Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Mit kíván a székely nép 2005.március 15-én?

 

2005. március 15.

Mit kíván a székely nép?

      1. A szabad véleménynyilvánítás jogát a székelység sorsát érintő valamennyi kérdésben!

      Miért? Mert rendelkezni kívánunk mindazokkal a jogokkal, amelyekkel Európa szabad népei rendelkeznek.

      2. Önrendelkezési jogunk elismerését!

      Miért? Mert noha nem kívánunk kiválni a Román Köztársaságból, ahová az igazságtalan trianoni diktátum által 85 éve kerültünk, sorsunk felett magunk kívánunk rendelkezni.

      3. Székelyföld közigazgatási autonómiáját!

      Miért? Mert 900 éves hagyománya van a székely autonómiának, s 900 éves tapasztalatunk, hogy ez szolgálta fennmaradásunkat, amiképpen az európai gyakorlatnak megfelelően, a jövőben is ez fogja szolgálni.

      4. Népszavazás kiírását a történelmi Székelyföld területén, Székelyföld területi-közigazgatási autonómiájának törvény általi létrehozásáról.

      Miért? Mert elemi jogunk saját dolgainkról véleményt mondani, közösségi akaratunkat törvényes keretek között kifejezni, saját évezredes hagyományaink és az Európai Unióban bevett gyakorlat alapján, saját sorsunkról a közvetlen demokrácia eszközével, népszavazás útján kívánunk dönteni. Tudatában vagyunk, hogy az Európai Unióba igyekvő Románia sem tagadhatja meg a területén élő 600 000-es székely közösségtől a jogállamokban alkalmazott területi autonómiát.

      5. A többségi román nemzet, a Gyulafehérvári Nemzetgyűlés határozatainak megfelelően, vegye tudomásul és tartsa tiszteletben a tömbben élő székelység kinyilvánított akaratát!

      Miért? Mert nem szabad és főként nem európai az a nemzet, amely más népeket elnyom!

      6. Az RMDSZ ne akadályozza, hanem a kormányzó koalíció pártjaként segítse a székelység fennmaradását célzó helyi népszavazás megtartását az autonómiáról!

      Miért? Mert túl azon, hogy az RMDSZ programjában és választási kampányában elkötelezte magát az autonómia mellett, és nem hagyhatja figyelmen kívül szavazói akaratát, nemzettársai közösségi akaratának akadályozása által nemzetárulást követne el.

      7. A magyar kormány ne akadályozza, hanem vállaljon védőhatalmi szerepet, és minden nemzetközi fórumon segítse a székelység fennmaradását egyedül biztosító autonóm Székelyföld megvalósítását és azt célzó népszavazás megtartását!

      Miért? Mert alkotmányos kötelessége a határon túli magyarok támogatása. A jelenlegi magyar kormány vegyen példát a korábbi osztrák kormányokról, amelyek – diplomáciai konfliktusokat is vállalva – mindent megtettek az osztrákok által lakott olaszországi Dél-Tirol autonómiájának megvalósulásáért.

      8. Baráti és együttműködési kapcsolatot Európa valamennyi autonóm területével! (Dél-Tirol, Katalónia, Baszkföld, Korzika, Skócia, Aland-szigetek stb.)

      Miért? Mert autonómiánk kiépítésében támaszkodni kívánunk a jól működő európai autonómiák közösségeinek szolidaritására és tapasztalataira.

      9. Virágzó jövőt az autonóm Székelyföldön, az Európai Unióban!

      Miért? Mert szülőföldünkhöz, nemzeti önazonosságunkhoz az EU-tag Romániában is ragaszkodni fogunk, s mert gyermekeink jövőjét a népek egyenjogúságát tiszteletben tartó, szabad Európában képzeljük el, itt a Székelyföldön.

      10. Virágzó jövőt a kárpát-medencei magyarság és minden nép számára – a jogegyenlőség elvének tiszteletben tartásával!

      Miért? Mert itt a hazánk, s mert a székelység mindent megtesz – ahogyan hosszú és viharos történelme során mindig is – a szétszakított magyarság egységéért és fennmaradásáért.

