

                                                            VI.

 

            A rendszerváltás utáni évtizedben az irodalmat a hangos politizálás háttérbe szorította. Sokkal kevésbé tudott egy-egy életmű a közösség figyelmébe kerülni, mint korábban. Egymás mellett elbeszélő kánonok sora alakult ki az irodalomértelmezésben is.

 

            Ha azonban közel hajlunk irodalmunknak most is a nemzet lelkiismereteként működő darabjaihoz, akkor ma is a nemzeti önismeret legérzékenyebb műszerére találunk bennük. Ma is pontosan mérik föl és ítélik meg változásaink és változatlanságaink örömeit és abszurditásait egyaránt.

 

            Sokféle érték van egy irodalomban, de nem véletlen az, hogy egy-egy nemzet tudatában azok a művek élnek közösségformáló erőként, amelyekben a nemzet létének igazsága lép működésbe.[1]. Arnold Gehlen: Az ember természete és helye a világban.  Ford.: Kis János. Bp.   1976. 112., 50.

[2]. Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai                 magaskultúrában. Ford.: Hidas Zoltán. Bp. 1999., 135.

[3]. S. Varga Pál: A nemzet mint szimbolikus értelemvilág. kézirat 2.

[4]. Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről. In K. D.: Nyelv és lélek. 1990. 75.

[5]. Hámori József: Az emberi agy aszimmetriái. Dialog Campus, 1999. Idézi Szabó István Mihály: A                 magyar szaknyelvi-kommunikációs kultúra az ezredfordulón. Magyar Tudomány, 2001/6.   741-742.

[6]. Szegedy-Maszák Mihály: A nemzet mint érték. Új Forrás, 1980. 4. 40-41.

[7]. Gáll Ernő: A sajátosság méltósága és ami mögötte van. In G. E.: A sajátosság méltósága. 1983. 94.

[8]. Keresztury Dezső: A magyar önismeret útja. In: Mi a magyar? Szerk.: Szekfű Gyula. Magyar                 zemle Társaság. Bp. 1939. 139.

[9]. Sütő András: A lehetetlen ostroma. In: S. A. : Erdélyi változatlanságok. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2001. 420.

[10]. Illyés Gyula: Hajszálgyökerek. Szépirodalmi Kiadó. Bp. 1971. 6-7.

[11] . Tamás Attila: A költői műalkotás fő sajátságai. Akadémiai Kiadó. Bp. 1972. 19.

[12]. Németh G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról. Tankönyvkiadó. 208.

[13]. Németh G. Béla: Erkölcsi autonómia - művészi autonómia. A Puszták népe műfaji kérdéseiről. In:                 N.G.B.: Századutóról - századelőről. Magvető. 1985. 405.

[14]. Imre László: Irodalom és küldetés. In: I. L.: Irodalom és küldetés. Miskolc. Felsőmagyarországi            Kiadó. 2000. 6.

[15]. Wolfgang Iser i.m. 21.

[16]. Wolfgang Iser i.m. 25.

[17]. V.ö.: Alfred Döblint idézi V. Zmegác: Die Realität als literarisches Problem. Klagenfurter                 Universitätsreden, heft 14. (Idézi KSZE: 238.)

[18]. Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás. Bp. 1977. 242.

[19]. Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai tárgyiasság új alakzata. (Illyés Gyula: Puszták népe.) In: "Bátrabb             igazságokért!". Szerk.: Fráter Zoltán. Bp. 1982. 247.

[20]. V.ö.: Poszler György: Kétségektől a lehetőségekig. Negatív vázlat egy irodalomelméleti szintézishez. In: P.       Gy.: Kétségektől a lehetőségekig. Irodalomelméleti kísérletek. Gondolat.                 Bp. 1983. 39-43.

[21]. Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Fordította Bacsó Béla. Európa Kiadó. Bp. 1988. 65.

[22]. uo. 81.

[23]. Keresztury i.m. 166.

[24]. V.ö.: Kerecsényi Dezső: Magyar irodalom. In: Mi a magyar?  312-313.

[25]. Babits Mihály: Az írástudók árulása. In: B. M.: Esszék, tanulmányok. Szépirodalmi Kiadó. Bp.                 1978. 232.

[26]. Kosztolányi Dezső: Lenni vagy nem lenni. In: K. D.: Látjátok, feleim. Szépirodalmi Kiadó. Bp.                 1976. 20.

[27]. Németh László: Új reformkor felé. In: N. L.: Sorskérdések. Magvető-Szépirodalmi. Bp. 1989. 39.

[28]. Márai Sándor: Az író és a nemzetnevelés. In: M. S.: Ihlet és nemzedék. Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó. é.n. 54-55.

[29]. Illyés Gyula: Ady hatása. In: I. Gy.: Hajszálgyökerek. 1971. 329.

[30]. Németh László: Ady Endre. In: N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 57.

[31]. V.ö.: Czine Mihály: Magyar irodalom a huszadik században. Kortárs Kiadó. 2001. 40.

[32]. Bálint György: Barbárok. Móricz Zsigmond novellái. In: B. Gy.: A toronyőr visszapillant. Magvető Kiadó. Bp. 1966. 117-118.

[33]. Rába György: Csönd-herceg és nikkel szamovár. Szépirodalmi Kiadó. Bp. 1986. 110.

[34].  Kosztolányi Dezső: Csonka magyar nyelv. In: K. D.: Nyelv és lélek. Szépirdalmi Kiadó. Bp. 1990.                 40.

[35]. Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Akadémiai Kiadó. Bp. 1979. 511.

[36]. V.ö.: Illyés Gyula: Magyarok. In: I. Gy.: Itt élned kell. Szépirodalmi Kiadó. Bp. 1976. I. 122.

[37]. Illyés Gyula: Nemzedékek az irodalomban. In: Hajszálgyökerek 551.

[38]. Illyés Gyula: Puszták népe. In: I. Gy.: Puszták népe - Ebéd a kastélyban. Szépirodalmi Kiadó. Bp.                 1970. 11.

[39]. Csoóri Sándor: Illyés Gyula köszöntése. In: Cs. S.: Tenger és diólevél. Püski Kiadó. 1994. I. 395.

[40]. V.ö.: Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum Kiadó. 1993. 26-30.

[41]. V.ö.: Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai tárgyiasság új alakzata … 250.

[42]. V.ö.: Csoóri Sándor:  A pályakép zavarai. In: Cs. S.: Tenger és diólevél … II. 889.

[43] . Nagy Gáspár: Öröknyár, elmúltam 9 éves (1983). Új Forrás, 1984. 5. sz.

 

 

Karinthy Frigyes: Levél fiamhoz
 

"Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam.''

Kosztolányi Dezső: Rapszódia
  

 Nincs, ahova hazatérjek,
ténfergek, mint a kísértet
éjszaka.

Süt a napfény, mégse látnak,
a magyar a nagyvilágnak
árvája.

Megy az élet, jo az élet,
ebek vagyunk és cselédek,
bolondok.

Jajgatok, de nincs, ki hallja,
vizes a kalapom alja
a könnytol.

Jaj, ha szám egyet kiáltna,
kituzném a kapufára
szívemet.

Csak csöndesen, szívem aludj,
jó nekem így, jó nekem úgy,
akárhogy.

Így végezték bús hatalmak,
olcsó víz a magyar harmat,
sárba hull.

Mit bánják ok? Nevetnek ok,
várnak akácos temetok
mireánk.

Édesanyám, minek szültél?
Elhervadtál, megoszültél
hiába.

 

A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK