Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Elhazudott történelmünk - Vázlat népünk eredetének fő kérdéseiről (II. rész)

Elhazudott történelmünk - Vázlat népünk eredetének fő kérdéseiről (II. rész)

  2009.04.02. 12:08

Kuruc.info, Lipusz Zsolt írása. Miképpen dolgozatom első részében már utaltam rá (itt), a 19. század közepe óta a hazai történettudományban és közoktatásban meghonosították, majd kizárólagossá tették a finnugor származtatás dogmáját, és minden más őstörténetünkkel kapcsolatos tudományos nézetet, illetve hipotézist inkvizítori hévvel átkoztak ki a finnugrászok, s minősítettek, illetve minősítenek azóta is tudománytalan, délibábos szamárságnak. Ámbár némi önkontroll és -kritika hasznukra válhatna ezen uraknak és hölgyeknek, hiszen a magyarság finnugor eredetét semmi sem bizonyítja. A még manapság is hivatalos és kizárólagos, hirdetői szerint egyedül üdvözítő tannak számító finnugor elmélet számos súlyos ellentmondást tartalmaz.


Kétségtelen tény ugyan, hogy a magyar és az ún. finnugor nyelvcsaládba sorolható nyelvek között rokonság áll fenn, ez azonban egyfelől semmiképpen nem jelent faji rokonságot, másfelől nem következik belőle az sem, hogy valaha létezett egy uráli, majd finnugor alapnyelv, amely aztán a szétvándorlásnak köszönhetően felbomlott, végül a magyarság az ún. obi-ugor ágból kiszakadva, két legközvetlenebb nyelvrokonától,  a manysitól  (vogul) és a chantitól (osztják) elválva kezdte meg évezredes „vándorlását” a Kárpát-medence irányába.

A nyelvrokonsággal kapcsolatban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ez strukturálisan, a nyelvtani rendszer azonosságában nyilvánul meg elsősorban. Az is történelmi tény, hogy a  Kaukázus vidékéről északra költözött magyarság egyes csoportjai (pl. a baskíriai magyarok a Volga-Káma vidékén) hosszú évszázadokig együtt éltek különböző finnugor népecskékkel, s a jóval magasabb szellemi-civilizációs szinten álló őseink hatottak nyelvileg-kulturálisan e szomszéd népekre, vagyis e hatás pontosan fordított irányú volt ahhoz képest, mint amit a finnugor elmélet hívei állítanak. Götz László kiváló őstörténet-kutatónk találó megállapítása szerint bár tagadhatatlan, hogy a nagybácsi rokona unokaöccsének, de ebből nem következik az, hogy unokaöccsétől származna. Fontos hangsúlyoznunk, hogy eleink szellemi, kulturális és gazdasági szinten már a honfoglalás korában nagyságrendekkel az obi-ugor népek 18. századi primitív létállapota felett állottak, akik még ekkor sem ismerték a fémművességet, és sem a lótenyésztést, illetve a jellegzetes lovas népi kultúrát.

Az egész finnugor származtatás elmélete már az alapoknál romba dönthető. Tudniillik a feltételezett uráli őshaza az Ural hegység két oldalán, valahol az Északi-sarkkör vidékén terült el – vallják az elmélet hívei. Csakhogy a Volga nyugat-kelet irányú folyásától, tehát kb. az északi szélesség 55’-ától északra a szóban forgó időszakban, Kr. e. a 6-4. évezredben nem éltek emberek. Következésképp ott ekkoriban semmiféle őshaza nem létezhetett. Egyébként is vajon komolyan gondolható-e, hogy abban az időszakban, amikor még a földkerekségen a ritka népsűrűség miatt bőségesen volt lakatlan terület kellemes klímájú, délebbi vidékeken is, egy népcsoport makacs megveszekedettséggel, minden áron a sarkkör vidékén, a jégen telepedik meg? A finnugor „tudósok” ezt az ellentmondást úgy próbálják feloldani, hogy azt hirdetik, a jelzett időszakban a terület éghajlata a mainál jóval enyhébb volt.  Amennyiben ez így lett volna, akkor vajon hogyan magyarázható az a furcsa természettudományos tény, hogy a mintegy 10 ezer éve kihalt mamutok jégbe fagyott hulláira még ma is rendszeresen rátalálnak ezen a vidéken, s ezek nem enyésztek el a Kr. e. 6-4. évezred táján bekövetkezett felmelegedésnek köszönhetően?

A másik kardinális kérdés, hogy vajon miképpen jutott a finnugrisztika fantasztikus kronológiájához (tehát a Kr. e. 5000-es évekig visszamenően!) egy olyan nyelvcsalád esetében, amelynek legkorábbi nyelvemlékei alig ezer évesek? Mielőtt e kérdést tisztáznánk, fontos ismételten hangsúlyoznunk, hogy magán a finnugor elmélet rendszerén belül vannak olyan súlyos ellentmondások, amelyek az egész elképzelést alapjaiban cáfolják meg, s akkor még nem is szóltunk azokról a tényekről, forrásokról és bizonyítékokról, melyek ősi krónikáink igazságát támasztják alá népünk származtatásával és az ún. őshazákkal kapcsolatban, amelyek természetesen nem az Északi- sarkkör vidékén helyezkedtek el.

Tehát a finnugor származtatás híveinek logikáját követve - feltéve, de nem elfogadva, hogy a magyarság finnugor eredetű - a hipotetikus, feltételezett ősnyelv rekonstruálásánál abból a magyar nyelvből kellene alapként kiindulni, amelynek a legősibb nyelvemlékei vannak. Első ún. nyelvi szórványemlékünk (idegen nyelven íródott szöveg tartalmaz néhány magyar szót, kifejezést) Bíborbanszületett Konstantin bizánci császártól származik, aki 950 táján A birodalom kormányzásáról című görög nyelvű művében említ néhány magyar személy- és helynevet. Az 1055-ben I. András királyunk által kiadott latin nyelvű tihanyi alapítólevél pedig az első magyar mondatot őrzi: „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”, azaz a Fehérvárra menő hadi útra. Tehát a magyar nyelvemlékek kb. 600 évvel előzik meg az összes többi finnugor nyelv legrégebbi  írásos emlékeit, tekintettel arra, hogy az első finn nyelvemlék 16. századi, a többi pedig még későbbi, 18-19. századi. Teljes joggal vetődik fel ezek után a kérdés, hogy vajon miért a manysi és a chanti nyelvből, s  nem a magyarból  kiindulva próbálták meg a finnugrászok kikövetkeztetni az ősi, finnugor alapnyelvet, amikor - koruknál fogva - időben mégis csak a mi nyelvemlékeink állnak legközelebb a feltételezett ősi nyelvi állapothoz.

A válasz általában az e kérdésfelvetésre, hogy a két „rokon nép”, a 19. századig megtartva az őskori életformát, sokkal inkább megőrizte az archaikus nyelvet, mint a nyugat-európai civilizáció, eszmeiség és értékrend hatása alá került magyarság. A probléma ezzel a válasszal az, hogy dokumentálhatóan bizonyítható ezen állítás ellentéte. Reguly Antal, a finnugor iskola egyik prominens alakja 1851-ben Oroszországba utazott, hogy a „rokon népek” nyelvét, kultúráját és szokásait tanulmányozza. (Itt azért az utazás dátuma és célországa is felvet bizonyos kérdéseket, hiszen amikor még két esztendő sem telt el Világos után, s ezrek sínylődtek - jobb esetben - börtönökben és büntetőszázadokban, akárki nem utazgathatott a Habsburg Birodalomból külföldre.) Reguly alapos kutatómunkájának eredményeképpen szótárt is készített a manysik és a chantik akkor beszélt nyelve alapján. Néhány évtizeddel később, 1883 és 1889 között Munkácsi Bernát végzett hasonló kutatómunkát a manysiknál (vogul) , de szerencsétlenségére nem sokra ment Reguly alapos szótárával, mivel a manysik nyelve időközben, alig több mint 30 év alatt szinte a felismerhetetlenségig megváltozott. E fontos tény  figyelembe vételével  képet alkothatunk magunknak arról, hogy mennyit ér, illetve mennyire hiteles az a manysira és a chanti (osztják) nyelvre alapozott nyelvtörténeti kronológia, és  mennyire lehet valósághű a feltételezett ősnyelv, amelyet állítólag mintegy ötezer évvel korábban beszéltek állítólagos őseink. S mindezt úgy rekonstruálták, hogy semmiféle írásos dokumentumra nem támaszkodhattak az ún. alapnyelv vonatkozásában.

