Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Erdélyünk és honvédségünk- képanyag

ERDÉLYÜNK ÉS HONVÉDSÉGÜNK


Székely õrség az országzászlónál


vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója

1940. szeptemberében tért vissza Észak-Erdély az Anyaországhoz. Ennek emlékére adta ki a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja a következő értékes könyvet:

ERDÉLYÜNK ÉS HONVÉDSÉGÜNK

Történelmi eseménysorozat képekkel

Dr. vitéz Béry László és mások közreműködésével szerkesztette

vitéz Rózsás József őrnagy

Budapest, 1941A könyv itt olvasható előszava és képei bizonyságot tesznek arról a határtalan örömről, a jövőben való hitről és reményről, amit akkor nemcsak az erdélyi magyarok de a Kárpát-medence összes magyarja érzett.


Előszó


"Erdélyünk és honvédségünk" - ez a két név és fogalom elválaszthatatlanul összeforrott a nemzeti öröm, a boldog felszabadulás lázasan kavargó történelmi napjaiban. 1940 szeptemberében magyar honvéd csapatok vonultak be az ősi Erdély földjére, amelyen testvéreink élnek, de amelyet 22 esztendőn át elzárt előlünk Trianon vak parancsa. Magyar honvédek váltották valóra az álmokat, amelyeket a nemzet álmodott 22 éven át; ők vitték a felszabadulást - zászlóval, karddal a kezükben - azoknak a testvéreknek, akik oly végtelenül sokat szenvedtek magyarságukért.

Most - az eseményeknek bizonyos távlatbahelyeződésével - ez a munka eleveníti meg és foglalja méltó keretbe az egész magyar nemzetnek és élén a m. kir. honvédségnek a Feltámadásért folytatott két évtizedes hősi erőfeszítését s ennek áldott gyümölcseként Kelet-Magyarország és Erdély egy részének visszatérését az anyaországhoz.

A magyar katonai szakirodalom, a szépirodalom, történetírás és hírlapírás, valamint képzőművészetünk legkiválóbbjai dolgoztak együtt ennek a könyvnek a megalkotásán, azzal a főcéllal, hogy el nem múló emléket állítsanak ezeknek a történelmi eseményeknek, egyúttal pedig hogy szép és érdekes olvasmányt adjanak minden igaz magyar embernek.

A magyar hit, munka, szenvedés és áldozat, a soha meg nem alkuvó kitartás árán elért felszabadulásunk éposza ez a könyv s egyben az eljövendő idők reménységének hirdetője. Olyan könyv ez, amelyet lapozgatva, időtlen idők elmúltával is gyorsabban dobog majd a magyar szíve, ha átgondolja mégegyszer annak értelmét, hogy a trianoni bilincs mikép hullott le a magyar nemzetről. Vezetők és névtelen kisemberek milliói megtalálják benne az eredményt, melynek mindnyájan részesei!

Ennek a műnek azonban nemcsak az a rendeltetése, hogy az elmult nagy eseményeket rögzítse és beszámoló bizonyságot adjon az erdélyi országrészek visszaszerzését előkészítő és végrehajtó teljesítményekről, hanem mindezenkívül az is, hogy a jövőbe mutasson.

Balsorsban a megoldandó nagy nemzeti célok önmagukban is sarkalnak, de a kielégültség állapota tétlen elbizakodottságra vezethet. Példa erre az elmult világháborúban győztes Franciaország, amely belső kérdéseinek megoldását, korszerű katonai felkészültségét elhanyagolva s így most összeomlott. Ha a mi mai nemzedékünk valóban átérzi a magyarság történelmi szerepének jelentőségét, megérti, hogy a megszerzés után nemcsak megtartásra, hanem további erős teljesülésre kell törekednie - ami egyébként létünk vagy nemlétünk kérdése - úgy nemzeti és állami életünknek a mindennapi feladatokon túlmenő, állandóan céltudatos és odaadó munkálása elengedhetetlen követelmény inden vonatkozásban.