      11. Virágzó Európai Uniót, ahol a területi autonómiák tartósan fejlődnek, és a nemzeti közösségeknek védelmet nyújtanak!

      Miért? Mert az európai demokrácia mindig ott volt és ott fejlődött, ahol közösségei az önkormányzásra berendezkedtek, és ahol tiszteletben tartották és tartják a szubszidiaritás elvét, mint a közösségi építkezés alapvető eszközét.

      12. Szolidaritást a világ valamennyi elnyomott népével és nemzeti közösségével!

      Miért? Mert több száz év történelme tanított meg minket arra, hogy egy magára hagyott nép, számbeli kisebbségi sorsban levő közösség mennyire kiszolgáltatott lehet a nagyhatalmak és a többségi nemzet kénye-kedvének.

A Székely Nemzeti Tanács

XV. évfolyam, 11 (702.) szám

© Erdélyi Napló - 2005

Vissza az oldal tetejére és a forráshoz

Forrás: Alkotmányossági Mühely és fórum: * genocidium oldal

ERDÉLYI MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉS RMDSZ-PLATFORM

ÁLLÁSFOGLALÁSA

A SZÉKELYFÖLD ETNIKAI JELLEGÉNEK MEGVÁLTOZATÁSA ELLEN

A XIII. századtól máig a Székelyföldön mintegy négyszáz kisebb-nagyobb településen élnek, élünk magyarok, románok, a történelmi Háromszék, Csík szék, Udvarhely szék, Maros szék területén, jelenleg mintegy 700-750 ezer magyar és mintegy 100 ezer román lélek.

Le kell szögeznünk hogy központilag irányított, tervszerűen és betelepítéssel történő románosításról beszélünk, aminek gyökerei – erdélyi vonatkozásban – a két világháború közötti időkbe nyúlnak. Akkor ez a folyamat köztisztviselők, hadsereg, tanítók–tanárok, illetve román egyházi intézmények személyzetei betelepítésével, továbbá a magyar–román határ melletti telepes falvakban ókirálysági román földművesek importálásával zajlott.

A kommunizmus évtizedeiben, tapasztalhattuk, hogy az ún. szocialista iparosítással folytatódott Erdély etnikai képének átrajzolása – a román nemzetstratégia jegyében. Ezzel párhuzamosan különösen a 80-as években erősödött fel a pályakezdő erdélyi magyar értelmiség Regátba való telepítése.

            1989 után az egymást követő román kormányzatok legegyértelműbb románosítási akciósorozata – a megelőző évtized intenzív és bevált gyakorlatát folytatva, a több évtizedes tapasztalatokat hasznosítva – a Székelyföldön  bontakozott, bontakozik ki. A tömbmagyarság  régióinak vegyes-lakosságúvá, a vegyes-lakosságúak szórvánnyá (azaz 10 százaléknál kevesebb magyar által lakott településekké, térségekké) sorvasztása a bukaresti nemzetstratégia pontos menetrendje szerint folyik.

            A Székelyföld a romániai magyar nemzeti közösség belső anyaországa. Tehát e térség magyar jellegének megváltoztatása, vegyes lakosságúvá formálása a teljes romániai magyar nemzeti közösség kárára történik.        

            Az 1989-es fordulat óta az ortodox és görög katolikus román egyházi intézmények és az állam erőszak-szervezetei (hadsereg, csendőrség, rendőrség) szervezése útján folytatódott, folytatódik a románosítás.

Ismeretes, hogy Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen kaszárnya-monstrum építések jelzik ezt a folyamatot, és éppen most, azokban a hónapokban, években amikor a NATO-követelmények miatt Romániának nagyságrendekkel kell csökkentenie hadserege állományát, amikor az ország tömbrománság lakta vidékein jelentős katonai egységeket számolnak fel.

Sajátságos megoldásként a betelepített katonai egységek „támogatnak” egyes székelyföldi „civil” román tanítási nyelvű iskolákat, így például Székelyudvarhelyen, olyan iskolákat, melyek tanulóinak többsége román vidékekről importált román fiatal.

A központilag irányított, tervszerű románosítás másik erősen szembeötlő formája a román egyházi intézmények székelyföldi létrehozása. Ilyenek: Székelyudvarhelyen a csereháti görög katolikus-akció és Csíkszeredában az ortodox püspökség, Marosfőn a kolostor-együttes, stb.