Arról a nyomós érvről se feledkezzünk meg a finnugor rokonítás vonatkozásban - ismét feltételezve, de nem megengedve a finnugor elmélet hirdetőinek igazát -, hogy az összesen 23 millió fős finnugorságnak 2/3 részét, mintegy 15 millió főt a magyarság teszi ki. A maradék 8 millió fős, egymással valóban rokonságban álló finnugor népecske 16 önálló nyelvet, illetve kb. 50, egymástól nagyon távoli nyelvjárást beszél. Logikai és nyelvtörténeti abszurdum, hogy egy 15 millió fős etnikum nyelve egy 16 különálló nyelvre és 50 nyelvjárásra oszló, egyéb finnugor népecske közös alapnyelvéből származna.  

Végül, sok más fontos és gondolkodóba ejtő, de terjedelmi okokból most nem említendő tény mellett azt is  hangsúlyoznunk kell, hogy jelentős antropológiai különbségek is vannak a finnugor közösségbe sorolt népek között, hiszen míg az obi-ugorok (manysik, chantik) mongoloidok, addig a finn népek és a magyarság europid típusúak, tehát antropológiailag nincsen semmi közük egymáshoz. Az emberi géntérkép elkészítése óta az is nyilvánvalóvá vált, hogy genetikai azonosság, illetve rokonság sincsen a magyarok és a finnugorok között.

A súlyos ellentmondások, valamint nyelvtörténeti, antropológiai-genetikai, írott forrásbeli és művészettörténeti bizonyítékok és konkrét tények ellenére a finnugrizmus a hivatalos tudományosság és az oktatás területén napjainkban is szilárdan tartja bástyáit. E sorok írója hajdanán, még egyetemi évei alatt, a finnugor nyelvtörténeti kurzuson felvetette oktatójának a finnugor dogma  számos ellentmondását és logikai képtelenségét. A válasz erre az volt, hogy ez a kritika kétségkívül logikus és megcáfolhatatlan, azonban a vizsgaanyag nem ez, hanem az, ami a jegyzetben található. Így szakad el meglehetősen gyakran korunk tudományossága a realitásoktól, sajnos nem csak őstörténeti vonatkozásban.

 Lipusz Zsolt 

 Kapcsolódó:

Elhazudott történelmünk _Vázlat népünk eredetének főbb kérdéseiről I.rész

  2009.03.29. 14:17

kuruc.info, 2009.március, Lipusz Zsolt írása. Minden közösség, nemzet normális létezése és fennmaradása szempontjából alapvető fontosságú az a kérdés, hogy az illető közösség hogyan tekint saját múltjára, a közösség tagjai mennyire vannak tisztában hagyományaikkal, illetve az ősök tetteivel, hadi, politikai, kulturális és egyéb törekvéseivel. Más szavakkal mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy nemzet fogalmába beleértendő az ősök, a ma élő generációk és a majdan megszületendő nemzedékek közösségének összessége. E hosszú-hosszú leszármazási „családfa” egyedei, tagjai között a közös nyelv, a vallás és a hagyományok mellett a legfőbb kohéziós erőt a nemzeti történelem jelenti.

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség