Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : A Commora aula bizottság autonómia tervezete

A Commora aula bizottság autonómia tervezete

  2006.07.08. 22:30

2006.07.08. http://www.commora.hu/ - A Felvidéki Autonómia tervezete olvasható az alábbiakban.

 http://www.commora.hu

A Commora aula bizottság autonómiatervezete

Preambulum:

Figyelembe véve, hogy minden állampolgárnak joga van részt venni
a közügyek intézésében, olyan rendszerben, amelyben minden állampolgárt
ugyanazok a jogok illetik meg, a döntések pedig a többség akaratát veszik
figyelembe, amelyeket az Európa Tanács tagállamai magukénak vallanak,
s amely jog gyakorlását a közigazgatási mintaterület elősegíti,

meggyőződve arről, hogy az össznépi szavazással megválasztottak és
tényleges hatáskörrel felruházottak által közigazgatott mintaterület léte
lehetővé teszi a hatékony és az állampolgárhoz közel álló közigazgatást,

tudatában annak, hogy a jogban olyan jogszabály, amely a szubszidaritást
való Európában meghatározó jelentőségű a demokratikus elvek alkalmazásában,

tudatában annak, hogy az autonóm mintaterület - a Régiók Bizottságának (CoR)
a szubszidiaritás alapelvére építve - a hatályos jogszabályokkal nem
ellentétesen, az önigazgatási polgári akarat megvalósításával megfelelő
hatalmi szintjét jelenti, melyet az európai integráció során, minden EÚ államnak,
mint alapvető elvet tiszteletben kell tartania,

kijelentve, hogy az autonóm mintaterület kialakulása nem sértheti a helyi
állampolgárok meglévő önigazgatási rendszereit, azok anyanyelvi és nemzeti
hovatartozását tiszteletben tartja, amelyek a Helyi Autonómia Európai Chartája
révén megszerzett jogok védelmét szavatolják,

kinyilvánítva, hogy az autonóm mintaterület önigazgatásának elismerése
magába foglalja az állam iránti lojalitást, annak területi integritását
tiszteletben tartásával fejlődnek, mivel az autonómia fogalma az önkormányzást
nem pedig területi elszakadást jelent,

figyelembe véve, hogy az autonóm mintaterület, mint az állam lényeges
összetevője, saját önazonossága révén Európa sokféleségének tanúbizonysága,
s a régió történelmi hagyományi tiszteletben tartásával hozzájárul ennek
kulturális gazdagodásához,

tudatában annak, hogy az autonóm mintaterület és a régiók közötti, határokat
is túllépő kapcsolatok értékes és nélkülözhetetlen hozzájárulást jelentenek
Európa építéséhez,

figyelembe véve, hogy az autonóm mintaterületet, mint területi autonómiát
és annak valós fogalmát, s létrehozását a Szlovák alkotmány nem tiltja,

tudatában annak, hogy a szabad véleménynyilvánítás és kérvényezés
alkotmányos állampolgári jog

meggyőződve arról, hogy az európai intézmények az EÚ, elismerik az
autonóm mintaterület létét és létjogosultságát az összeurópai
intézményrendszerben való részvételre.

kijelentve, hogy ezen alapelvek feltételezik egy regionális szintű hatalom
létezését, amelyet demokratikusan létrehozott döntéshozó szervezettel
látnak el, amely széleskörű területi autonómiával rendelkezik a hatáskörök,
ezek demokratikus gyakorlása terén, s birtokában van a feladatok
teljesítéséhez szükséges eszközöknek,

tudatában annak, hogy semmilyen alkotmányt nem sértő emberi
autonómtörekvési jog az önkormányzásra, annak nem megadása,
előitéleti kósza véleményre nem támaszkodhat, mert az ellentétes,
a szlovák alkotmány alap és szabadságjogaival,

az összlakosság, beleértve a magyar, a szlovák és más anyanyelvű lakossága,
Commora aula számára, a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott és
az Európai Unió államiban gyakorlattá vált területi autonómiát igényli,

Commora aula - autonóm mintaudvar autonómiája nem sérti Szlovákia
területi integritását és nemzeti szuverenítását, a területi önkormányzása
a közösségek államon belüli önrendelkezésének jogára, a szubszidiaritás,
az önigazgatás elvére épül.