Ezt a feladatot az immár kibővült terület és népesség minden erejének tervszerű felhasználásával kell folytatnunk. A mai háború után Európa népei bizonyára megújult erővel fognak majd hozzá - az elmult két évtized sorvasztó légköre után - a nagy építőmunkához. Nekünk ebben elől kell járnunk, az erőfeszítések és eredmények tekintetében is, hogy viszonylagos lemaradás helyett tért és hatalmas előnyt nyerjünk, amely fokozatosan helyreállíthatja a múlt csapásainak összezsugorító hatását.

Ez az egyetlen út az új magyar ezredév megalapozásához! Erre akarja a közfigyelmet irányítani a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának ez az újabb munkája is, melynek megalkotásában nemzeti és katonaeszményünk halhatatlan vezérlőszelleme, Zrínyi Miklós gróf intelme vezetett bennünket:

"Minekünk magyaroknak nemcsak dicsőségünk, de megmaradásunk is abban vagyon, ha mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel segítségül híván Istennek szent nevét, körmösen nyúlunk a magunk dolgához és fáradunk, vigyázunk, tusakodunk a mi életünkért."


A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának Központi Vezetősége.

 <  home top  /\ 

Végre megjöttek!
Végre megjöttek!
Várják honvédeinket
Várják honvédeinket
A tüzér figyelõhelyen
A tüzér figyelõhelyen
Tábori tüzérség menetben
Tábori tüzérség menetben
Páncélvonatunk Erdély földjén
Páncélvonatunk Erdély földjén
A nehéz páncélosok bevonulnak
A nehéz páncélosok bevonulnak
Nehéztüzérség díszmenete
Nehéztüzérség díszmenete
Most már jó
Most már jó
Légvédelmi ágyú tüzelõállásban
Légvédelmi ágyú tüzelõállásban
Kapaszkodás fel a dombra
Kapaszkodás fel a dombra
Hazatérés után...
Hazatérés után...
Harckocsi-század díszmenete
Harckocsi-század díszmenete
Gépvontatású tüzérség
Gépvontatású tüzérség
A Fõméltóságú pár a hazatért földön
A Fõméltóságú pár a hazatért földön

 
EZER SZÉKELY LÁNYOK NAPJA - ERDÉLY, 1940. SZEPTEMBER


Csíksomlyói Boldogasszony


Várják a kormányzó urat


Csíkszeredai állomáson


Várakozó asszonyok és lányok


Várakozók...


Megérkeztek a magyar katonák...


Megyeháza előtt...


Székely asszonyok


Boldog székelyek


Várakozó csíkszeredaiak


Csíkszereda, 1940. szept. 11. - Várják a honvédeket

Elhangzott Csíkszeredán, Erdély visszatérése után 1940. szeptemberében

az első EZER SZÉKELY LÁNYOK NAPJA estéjén.

Írta Dr. Gál Józsefné - elmondta Gál Ibolyka


Drága Honvédeink,

Kedves felszabadult csíki Közönségünk.

Ünnepeltük az 1000 székely lányok napját, de nem 1000-ren, hanem sok-sok 1000-ren. Akik nem jöhettek, lélekben itt vannak, lélekben ott voltak a csíksomlyói szent Szűznél s velünk együtt mondtak hálát, hogy megérhettük ezt a szép napot.

Valóra vált legtitkosabb vágyunk, legszebb reményünk, hogy eljött hozzánk a legelső magyar asszony, a Kormányzóné Ő Főméltósága. Úgy vártuk a napot, hogy magunk közt lássuk, mint ahogy gyermek várja rég nem látott édesanyját. Milyen nagy boldogság is volt őt magunk között látni, hiszen tudjuk, hogy megérezte, hogy ez a sok-sok székely leány mind őt hívta, várta. Hívták hegyeink, még most is zöld mezőink, kis patakjaink csendes csobogása. - Tudjuk, hogy drága a Székelyföld a mi Nagyasszonyunknak, hiszen már akkor kiáltotta az anyaország felé, segítsetek Erdélyen, mikor drága testvéreink még el sem indultak felénk. - Tudta, hogy a mi sohasem könnyű, de az elmúlt két évtizedben igen nehéz életünk már elviselhetetlenné vált. Tudta, hogy szenvedéseink mérhetetlenek. Tudta, hogy keserű könnyeinket az ő jóságos keze letörölheti.