            Miközben ezeket a tényeket és még szinte számtalan hasonlót számbavehetünk, tudatosítanunk kell nemzeti közösségünk egészében, hogy ez a románosítási folyamat ellentétes a Románia – mely alkotmányos demokrácia – alaptörvényei közé sorolt seregnyi nemzetközi jogi dokumentummal. Ismeretes, hogy az egyes országokban törvényerőre emelt nemzetközi dokumentumok előnyt élveznek az ún. nemzeti jogalkotás törvényei előtt. 

1.      Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (Koppenhága, 1990), 33. szakasz, 1. bekezdése:

„A nemzeti kisebbségnek és a hozzájuk tartozó személyeknek joguk van hazájukhoz, mint etnikai identitásuk elválaszthatatlan alkotórészéhez, elsősorban pedig hagyományos lakóterületeik és életkörülményeik védelméhez.”

2.      Az ENSZ A Nemzeti Kisebbségek Jogairól Szóló Nyilatkozat-tervezete (1991. március 5.),         2. szakasz, 2. bekezdése:

„Az államok megóvják a kisebbségek létét és identitását azok mindenkori lakóterületén…”

3.    Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről  (Strasbourg, 1995. február 1.)

a)      A Felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek jelen Keretegyezménybe foglalt elvekből származnak.

b)     Egy nemzeti kisebbség lakta terület demográfiai összetételét tilos szánt - szándékkal ennek a kisebbségnek rovására megváltoztatni.

4. A Népcsoportok Alapvető Jogairól Szóló Alapokmány Stauffenberg-féle tervezete az EK- hoz tartózó 12-ek körében (1998), 3. szakasz, b) pontja:

„A népcsoportoknak egyetemes joga, hogy hazájuk legyen, e jog tiltja a kényszer-áttelelpítéseket, illetve az elűzetést, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek a népcsoportok régióinak a népcsoport terhére történő demográfiai megváltoztatására irányulnak”.

Bakk László, Katona Ádám,

Moldován Béla, Sántha Pál Vilmos , dr. Ujvári Ferenc

– az EMK elnöksége

4150 Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc,  Tamási Áron út  15.

tel/fax: 40-266-211 697, mobil: 40-722-790 924, e-mail: emkrmdsz@xnet.ro

htt://www.nexus.hu/erdelyimagyarkezdemenyezes

1. számú Melléklet az EMK 2003 pünkösdjén közreadott Állásfoglalásához

HÁROM ERDÉLYI NAGYVÁROS ETNIKAI ÖSSZETÉTELÉNEK MEGVÁLTOZÁSA 1880–1992 KÖZÖTT

2. számú Melléklet az EMK 2003 pünkösdjén közreadott Állásfoglalásához

A RENDŐRSÉG ROMÁN SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSA 1989 UTÁN A SZÉKELYFÖLD LEGMAGYARABB TÉRSÉGE, A HAJDANI UDVARHELY SZÉK TELEPÜLÉSEIN

Vissza az oldal tetejére és a forráshoz 

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága nevében Csapó József elnök a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján állásfoglalást tett közzé.A Székely Nemzeti Tanács fenntartja, hogy a székelység, mint államalkotó tényező, önrendelkezési joga alapján, 85 év után is ragaszkodik közösségi jogaihoz, területi autonómiájának visszaszerzéséhez. Ezt megígérte Románia, amikor 1918. december 1-jén a Gyulafehérvári Határozatokban egyenlőséget és önkormányzást hirdettek, teljes nemzeti szabadságot ígértek az együtt élő népeknek.

Ugyanakkor az 1919. december 9-én a Győztes Nagyhatalmak és Románia által aláírt Párizsi Kisebbségi Szerződés 11. cikkelyében kulturális autonómiát ígértek a székelyeknek. A székelység jogos követelése - fogalmaz a SZNT elnöke - a Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozása. Székelyföld autonómiája nélkül megmarad az a jogfosztottság, amelybe a trianoni döntést hozók taszították!

Felszólítják az Európai Unió tagállamai és az Amerikai Egyesült Államok kormányát, hogy a jogorvoslást vállalva lépjenek fel határozottan Románia kormányánál, annak érdekében, hogy Románia, még az Európai Unióba való belépése előtt, törvény által garantálja Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozását.

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.