Az Európai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet (EBEÉ) koppenhágai
dokumentumának (1990) 35. pontja értelmében az aláíró államok, közöttük
Szlovákia is, erőfeszítéseket tesznek a történelmi és területi körülményeknek
megfelelő közigazgatási vagy helyi autonómia alkalmazására a
nemzeti (anyanyelvi) kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási
identitásának kifejezéséért.

A Regionális Autonómia Európai Chartája (European Charter of Regional
Self-Government, adopted by the CLRAE, Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének 1997/1118 sz. Határozata) többek között a következő
alapelveket fogalmazza meg:
- a regionális autonómia elismerése magába foglalja az állam iránti
lojalitást, amelynek régiói a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben
tartásával fejlődnek,
- a megfelelő európai intézmények szervezésének az Európa szintjén
alkalmazott politika kidolgozásakor és alkalmazásakor figyelembe kell
vennie a régiók jelenlétét az EÚ-ban,
- a régió, mint az állam lényeges összetevője, saját önazonossága révén
Európa sokféleségének tanúbizonyossága, s a régió történelmi
hagyományai tiszteletben tartásával hozzájárul ennek kulturális
gazdagodásához;

A Regionális Autonómia Európai Chartájának megfelelően a regionális
autonómia azt jelenti, hogy a tagországokban lévő legnagyobb kiterjedésű
területi kollektivitások joga és tényleges képessége saját felelősségükre
és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős
részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amelyek
az állam és kollektivitások között elhelyezkedő választott testülettel
rendelkeznek, az önigazgatás hatásköreit gyakorolják, illetve államhatósági
jogosítványokkal is bírnak.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2003/1334 sz. határozata
az autonóm régiók pozitív tapasztalatairól, mint konfliktusmegoldó ihletforrásról
Európában (2003 június 24), többek között, a következőket állapítja meg:
- Európában megújult feszültségek részben azoknak a területi változásoknak
és új államok keletkezésének tulajdoníthatók, amelyek a két világháború
és a korábbi kommunista rendszerek 80-as és a 90-es években
bekövetkező összeomlásai nyomán jelentek meg,
- ezek a feszültségek tükrözik azt az elkerülhetetlen fejlődést, amelyen
a nemzetállam fogalma átment, s amely a nemzeti szuverenitást és
a kulturális homogenitást mint lényegi kérdést tekintette. Napjainkban,
a demokrácia gyakorlatának valamint a nemzetközi jognak a fejlődését
tekintve, az EÚ-nak új elvárásokkal kell szembenéznie,
- az EÚ tagállamainak a feszültséget meg kell előzniük, olyan rugalmas
alkotmányi vagy törvényhozási szintű egyezségekkel, amelyek elébe
mennek ezen elvárásoknak. Hatalmat, illetve hatásköröket adván
a kisebbségeknek önnöm ügyeikre nézve, akár átruházván azt a központi
kormányzattól, akár azzal megosztva, az államok néha összeegyeztethetik
a területi egység elvét a kulturális sokszínűség elvével,
- sok európai ország már megoldotta belső feszültségeit, illetve azok
felodása folyamatban van a területi és a konkrét intézkedések azon
széles skáláját foglalják magukban, amelyek segíthetnek a belső
konfliktusok feloldásában,
- az autonómia, ahogy azt azokban az országokban alkalmazzák, amelyek
tiszteletben tartják nemzetiségeik alapvető jogait és szabadságát,
jórészt úgy tekinthető, mint egy “államon belüli megoldás”, mely lehetővé
teszi a kisebbség számára, hogy gyakorolja jogait és megőrizze kulturális
önazonosságát, miközben bizonyos garanciákat nyújt az állam egységére,
szuverenitására és területi integritására nézve,
- a “területi autonómia” kifejezést olyan, általában szuverén államokon belül
kialakított berendezkedésre értik, ami által egy bizonyos régió lakosai
tágabb hatalmi jogosítványokat kapnak, amelyek tükrözik sajátos földrajzi
helyzetüket, és amely oltalmazza és előmozdítja kulturális és vallási
hagyományaikat,
- a politikai berendezkedések változatos formái felruházhatók autonóm
státusszal, az államokon belüli decentralizációtól a hatalom valódi
megosztásáig,

Felföld - Commora aula - autonómia statútuma tartalmazza a területi
önkormányzásra vonatkozó rendelkezéseket, amely statútum Szlovákia
parlamentje által tőrvényerőre emelve, jogi garanciákat és megfelelő jogi
keretet teremt az autonóm terület gazdagodásához, polgárai anyanyelvi és
nemzeti identitásának védelméhez, a közösségek sajátos érdekeinek
érvényesítéséhez.

A fent említett elveket figyelembe véve, Szlovákia parlamentje törvény
által elfogadja Commora aula területi autonómia statútumát (alapszabályzatát)
mert a Szlovák alkotmány nem tiltja és jogunk van rá.

Általános rendelkezések

1. Felföld (mai Szlovákia), azon történelmi területein élő polgárainak,
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, ahol a magyar
anyanyelvű, vagy nemzetiségű lakosság arányai, a nemzeti államot
kitevő szlovák anyanyelvű, vagy nemzetiségű lakosokkal együtt
hasonló arányokat képviselnek és viszonylagosan egységes területen
élnek, állampolgárai, lakósai ezen szlovákiai területeknek, egy
önkormányzati közösséggé alakulnak.

2. Commora aula politikai-közigazgatási rendje a földrajzi, gazdasági,
társadalmi és kulturális körülményekre, lakosságának arra a történelmi
és mavilági történések óhajára épül, hogy területi autonómiát
biztosítsanak számára.

3. A régió autonómiára törekvése az állampolgárnak a társadalom
életében való demokratikus részvételét, a gazdasági-társadalmi
fejlődést, a területi érdekek érvényesülésének elősegítését és
védelmét célozza.

4. A régió területi autonómiája azt jelenti,hogy a történelmi szülőföldjén
lévő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját
felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű
problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének
megfelelően, és amely az állam és kollektivitás között elhelyezkedő
választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja,
illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.

5. Commora aula, a Szlovák Köztársaságon belül jogi személyiséggel
rendelkező autonóm mintaterület.
- az autonóm mintaterület illetékességét, annak statútuma, törvény és
a nemzetközi jog határozza meg,
- az autonóm mintaterület sajátos illetékességét csakis törvény vagy
nemzetközi jog révén lehet vita tárgyává tenni, illetve korlátozni,
- az autonóm mintaterület döntéshozó és ügyviteli joggal rendelkezik
a sajátos illetékességi területeken, e jognak szavatolnia kell a régió
számára saját politika kidolgozását és alkalmazását,
- a törvény határai között, szükségszerű az országos hatáskörök
némelyikéhez kapcsolódó feladatok átruházása is, az autonóm
mintaterületnek rendelkeznie kell e cél eléréséhez nélkülözhetetlen
eszközökkel,

A Commora aula - autonóm mintaterület politikai-közigazgatási
autonómiája nem sérti Szlovákia területi integritását és szuverenitását.
- az illetékesség, jelen statútum keretei között, egyéb közigazgatási
szintről átruházható az autonóm mintaterületnek,
- az illetékesség átruházása, legyen világosan megfogalmazva,
- a felhatalmazás alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő
anyagi- és pénzeszközök létrhozását, amelyek lehetővé teszik
a többlethatáskörök tényleges gyakorlását,
- ezen illetékesség végrehajtásával megbízott szerveknek,
a lehetőségek és a törvényes szabályozások szerint, rendelkezniük
kell saját szervezeti felépítésükben a régió sajátos adottságaihoz
való alkalmazás szabadságával, kiemelt figyelmet szentelve
a hatékonyságnak és az autonóm mintaterület lakósai igényének,

A Commora aula - autonóm mintaterület a jelenlegi komáromi járás
teljes területét, a dunaszerdahelyi járás teljes területét, az újvári járás
középső és déli részeit, s részben a lévai járás délnyugati területének
egy részét foglalja magába (az 1.sz.melléklet tartalmazza Commora Aula
autonóm terület határait és településeit).

A Commora aula - autonóm mintaterület, öt megyéből fog állni:
- Komárom megye
a/ komáromi járás
b/ ógyallai járás
- Dunaszerdahely megye
a/ dunaszerdahelyi járás
b/ somorjai járás
c/ nagymegyeri járás
- Újvár megye
a/ újvári járás
b/ gútai járás
c/ párkányi járás
- Galánta megye
a/ galántai járás
- Ipolyság megye
a/ ipolysági járás
b/ zselízi járás

A Commora Aula intézményeinek javasolt székhelye
“Komárno-Komárom” (Komara) és a választott autonóm önkormányzata
jelöli ki szavazás útján.