Itt láttuk magunk között a mi drága Nagyasszonyunkat, aki sok nagy gondja miatt nem tudta ezt az estélyt bevárni, pedig úgy szerettük volna Neki elmondani, hogy fiatal leányszívünk minden dobbanásával szeretjük, hogy felénk áradó gondoskodása nem hiába való, hogy az átszenvedett esztendők minden fájdalma mellett is átmentettük magyar nemzeti öntudatunkat, hiszen anyánktól kaptuk ezt szent örökségül. - Lelkünk vérzett, mikor a jó Isten súlyos csapással látogatta meg erős próba alá vetette Nagyasszonyunkat, mikor elszólította egyetlen leányát. Lelkünkből fogadjuk, hogy Istenhez szállott leánya helyett, mi sok-sok 1000 székely leány az övéi leszünk s szerető szívében helyet kérünk a jövőben.

Csendes estéken el-elnéztük a csillagos eget, szorongva lestük a Hadakútját, hogy nem jönnek-e már a Horthy katonái? Egy csendes nyári este csoda történt, a csillagok mind-mind leszállottak az égről, elhozták hozzánk a drága honvédeket és tele lett a Székelyföld magyar katonával, a magyar katona fényes csillagával. Hogy megdobogtatták felszabadult leányszíveinket, mikor olyan délcegen, olyan meseszerűen berobogtak hozzánk. Igaz, hogy örömünk akkor lett volna teljes, ha a bevonuló honvédek élén ölelhettük volna magunkhoz a legelső magyar honvédet, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr Ő Főméltóságát. Tudtuk, hogy ez sem késik soká. Ma Isten megadta örömünk, hogy a legelső honvédet magunk között ünnepelhettük. Szálljon tiszta fehér imádságunk a jóságos Istenhez, hogy éltesse, tartsa meg sokáig a mi Nagyurunkat, éltesse a magyar hadsereget. Mert első sorban az ő soha el nem ernyedt erejüknek köszönhetjük, hogy most már szabadon összegyűlhettünk, szabadon ünnepelhetünk. Nekik köszönhetjük, hogy ha kifosztottan a nagy székely gazdagság mellett is koldusszegényen, de mégis visszatérhettünk az édes magyar hazába.

Most mikor a szebb jövőt, életet s felfokozott munkakedvet jelentő érzések fakadnak fel szívünkben, mikor először üdvözölhetjük magunk között drága magyar testvéreinket, aggódva gondolunk arra, hogy vajjon nem okoztunk-e az első örömmámor elszállása után csalódást azokban, kik segítő testvérként jöttek hozzánk. Hiszen mint vitéz Szotyori Nagy Gyula altábornagy úr mondta, Mi magyarok, mi több mi székelyek vagyunk. Tőlünk sokat, nagyon sokat vár az édes anyaország. A mi véresen is dicsőséges multunk kitartásunk, minden bajban talpraállásunk legendával vett körül mindek. Tudjuk, hogy tőlünk sokat várnak azok, kik érettünk küzdöttek. Éppen ezért nekünk székely leányoknak, a magyar jövő székely anyáinak kell először felemelnünk szavunkat azokhoz, akik még nem ismernek minket. Talán valami kis csalódást éreznek s ezért el kell mondjuk, hogy a mi multunk bennünket nagy dolgokra kötelez s mi ennek a munkás, becsületes, tiszta magyar jövőnek, a székely ősökhöz méltó utódokat akarunk és fogunk nevelni.


Amit most látnak itt magyar testvéreink, az nem az igazi székely élet. Hiszen az elmúlt 22 év itt mindent megváltoztatott s ha mégis maradt bennünk valami a régiből, köszönhetjük édes szüleinknek, papjainknak és a sok nélkülözés mellett fajtájáért hűségesen kitartó tanítóinknak.

Még a nóta is ezt mondta:

Csíkországi fenyvesekben
Elhervadtak mind a gyöngyvirágok
Csíkországi fenyvesekben
Elfeledtek kacagni a lányok.

Hiszen legtöbben akkor láttuk meg e szent rögöket, mikor édesanyánk altató dala már csak zokogni tudott, édesapánk bánatos szeme napról napra fájdalmasabban tekintett reánk. Nem hallottunk mást csak panaszt, fájdalmas sóhajtást.