A Commora Aula - autonóm mintaterület közhatalmát a négy évre
választott Önkormányzati Tanács és az általa kijelölt Önkormányzati
Bizottság gyakorolja.
....folytatása következik

Az autonómiatervezet elkészítésénél
Dr. Csapó I. József belegyezésével,
a Székely Nemzeti Tanács autonómiatervezetét
segédanyagként felhasználtuk, ezért köszönet néki.

 

Commora aula - autonóm mintaudvar - Felföldi autonómia
Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben, ha nem lesz autonómia, mi sem leszünk
commora aula főoldal
Támogatóink listája
Segítség a honlapon történő .........eligazodásban
commora aula autonóm.terv. ...........preambulum
A felföldi magyar és .....képviselői, mit akarnak
Mátyusföld és Csallóköz, ....Dunamenti-síkság
A szlovák alkotmány nem tiltja ......az autonómiát
Emberi jogok
Polgártársaim, barátaim
Egy város a Duna két patján
Finn model
Erdélyi autonómia
Kárpátaljai autonómia
Dél-tiroli és a korzikai .....autonómia
Katalán autonómia
Baszk autonómia
Kínai autonómia
Másfajta autonómia
Múlt, jelen, jövő
Čo to je autonomia
Fantázia képek
Komáromi képek
Nemzet, vagy öntudat
Magyar kül és bizt. polit.
Részvétel az önigazgatásban
Hasznos linkek
Felvidék statisztikákban

Kisebbségben Felvidéken

A Szlovákiára vonatkozó forrásmunkák szerzője Popély Gyula, történész. Írása: Népfogyatkozás (A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-1945) címmel 1991-ben ugyancsak a Regio sorozatban jelent meg önálló kötetben.

Az első világháború után a Csehszlovákiát létrehozók a "keleti Svájc" kialakítását ígérték, de "a jelentős kisebbségvédelmi kötelezettségvállalások ellenére, a fokozatosan megvalósítandó szláv nemzetállam koncepcióját helyezték előtérbe".

Ennek eredményeként az elmúlt hetvenöt év alatt az etnikai összetételben jelentős változások következtek be: a több mint hárommilliós németség szinte teljesen eltűnt, az egymillió körüli magyarságból 3-400 ezer odalett, a zsidók, lengyelek, ruténok döntő többsége sincs már. (7.)

Az utódállamok közül Csehszlovákia a Felvidéket (Szlovákia, Szlovenszko) és Kárpátalját kapta 1 millió 70 ezer főnyi magyarsággal. (Ebből Szlovákiába 896 ezer, Kárpátaljára pedig 174 ezer került.) Ekkor a magyarság 844 helységben meghaladta a több mint 50%-os arányt. 203 helységben pedig 20-50%-os volt az aránya. (24-25.)

A kisebbségbe került magyarságra bénítóan hatott az impériumváltás, hiszen "A Felvidék cseh birtokbavételét 1918-19-ben ... az ottani szlovák népesség zöme is értetlenül fogadta, és meglepetéssel vette tudomásul." (38.)

Az impériumváltozással alakuló új hatalom még a béketárgyalások idején, 1919 augusztusában megtartotta az első népszámlálást Szlovákiában, amely már csak 689 ezer fős magyarságot mutatott ki. (31.) Az első teljes csehszlovák népszámlálást 1921-ben tartották, amikor a nemzetiséget (anyanyelvet) is megkérdezték.

A magyar pártok és a kisebbségi sajtó igyekezett felvilágosítani, aktivizálni a felvidéki magyarságot az összeírás jelentőségéről (ugyanis a csehszlovák "nyelvtörvény" 20%-os kisebbségi jelenléthez kötötte a nyelvhasználat jogát helységenként külön-külön).

Az 1921. február 16-án kezdődött népszámláláson visszaélésekre adott lehetőséget az, hogy a felettes hatóság felülbírálhatta az egyén által deklarált nemzetiséget. Nem is volt hiány a törvénytelenségekben egész Szlovákia magyarok lakta területein. Kolta faluban például a számlálóbiztosok hatáskörüket túllépve a következő módon "agitáltak": "Maguk tudnak tótul is, miért félnek úgy azoktól a tótoktól, ez úgyis Cseh-Szlovenszkó lesz, s ide tót tisztviselők jönnek, a magyar papot, kántort, tanítót, jegyzőt kidobjuk." (56.) A magukat magyarnak valló zsidókat sem kímélték. A visszaélésekkel addig mentek el, hogy nem a törvénytelenségeket elkövető hivatalnokokat vonták felelősségre, hanem az ellenük reklamáló jogsértetteket büntették meg. Ilyen körülmények között Szlovákiában 634 ezer, Kárpátalján pedig 103 ezer magyart írtak össze. (59-60.)

A visszaéléseken és pontatlanságokon kívül a számbeli csökkenés oka volt még: a kivándorlás (kb. 100 ezer fő); a felvidéki zsidóság nemzetiségi átorientálódása/orientálása; állampolgárság meg nem adása; valamint a kettős kötődésű (anyanyelvű) személyeknek hol spontán, hol érdekből, hol kényszerből az államalkotó nemzethez való csatlakozása. (61-62.)

Egy évtized múlva, 1930 decemberében tartották a következő csehszlovákiai népszámlálást. Készült erre a hatalom is az eddigiekhez hasonló módon, de a magyar pártok, a sajtó is. Parlamenti javaslatokkal próbálták ésszerűbbé tenni a népszámlálás módszereit, hogy kivédhetők legyenek a törvénytelenségek.

"A Prágai Magyar Hírlap egyik vezércikke arra hívta fel a magyar lakosság figyelmét, hogy olyan heterogén összetételű államban, mint amilyen Csehszlovákia is, a népszámlálásnak elsősorban politikai, nem pedig tudományos jelentősége van. A kisebbségi jogok ugyanis Csehszlovákiában az egyes nemzeti kisebbségek számbeli erejének függvényei." (81-82.)

Már a számlálóbiztosok kinevezésével megszegték a törvényt, olyan számlálóbiztosokat nevezve ki, akiknek többsége nem ismerte a nemzetiségek nyelvét. Egyébként létezett egy titkos utasítás is: "A számláló funkcionáriusok kinevezésénél irányadó elvnek kell lenni, hogy az államhűségi szempontból teljesen megbízható és csehszlovák nemzeti szempontból is megbízható egyének kapjanak megbízást." (88.)

Az államhatalmat és többségi társadalmat hármas cél vezette a népszámlálás során: 1) A szórvány eltüntetése; 2) Vegyes vidékek többségivé tétele; 3) Tiszta magyar vidéken is jelentős szlovák elem kimutatása. (86.) Vagyis a szlávosításai törekvéseket népszámlálási adatokkal akarták alátámasztani.

Az összeírás lebonyolítása a sérelmek sokaságát hozta nyilvánosságra: névelemzés, "makacskodók" megbüntetése, "hamis adatok szolgáltatása", illetve a számlálóbiztosok "tudatos félrevezetése miatt". Néhol a magyarságot tanúkkal kellett igazolni, amire a hatóság ellentanúkat állított stb.

Két hét alatt több mint 6000 írásban beadott megalapozott tiltakozást regisztráltak a magyar pártok irodáin � valójában ennek sokszorosa lehetett a törvényszegések száma. Mivel a külföldi � olasz, angol, holland stb. sajtó is foglalkozott a népszámlálási törvénytelenségekkel, ezért maga a belügyminiszter a hivatalos sajtónak adott nyilatkozatban veri vissza "az állítólagos törvénytelenségeket". Minden ilyen hír "alaptalan és tendenciózus". (99.)

A népszámlálás hivatalos adatai szerint Szlovákia magyarsága 571 ezer, Kárpátaljáé pedig 109 ezer fő. Mivel az előző népszámláláshoz viszonyítva a magyarság száma több mint félszázezerrel apadt, a statisztikai hivatal szükségesnek tartotta ezt megmagyarázni, azzal, hogy az elmagyarosodott szlovákok tértek vissza utóbb eredeti anyanyelvükhöz.