Ne itéljenek hát bennünket, fiatal székelyeket édes testvéreink a mai magyar mértékkel, hanem a már megfogott székely jobbot szorítsák tovább, irányítsák nevelésünket a már biztos magyar jövő felé és higyjék el, hogy mi sohasem leszünk hálátlanok s az előlegezett bizalom, szeretet nagyszerű leventéket, majd honvédeket, dolgozó polgárokat ad a közös magyar hazának.

Ha majd alkalom adódik, küldjétek el hozzánk leányaitokat, hogy szeretettel ölelkezzünk, tanítsanak minket imádkozni, énekelni, hogy majd együtt várjuk a többi, még most is némaságra sújtott testvérünket egy még nagyobb még szentebb találkozásra.

S ha majd kissé rendbehoztuk megtépett szárnyunkat, mi is elrepülünk harangvirágos erdős, szép hazánkból, hogy megismerjük édes hazánk másik részét, a magyar rónaságot, hiszen már halljuk is hívó szavát: Vár az Alföld, a sík vidék

Aranykalászos rónaság.
Vár a pipacs, a kék búzavirág
Vár a Délibáb.

S majd megyünk és együtt kiáltjuk: Isten áldd meg a felszabadító magyar honvédeket. Boldogan esdve énekeljük:

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!

(1940-ben így érzett Erdély visszatért magyarsága, így dobogott minden szabad székely szíve. Keserű könnyeket hullatott fájdalmában a továbbra is az ország szívén átfutó határ által elszakított testvér.)

Gál Ibolyka albumából való eredeti fényképek 1940 őszén készültek, amikor „Csíkszereda is visszatért". Bemutatják a magyar honvédek és a kormányzópár megérkezését, az „Ezer székely lányok napját" és az Országzászló avatást.

 <  home top  /\ 

Székely asszonyok csepeszben
Székely asszonyok csepeszben
Székelyek
Székelyek
A Kormányzó úr köszöntése
A Kormányzó úr köszöntése
Ünneplők 1940 novemberében
Ünneplők 1940 novemberében
Koszorúzás Országzászló szenteléskor
Koszorúzás Országzászló szenteléskor
Csíkszereda, 1940. november, Országzászlószentelés
Csíkszereda, 1940. november, Országzászlószentelés
Országzászló szenteléskor
Országzászló szenteléskor
Tábori mise Országzászlószenteléskor
Tábori mise Országzászlószenteléskor
Tábori mise Országzászló szenteléskor
Tábori mise Országzászló szenteléskor
Ezer székely lányok napja, 1940
Ezer székely lányok napja, 1940
Ezer székely lányok napja
Ezer székely lányok napja
Ezer székely lányok napján, 1940. szeptember
Ezer székely lányok napján, 1940. szeptember
nagybányai Horthy Miklós megérkezett Csíkszeredára
nagybányai Horthy Miklós megérkezett Csíkszeredára


Forrás: http://magyar.org/museum/index.php?projectid=4&menuid=284

Magyar Folklór Múzeum

New Yersey USA

 <  home top  /\ 

Végre megjöttek!
Végre megjöttek!
Várják honvédeinket
Várják honvédeinket
A tüzér figyelőhelyen
A tüzér figyelőhelyen
Tábori tüzérség menetben
Tábori tüzérség menetben
Páncélvonatunk Erdély földjén
Páncélvonatunk Erdély földjén
A nehéz páncélosok bevonulnak
A nehéz páncélosok bevonulnak
Nehéztüzérség díszmenete
Nehéztüzérség díszmenete
Most már jó
Most már jó
Légvédelmi ágyú tüzelőállásban
Légvédelmi ágyú tüzelőállásban
Kapaszkodás fel a dombra
Kapaszkodás fel a dombra
Hazatérés után...
Hazatérés után...
Harckocsi-század díszmenete
Harckocsi-század díszmenete
Gépvontatású tüzérség
Gépvontatású tüzérség
A Főméltóságú pár a hazatért földön
A Főméltóságú pár a hazatért földön

 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.