A csehszlovákiai magyarság számának negatív alakulásán belül a nagyobb városok � egykori magyar kulturális központok � kiemelt helyet foglaltak el, ezért a magyarság százalékos aránya a négy legnagyobb városban így alakult:

Népszámlálás
éve 1910 1921 1931

Pozsony 40.5 23,6 16,1

Kassa 75,4 22,1 17,9

Ungvár 80,3 38,8 17,8

Munkács 73,4 24,1 22,5

1930-ra egyedül Munkácson maradt meg több mint 20% � vagyis a nyelvhasználati joghoz elegendő. (108-109.)

Ily módon válhatott 1933. október 21-e a pozsonyi szlovákok számára "örömünneppé", amikor a városi képviselőtestület kimondta a magyarság nyelvhasználati jogának megszüntetését a városban. (109.) Arra, hogy a népszámlálások adatai nem voltak éppen valósak, közvetett adatok utalnak: a harmincas évek elején a helyi választásokon a magyar pártok a magyarság számánál sokkal nagyobb arányú szavazatot szereztek, sok városi tanácsban a magyar pártok voltak a legerősebbek.

1938-39-ben Csehszlovákia felbomlott, és az 1938. november 2-i bécsi döntéssel Magyarországhoz visszakerült területeken az 1938. decemberi népszámlálás 879 ezer magyart talált, és az önállósuló Szlovákiában is maradt még 57 ezer. (119-120.) (Ez együtt több, mint az 1930-as népszámlálás eredménye.)

Szerzőnk, mivel bevallott célja szerint az 1918-1945 közötti időszak nemzetiségi adataival foglalkozik csak, a második világháború utáni fejlődést csupán dióhéjban vázolja: az 1945-ös áprilisi kassai kormányprogram Szlovákia teljes magyartalanítását tűzte ki célul, a magyarság kollektív bűnösségére hivatkozva. De amit a németekkel teljes mértékben sikerült elérni, azt a magyarokkal csak részlegesen: 70 ezer magyart erőszakkal kitelepítettek Magyarországra; 6 ezer elmenekült; 50 ezret deportáltak Nyugat-Csehországba. Erőltették a reszlovakizációt, aminek eredményeként 410820 személyre vonatkozó reszlovakizációs kérvényt adtak be. 1947 végéig a kérvényezetteknek mintegy felét szlovákká nyilvánították. Szlovák nacionalista felfogás szerint: "A reszlovakizáció fogalmán a szlovák nemzetnek az a törekvése értendő, hogy visszaszerezzük mindazt, ami eredetileg a mienk volt, de amit a mi kis nemzetünk számára módfelett mostoha időkben elveszítettünk." (129.)

A háború utáni népszámlálások a magyarság számának lassú gyarapodásáról, majdnem stagnálásáról árulkodnak. A valóságban a homogenizáció, beolvasztás nyíltan kimondható és kimondott voltak az 1960-as és 1970-es években: "A nemzetiségi beolvadás, amíg önkéntesen történik, haladó jelenség..." (Idézet egy 1966-os szaktanulmányból.)

A szlovákiai nemzetiségi fejlődés számos esetben az erdélyihez hasonló jelenségeket produkál(t).

Ha a két szerző művét párhuzamba állítjuk, akkor dicséretes mindkettő alapossága, tájékozottsága, az óriási mennyiségű feldolgozott, értelmezett statisztikai adat, a mellékletekben és jegyzetekben közölt információ.

Varga E. Árpád tanulmányán látszik, hogy szerzője nem kisebbségi sorban él. Ez munkájának előnyére válik, mert így külső szemlélőként, tárgyilagosan látja és közli a tényeket.

Popély Gyula írásán néhol érződik a kisebbségi sorsból fakadó pesszimistább hangulat. De előnye az, hogy a kisebbségi állapotot belülről ábrázolja kitűnő terep- és helyzetismerettel.

A kisebbségi kérdés nem idő, nem pénz kérdése, hanem politikai (minőségi � minősítő) kérdés, mert ha a többség éppen a kevesebbek � tehát gyengébbek rovására próbál többnek látszani, ezáltal önmagát minősíti. A kisebbségi kérdés gyökerei a történelemből erednek, éppen ezért legalább akkorát vét az, aki a jelent téveszti össze a közelebbi vagy távolabbi múlttal, mint aki a jelent vetíti vissza a régmúltba.
László László
Forrás: kia.hu


Ébredő autonómia-törekvések Felvidéken tovább >>

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY